lagen.nu

Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1361
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Namibia undertecknade den 16 juli 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1361).
Bilagan finns inte med här.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1398

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SkU6, rskr.1993/94:49
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1993:1398

1995:1055

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1995:1055

Lag (2011:1361) om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1361
Rubrik
Lag (2011:1361) om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation