lagen.nu

Förordning (1993:1278) om upphävande av vissa författningar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
Regeringen föreskriver att följande 55 förordningar och andra författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1993:
 • 1. resolutionen (1925:69) på nedan omförmälda ansökning av stadsfullmäktige i Halmstad om provianteringsfrilagersrätt för nämnda stad
 • 2. kungörelsen (1926:4) innefattande bestämmelser om tullfrihet i vissa fall i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
 • 3. kungörelsen (1929:189) angående dispositionen av anslag till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder
 • 4. brevet (1935:22) till Aktiebolaget Vin- och Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner
 • 5. kungörelsen (1948:803) med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse
 • 6. kungörelsen (1953:685) angående inbetalning av vissa avgifter, som tidigare uppburits i samband med den allmänna uppbörden
 • 7. brevet (1954:23) till Kommerskollegium angående fastställande av nytt reglemente för senator Emil Possehls stipendiefond
 • 8. kungörelsen (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg
 • 9. kungörelsen (1959:130) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1959 (nr 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk
 • 10. kungörelsen (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror
 • 11. kungörelsen (1961:62) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån
 • 12. kungörelsen (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende
 • 13. kungörelsen (1962:660) med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m. m.
 • 14. kungörelsen (1963:4) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 10 mars 1961 med flera lån
 • 15. kungörelsen (1964:56) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 4,3 % obligationslån av den 12 januari 1963 med flera lån
 • 16. kungörelsen (1964:754) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
 • 17. kungörelsen (1965:533) om garanti för vissa obligationslån
 • 18. kungörelsen (1967:45) angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
 • 19. kungörelsen (1967:585) om garanti för obligationslån
 • 20. kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor
 • 21. kungörelsen (1968:517) om ändring i slutprotokollet till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 22. kungörelsen (1968:633) om återföring av särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
 • 23. kungörelsen (1970:13) om garanti för obligationslån
 • 24. kungörelsen (1970:406) om garanti för obligationslån
 • 25. kungörelsen (1970:613) om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun
 • 26. kungörelsen (1971:37) om garanti för obligationslån
 • 27. kungörelsen (1971:725) om garanti för obligationslån
 • 28. kungörelsen (1971:744) om sedlar på ettusen kronor med viss ändring i papperets utseende
 • 29. kungörelsen (1972:468) om garanti för obligationslån
 • 30. kungörelsen (1973:699) om garanti för obligationslån
 • 31. kungörelsen (1974:658) om garanti för obligationslån
 • 32. kungörelsen (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt
 • 33. förordningen (1975:828) om garanti för obligationslån
 • 34. förordningen (1976:103) om förlängd tid för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastighet m. m.
 • 35. förordningen (1976:720) om garanti för obligationslån
 • 36. förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi
 • 37. förordningen (1978:402) om villkor för exportkreditstöd
 • 38. förordningen (1979:496) om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar
 • 39. förordningen (1979:882) om frisläpp av investeringsfonder
 • 40. förordningen (1980:440) om överförande av avlöningsmedel som har innehållits på grund av strejk eller lockout
 • 41. förordningen (1980:719) om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m. m.
 • 42. förordningen (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver
 • 43. förordningen (1981:205) om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m. m.
 • 44. förordningen (1981:1027) om överlämnande av mål m. m. i samband med avskaffandet av överexekutor
 • 45. förordningen (1981:1032) om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m. m.
 • 46. förordningen (1983:1114) om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus
 • 47. förordningen (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt
 • 48. förordningen (1984:260) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
 • 49. förordningen (1984:740) om bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt
 • 50. förordningen (1984:749) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
 • 51. förordningen (1985:28) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
 • 52. förordningen (1985:289) om betalning av viss vägtrafikskatt m. m.
 • 53. förordningen (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
 • 54. förordningen (1986:38) om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter
 • 55. förordningen (1988:347) med instruktion för Bergslagsdelegationen. Förordning (1993:1672).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1278

Ansvarig myndighet
Finansdepartementet
SFS-nummer
1993:1278

Förordning (1993:1672) om ändring i förordningen (1993:1278) om upphävande av vissa författningar

Omfattning
upph. 3 p.;ändr.
Ikraft
1994-01-01
Rubrik
Förordning (1993:1672) om ändring i förordningen (1993:1278) om upphävande av vissa författningar
SFS-nummer
1993:1672
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation