lagen.nu

Lag (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1358
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Litauen undertecknade den 27 september 1993, skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1358).

4 § Den angivna begränsningen i artikel 24 punkt 1 d beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen, nämligen

  • -- lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
  • -- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
  • -- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1274

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1993/94:7, bet. 1993/94:SkU3, rskr. 1993/94:18
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1274

1993:1391

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1391

Lag (2011:1358) om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1358
Rubrik
Lag (2011:1358) om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation