lagen.nu

Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1359
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:175

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1359).

4 § Utan hinder av bestämmelserna i artikel 10 punkt 2 a får skatten på utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag med hemvist i Ryssland inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett ryskt bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 procent av kapitalet i det svenska bolaget.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:175

5 § Utan hinder av bestämmelserna i artikel 22 punkt 2 a i avtalet skall utdelning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag (med undantag för handelsbolag) med hemvist i Sverige, förutom i fall som anges i artikel 22 punkt 2 c i avtalet, undantas från beskattning i Sverige om utdelningen erhållits på sådan aktie eller andel i bolaget med hemvist i Ryssland som inte utgör omsättningstillgång i det svenska bolagets verksamhet under förutsättning att det sammanlagda röstetalet för det svenska bolagets aktier eller andelar i bolaget med hemvist i Ryssland vid beskattningsårets utgång motsvarade minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i bolaget med hemvist i Ryssland, eller det görs sannolikt att innehavet av aktien eller andelen betingas av verksamhet som bedrivs av det svenska bolaget eller av bolag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

  • a) den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Ryssland eller någon annanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt bolag, eller
  • b) utdelningen, utöver sådan som avses i a, utgörs av inkomst som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:175

6 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland, nämligen

  • -- lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
  • -- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
  • -- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1301

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1993/94:6, bet. 1993/94:SkU4, rskr. 1993/94:48
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1993:1301

1995:1059

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1995:1059

Lag (2011:1359) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1359
Rubrik
Lag (2011:1359) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:11, bet. 2018/19:SkU6, rskr. 2018/19:140
Omfattning
upph. 4, 5 §§;nuvarande 6 § betecknas 3 §;ändr. 1 §, bil.
SFS-nummer
2019:175
Rubrik
Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation