lagen.nu

Indrivningsförordning (1993:1229)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1898
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:488

2 § Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m.

2 a § Beslut i en fråga enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1995:488).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:488

Betalningsuppmaning

3 § Innan ansökan om indrivning görs skall sökanden, om det kan ske utan väsentlig olägenhet och inte särskilda skäl talar emot det, uppmana gäldenären att betala fordringen.

Uppmaningen skall innehålla uppgift om

  • 1. fordringens belopp,
  • 2. dröjsmålsavgift eller annan avgift som skall betalas med anledning av dröjsmålet,
  • 3. den dag då betalning senast skall ske för att inte ansökan om indrivning skall göras.

Uppmaningen skall också innehålla uppgift om att indrivningen är förenad med ytterligare kostnader för gäldenären.

Begäran om indrivning m.m.

4 § Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt eller avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 70 kap. 1 och 2 §§ den lagen.

Indrivning av fordran på felparkeringsavgift ska begäras senast fem månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning av fordringar som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska, om inte särskilda skäl talar emot det, begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen skulle ha betalats.

För andra fordringar ska indrivning begäras senast två månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning enligt andra–fjärde styckena ska begäras under förutsättning att inte ett ärende om ackord, nedsättning av fordran, skuldsanering eller F-skuldsanering enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter eller andra särskilda skäl talar emot det.

Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra indrivningen. Förordning (2016:692).

5 § Indrivning skall begäras genom ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:518, 2003:964, 2006:773

6 § En ansökan om indrivning skall, om inte Kronofogdemyndigheten föreskrivit något annat, innehålla uppgift om

  • 1. sökandens namn och personnummer eller organisationsnummer samt postadress,
  • 2. gäldenärens namn och personnummer eller organisationsnummer, hemvist samt postadress,
  • 3. när fordringen uppkom, vad fordringen avser och fordringens belopp samt andra uppgifter som behövs för indrivningen,
  • 4. det antal poster och det sammanlagda belopp som ansökan avser.

Kronofogdemyndigheten får efter samråd med sökanden besluta att sådana uppgifter som avses i första stycket får lämnas på medium för automatisk databehandling.

Till en ansökan om indrivning skall, utom när den lämnas på medium för automatisk databehandling, bifogas en exekutionstitel eller någon annan handling som kan ligga till grund för indrivningen. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:964, 2006:773

7 § Har sökanden uppgifter om gäldenärens ekonomiska förhållanden som kan antas vara av betydelse för indrivningen, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om detta när ansökan om indrivning görs eller så snart som möjligt därefter. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:773

8 § Har gäldenärens betalningsskyldighet fallit bort eller satts ned, skall sökanden skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Detsamma gäller om gäldenären har beviljats anstånd med betalningen eller om det kommit fram att indrivning inte borde ha begärts. Förordning (2006:773).

Rättsfall (1)

RÅ 2000 ref. 25: En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:773

9 § Om sökanden får betalt för en fordran som överlämnats för indrivning, skall han skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Förordning (2006:773).

Registrering av mål m.m.

10 § Kronofogdemyndigheten skall föra dagbok över ansökningar om indrivning. Dagbok får föras med hjälp av automatisk databehandling. Dagboken skall innehålla uppgift om sökanden samt om det medelsslag, det antal poster och det sammanlagda belopp som ansökan avser. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:964, 2006:773

11 § Ansökningar om indrivning skall granskas av Kronofogdemyndigheten.

Om en ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 6 § första stycket eller om en upptagning som avses i 6 § andra stycket är bristfällig, skall Kronofogdemyndigheten uppmana sökanden att avhjälpa bristen. Om sökanden inte gör det, skall ansökan avvisas. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:964, 2006:773

12 § Kronofogdemyndigheten skall registrera en ansökan om indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (5)

Uppskov m.m.

13 § Om Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov enligt 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska myndigheten informera Skatteverket, om det inte är uppenbart obehövligt. I 26 § finns bestämmelser om vilka uppgifter Kronofogdemyndigheten ska lämna till Skatteverket. Förordning (2007:796).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1083

Utlandsindrivning

14 § Vid indrivningen av vissa fordringar från en gäldenär som vistas utomlands eller annars kan antas ha egendom i utlandet får Kronofogdemyndigheten begära biträde av en svensk beskickning eller ett svenskt lönat konsulat, om fordringen inte utan väsentliga svårigheter kan drivas in i Sverige. Detta gäller

Om fordringen kan drivas in av en myndighet i den främmande staten, ska Kronofogdemyndigheten begära det, om inte indrivningen avbryts tills vidare med stöd av 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Förordning (2007:796).

Ändringar/Förarbeten (4)

Avbrytande av indrivning m.m.

15 § Bestämmelserna om avbrytande av indrivning i 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska tillämpas även på

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

16 § Om Kronofogdemyndigheten har avbrutit indrivningen enligt 18 § första stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och verkställighet ska äga rum i ett enskilt mål, ska myndigheten bedöma om indrivningen ska återupptas enligt 18 § andra stycket andra meningen samma lag. Om det behövs ska Kronofogdemyndigheten samråda i frågan med Skatteverket. Förordning (2007:796).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:773, 2007:796

Bokföring

17 § Har upphävts genom förordning (2007:796).

18 § Kronofogdemyndigheten skall skyndsamt registrera uppgifter om influtna medel i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Detsamma gäller sådana uppgifter som har lämnats till Kronofogdemyndigheten enligt 8 eller 9 §. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:488, 2003:964, 2006:773
19 § Har upphävts genom förordning (1997:1083).

Redovisning av influtna medel m.m.

20 § Kronofogdemyndigheten beslutar efter samråd med sökanden hur influtna medel ska betalas ut till sökanden om inte medlen ska föras direkt till statsbudgeten. Förordning (2007:796).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:964, 2006:773, 2007:796

21 § Kronofogdemyndigheten beslutar om annan redovisning till sökanden än utbetalning av influtna medel efter samråd med sökanden. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:964, 2006:773
22 § Har upphävts genom förordning (1997:1083).
23 § Har upphävts genom förordning (1997:1083).

Övriga bestämmelser

24 § Kronofogdemyndigheten skall i utsöknings- och indrivningsdatabasen registrera sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och som behövs i verksamheten. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (5)

25 § Om en fordran på grund av beslut om utmätning av lön eller av annan anledning har betalats av någon annan än gäldenären och om gäldenären inte har fått uppgift om vilken fordran som har betalats, skall Kronofogdemyndigheten på begäran av gäldenären lämna sådan uppgift. Förordning (2006:773).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:45, 2006:773

26 § Kronofogdemyndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden i den utsträckning som informationen bedöms vara av betydelse för verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. I övrigt ska Kronofogdemyndigheten på begäran lämna sökanden de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden om det behövs för att sökanden ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag eller förordning.

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om informationsutbyte och annan samverkan mellan myndigheten och sökanden samt om avbrytande av indrivning. Kronofogdemyndigheten får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och denna förordning. Förordning (2007:796).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:964, 2006:773, 2007:796

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1229

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1229
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet.

Bestämmelserna om betalningsuppmaning i 3 § skall inte tillämpas för tid före den 1 januari 1995 på beslut om betalningsskyldighet för preliminär A-skatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster som inte redovisats på föreskrivet sätt.

Förordning (1994:428) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:428
Rubrik
Förordning (1994:428) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (1995:488) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 12, 18, 24 §§, rubr. närmast före 1 §;ny 2 a §
Ikraft
1995-06-01
SFS-nummer
1995:488
Rubrik
Förordning (1995:488) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (1996:45) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 12, 25 §§
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:45
Rubrik
Förordning (1996:45) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (1996:1454) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:98
Omfattning
ändr. 12, 24 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1454
Rubrik
Förordning (1996:1454) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (1997:377) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:377
Rubrik
Förordning (1997:377) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (1997:1083) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
upph. 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 22 §;ändr. 4, 13, 17 §§
SFS-nummer
1997:1083
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. De äldre bestämmelserna i 4 och 13 §§ tillämpas fortfarande i fråga om skatt som tas ut enligt uppbördslagen (1953:272).

Rubrik
Förordning (1997:1083) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (1998:1777) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1998:1777
Rubrik
Förordning (1998:1777) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2000:518) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2000-07-03
SFS-nummer
2000:518
Rubrik
Förordning (2000:518) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2001:264) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:264
Rubrik
Förordning (2001:264) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2001:600) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:600
Rubrik
Förordning (2001:600) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2003:964) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:964
Rubrik
Förordning (2003:964) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2004:566) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:566
Rubrik
Förordning (2004:566) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2006:773) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:773
Rubrik
Förordning (2006:773) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2007:524) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:524
Rubrik
Förordning (2007:524) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2007:796) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 17 §;nuvarande 14, 16 §§ betecknas 15, 14 §§;ändr. 4, 13, nya 14, nya 15, 20, 26 §§, rubr. närmast före 13, nya 14 §§;ny 16 §, rubr. närmast före nya 15 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:796
Rubrik
Förordning (2007:796) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2007:1298) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 15 §
Ikraft
2007-12-28
SFS-nummer
2007:1298
Rubrik
Förordning (2007:1298) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2010:1685) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1685
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Rubrik
Förordning (2010:1685) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2011:366) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:366
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2011:366) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2011:1447) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1447
Rubrik
Förordning (2011:1447) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2016:692) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:692
Rubrik
Förordning (2016:692) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Förordning (2018:1898) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1898
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter enligt den upphävda lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
Rubrik
Förordning (2018:1898) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation