lagen.nu

Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1145
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning gäller för sådana samlingstält som avses i 2 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617).

2 § Besiktning enligt denna förordning utförs av ett besiktningsorgan som har ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av ett besiktningsorgan i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som uppfyller motsvarande krav.

Besiktningsorganet ska kontrollera att tältet med tillhörande inredning och andra anordningar har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter och som i övrigt är tillfredsställande från säkerhetssynpunkt. Förordning (2011:808).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:194, 2010:376, 2011:808

3 § Om besiktningsorganet finner att tältet är så utfört som anges i 2 § andra stycket, ska organet utfärda bevis om detta (godkännandebevis). Förordning (2010:376).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:194, 2010:376

4 § Giltighetstiden för ett godkännande får inte understiga tre år och inte överstiga sju år. Om inte särskilda skäl föranleder något annat skall godkännandet gälla för en tid av fem år räknat från sista dagen i den månad då besiktningen skedde.

Den tid som godkännandet gäller och det högsta antal personer som samtidigt får vistas i tältet skall anges i godkännandebeviset.

5 § Om ett samlingstält inte har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter, får tältet godkännas för användning under viss kortare tid, om det kan användas utan fara för brand eller andra olycksfall.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Samlingstältet skall besiktigas på nytt före utgången av giltighetstiden för godkännandet, dock tidigast tre månader dessförinnan.

Bestämmelserna i 2--5 §§ gäller också i fråga om besiktning enligt första stycket.

7 § Om Polismyndigheten enligt 2 kap. 12 § fjärde stycket ordningslagen (1993:1617) förbjuder användning av ett tält, ska godkännandebeviset lämnas in till myndigheten.

Ett beslut om användningsförbud gäller genast. Förordning (2014:1145).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:376, 2014:1145

8 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om besiktning av samlingstält efter samråd med Polismyndigheten och Boverket. Förordning (2014:1145).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1024, 2014:1145

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1633

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1633

Förordning (1995:194) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:194
Rubrik
Förordning (1995:194) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Förordning (2008:1024) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1024
Rubrik
Förordning (2008:1024) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Förordning (2010:376) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL218/2008 s30
Ikraft
2010-07-01
CELEX-nr
32008R0765
Omfattning
ändr. 2, 3, 7 §§
SFS-nummer
2010:376
Rubrik
Förordning (2010:376) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Förordning (2011:808) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL218/2008 s30
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32008R0765
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2011:808
Rubrik
Förordning (2011:808) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Förordning (2014:1145) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1145
Rubrik
Förordning (2014:1145) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation