lagen.nu

Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:2057
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag gäller avtal om försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket klass 17 försäkringsrörelselagen (2010:2043), rättsskyddsförsäkring. Lag (2010:2057).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2057

2 § Om en försäkring omfattar även andra försäkringsklasser än rättsskyddsförsäkring, skall avtalet om rättsskyddet utgöra en särskild del av försäkringsbrevet eller motsvarande handling. Rättsskyddets omfattning skall alltid anges i brevet eller handlingen.

3 § Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige, ska ge den försäkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat eller annan lämplig person att biträda honom. Den försäkrade ska underrättas om denna rätt när han anmäler ett försäkringsfall till försäkringsgivaren.

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för den försäkrade är utan verkan mot denne. Lag (2010:2057).

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 745: Ett i ett rättsskyddsförsäkringsavtal intaget avtalsvillkor har ansetts stå i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:336, 2010:2057

4 § Bestämmelserna i 3 § gäller inte sådana åtgärder som försäkringsgivaren vidtar på grund av en ansvarsförsäkring för att företräda den försäkrade vid undersökningar eller förhandlingar, om åtgärderna vidtas för att tillvarata även försäkringsgivarens intressen. Bestämmelserna gäller inte heller vid tvister eller risker som hänför sig till eller har samband med fartyg som används i sjöfart.

5 § I försäkringsavtalet skall det anges vilka möjligheter som finns för den försäkrade att få en tvist med försäkringsgivaren prövad. Lag (2007:336).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:336

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1303

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Ikraft
1994-01-01
CELEX-nr
387L0344
SFS-nummer
1993:1303
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen tillämpas på försäkringar som har meddelats eller förnyats efter ikraftträdandet. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

1993:1646

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1646

Lag (2007:336) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 3 §;ny 5 §
SFS-nummer
2007:336
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
  • 2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet och inte har förnyats därefter gäller äldre bestämmelser. Har förnyelse skett efter ikraftträdandet, gäller de nya bestämmelserna.
Rubrik
Lag (2007:336) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Lag (2010:2057) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:2057
Rubrik
Lag (2010:2057) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation