lagen.nu

Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Departement
Finansdepartementet SPN
Utfärdad
1993-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1816
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

Allmänna bestämmelser

1 § Samfällighetsföreningsregister enligt 25 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter förs genom automatisk databehandling.

Även de förteckningar som förs över vägföreningar och vägsamfälligheter enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller över samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar skall föras som register genom automatisk databehandling. Uppgifts- och avgiftsskyldighet i dessa fall omfattas i denna förordning endast av 5 och 13 §§.

Varje register skall föras för sig. Förordning (1995:1456).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1456

2 § Lantmäteriet är den registeransvariga myndigheten. Förordning (2008:696).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1456, 2008:696

Registerändamål

3 § De register som avses i 1 § får användas för att samla in, lagra och bearbeta uppgifter för handläggningen av registreringsärenden samt för att tillhandahålla uppgifter till myndigheter och till allmänheten om registrerade föreningar och samfälligheter. Förordning (2008:696).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:696

Redovisningsenhet

4 § Varje förening eller samfällighet i de register som anges i 1 § utgör en redovisningsenhet.

Även en förening eller en samfällighet som inte längre består utgör en redovisningsenhet. Personuppgifter skall tas bort ur registret sedan en berörd persons befattning i föreningen eller samfälligheten upphört och sedan anspråk inte längre kan riktas mot denna person med anledning av uppdraget.

Registerinnehåll

5 § För varje samfällighetsförening ska registret innehålla följande uppgifter. I fråga om personuppgifter får ett register endast innehålla vad som särskilt föreskrivs i 7 och 8.

Registrets innehåll Uppgift skall redovisas om följande (anges här med x)
bestående enhet avregistrerad enhet
1. föreningens organisationsnummer x x
2. föreningens företagsnamn x x
3. den gemensamhetsanläggning, samfällighet eller rättighet som föreningen förvaltar (förvaltningsobjekt) x
4. ändamålet med föreningens verksamhet (förvaltningsobjektets ändamål) x
5. den ort där styrelsen har sitt säte (kommun) x x
6. föreningens postadress x
7. styrelsens medlemmar och en av länsstyrelsen förordnad ledamot eller syssloman med namn och postadress x
8. firmatecknare om en sådan har utsetts x
9. föreningens räkenskapsår (räkenskapsperiod) x
10. datum för registrering eller avregistrering av föreningen x x
11. hänvisning till en annan förening om föreningen genom fusion gått upp i en annan förening eller ombildats x
12. hänvisning till en annan registermyndighet om föreningen flyttats över till ett annat län x
13. föreningens status (bestående eller avregistrerad) x x
14. övriga uppgifter av betydelse om föreningen som inte registrerats på något annat ställe Förordning (2018:1816). x x

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1816

Registrering av samfällighetsförening

6 § När registrering beviljas av en samfällighetsförening skall den ena kopian av stadgarna förses med bevis om registreringen och därefter skickas tillbaka till föreningen. När en ändring registreras i föreningens stadgar, skall den ena kopian av protokollet över ändringsbeslutet förses med bevis om registreringen och därefter skickas tillbaka till föreningen.

Överflyttning, fusion och upplösning av förening

7 § Om en samfällighetsförening har beslutat att styrelsens säte ska flyttas till ett annat län, ska föreningen, sedan beslutet registrerats, avregistreras i den del av registret där föreningen dittills varit registrerad och i stället registreras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt beslutet kommer ha sitt säte. Förordning (2008:696).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1456, 2008:696

8 § En samfällighetsförening som genom fusion uppgått i en annan förening avregistreras sedan fusionsavtalet registrerats.

Motsvarande bestämmelser gäller en förening eller en samfällighet som har upplösts.

Underrättelser från registermyndigheten

9 § Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket om nyregistreringar, avregistreringar och adressändringar i samfällighetsföreningsregistret.

En underrättelse till Skatteverket ska innehålla uppgift om

  • 1. föreningens organisationsnummer,
  • 2. föreningens företagsnamn,
  • 3. föreningens säte,
  • 4. föreningens adress, och
  • 5. datum för registrering eller avregistrering.

Motsvarande underrättelse ska lämnas till Skatteverket om vägföreningar och vägsamfälligheter som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar och som tilldelats organisationsnummer, om registret innehåller sådana uppgifter. Förordning (2018:1816).

Ändringar/Förarbeten (4)

Avgifter

10 § Avgift skall tas ut när en samfällighetsförening

  • 1. ansöker om registrering,
  • 2. anmäler ändring i stadgarna.

11 § För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och då tillämpas avgiftsklass 5 för ärenden enligt 10 § 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt 10 § 2.

Avgift ska inte tas ut för registrering, som sker efter en anmälan om enbart adressändring eller efter en anmälan från en myndighet eller som vidtas enligt 3 kap. 22 § lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Avgift ska tas ut enligt 10 § 2 för registrering av en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Förordning (2018:1816).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1816

12 § Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden.

13 § För registerutdrag får avgift tas ut enligt bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. För utdrag som expedieras i registreringsärende får ingen avgift tas. Förordning (2018:382).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:382

Övriga bestämmelser

14 § Lantmäteriet får sälja de personuppgifter som enligt 5 § har lämnats för införande i de register som avses i 1 §. Uppgifterna får lämnas ut via terminal.

Om den registrerade har anmält till Lantmäteriet att uppgifterna inte får användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål. Förordning (2008:696).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1456, 2008:696

15 § Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:696).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1456, 2008:696

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1270

Departement
Finansdepartementet SPN
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1270

Förordning (1995:1456) om ändring i förordningen (1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 9, 14, 15 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1456
Rubrik
Förordning (1995:1456) om ändring i förordningen (1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Förordning (2003:965) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:965
Rubrik
Förordning (2003:965) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Förordning (2008:696) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 7, 9, 14, 15 §§
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:696
Rubrik
Förordning (2008:696) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Förordning (2018:382) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr 13 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:382
Rubrik
Förordning (2018:382) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Förordning (2018:1816) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1816
Rubrik
Förordning (2018:1816) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation