lagen.nu

Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1356
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan är inte med här.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Estland undertecknade den 5 april 1993, skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1356).

4 § Den angivna begränsningen i artikel 23 punkt 1 d andra meningen beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Estland, nämligen

  • -- lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
  • -- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
  • -- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

/Bilagan är inte med här./

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1163

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1992/93:177, bet. 1993/94:SkU1, rskr. 1993/94:3
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1163

1993:1389

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1389

Lag (2011:1356) om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1356
Rubrik
Lag (2011:1356) om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation