lagen.nu

Förordning (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:269
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § I syfte att påskynda utvecklingen av habiliterings- och rehabiliteringsverksamheterna samt minska ojämnheter i dessa verksamheter mellan landstingsområdena lämnas statsbidrag enligt denna förordning.

Vad som föreskrivs för landsting i denna förordning gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

2 § Bidrag lämnas dels generellt till landstingen för att bygga upp och utveckla habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom eller i nära anknytning till hälso- och sjukvården, dels för specifika ändamål till anordnare av habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Generellt bidrag

3 § Bidrag som fördelas generellt enligt 2 § lämnas för tiden den 1 januari 1994--31 december 1997 med belopp som bestäms särskilt för varje statligt budgetår.

4 § Socialstyrelsen skall fördela och betala ut bidraget till landstingen på grundval av antalet personer som är folkbokförda inom respektive landstingsområde den 31 december året före bidragsåret.

5 § Bidraget skall betalas ut per kvartal i efterskott.

Bidrag för specifika ändamål

6 § Bidrag som fördelas för specifika ändamål enligt 2 § lämnas för tiden den 1 januari 1994--31 december 1997 med belopp som bestäms särskilt för varje statligt budgetår. 7 § Bidrag för specifika ändamål lämnas för att bygga upp och utveckla långsiktig habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet, i första hand sådan som tillgodoser behov inom flera landstingsområden. En viss del av bidraget skall användas för att bygga upp och utveckla stödet till personer som ingår i små och mindre kända handikappgrupper.

8 § Socialstyrelsen beslutar om bidrag efter ansökan.

Beviljade bidrag betalas ut av Socialstyrelsen till den som driver verksamheten.

9 § Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag eller en del av det skall betalas tillbaka om

  • 1. oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden har förorsakat att bidraget felaktigt beviljats eller beviljats med för högt belopp, eller
  • 2. bidraget eller en del av det inte använts för sitt ändamål.

10 § På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är den som beviljats bidrag skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2003:269).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:269

Gemensamma bestämmelser

11 § Socialstyrelsen får för administration m. m. disponera det belopp som regeringen särskilt fastställer för detta ändamål.

12 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

13 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1284

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1284

Förordning (2003:269) om ändring i förordningen (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:269
Rubrik
Förordning (2003:269) om ändring i förordningen (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation