lagen.nu

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:56
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om verksamhet med stöd och service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar.

2 § Med familjehem avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade detsamma som i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937). Förordning (2001:938).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:938

Personal och kontaktpersoner

3 § För daglig verksamhet, korttidshem samt gruppbostäder och, när det gäller barn och ungdomar, annat boende enligt 9 § första stycket 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

4 § När stöd av en kontaktperson skall ges, skall den som ansvarar för verksamheten meddela ett skriftligt förordnande. I ett sådant förordnande skall uppdragets omfattning och tiden för uppdraget anges närmare.

Avgifter m.m.

5 § Föreskrifterna i 6 kap. 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader för ett barns vård i ett annat hem skall gälla även när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2001:938).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:938

6 § Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall även beaktas kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt.

Enskild verksamhet

7 § En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 6–10 samma lag ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden och ange

 • 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
 • 2. vem som ska bedriva verksamheten,
 • 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
 • 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn,
 • 5. hur verksamheten ska finansieras,
 • 6. vem som ska förestå verksamheten,
 • 7. vilken personal som ska anlitas och personalens utbildning, och
 • 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt.

Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara inrymd i samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits. Förordning (2013:279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 2–5 samma lag ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden och ange

 • 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
 • 2. vem som ska bedriva verksamheten,
 • 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
 • 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn,
 • 5. hur verksamheten ska finansieras,
 • 6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,
 • 7. vilken personal som ska anlitas och personalens kompetensutveckling,
 • 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt,
 • 9. hur avtal med den insatsberättigade ska utformas och hur den insatsberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses, och
 • 10. rutiner för kontakter med de insatsberättigade samt med personal och berörda myndigheter. Förordning (2018:1571).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

8 a § Om den som ansöker om tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som anges i 7 eller 8 §, följande handlingar gällande den juridiska personen:

 • 1. bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande,
 • 2. handling som visar vem som är behörig företrädare,
 • 3. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 • 4. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant,
 • 5. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag,
 • 6. handling som visar personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, och
 • 7. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har bedrivits i den juridiska personen. Förordning (2018:1571).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1571, 2013:279

8 b § Avgift för en ansökan om att bedriva enskild verksamhet ska betalas med följande belopp:

Ärendeslag Avgift kronor
Ansökan om att bedriva en ny verksamhet 30 000
Ansökan om ändring av ett tillstånd att bedriva verksamhet Förordning (2018:1571). 21 000

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1571

9 § Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verksamhet som ska bedrivas, vem som ska vara föreståndare enligt 7 § eller verksamhetsansvarig enligt 8 § samt övriga villkor för tillståndet. I fråga om tillstånd enligt 7 § ska även anges det högsta antal personer som samtidigt kan få stöd och service i verksamheten.

Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får inte överlåtas. Förordning (2013:181).

Ändringar/Förarbeten (3)

10 § Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den inte längre motsvarar det meddelade tillståndet ska sökas hos Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan om att lägga ned en enskild verksamhet ska omedelbart göras till Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2013:181).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1140, 2013:181

Vissa tillsynsfrågor

11 § Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av bostäder med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och omsorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det.

I 26 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn. Förordning (2015:991).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 a § Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som har beviljats insatser enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och till deras vårdnadshavare. Informationen ska innehålla uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,

2. inspektionens tillsyn,

 • 3. möjligheter för barn och unga att kontakta inspektionen samt hur de når rätt person inom myndigheten, och
 • 4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande. Förordning (2013:181).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:181, 2009:1140

Register

11 b § Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva verksamhet och dem som har anmält verksamhet enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten. Förordning (2013:181).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:181, 2009:1140

Direktåtkomst

11 c § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. Förordning (2013:181).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:181

Uppgiftsskyldighet

11 d § Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 11 b § vid direktåtkomst enligt 11 c §. Förordning (2013:181).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:181

Gallring

12 § Handlingar som avses i 21 d § andra stycket och 23 d § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner och landsting som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner och landsting ska sådana handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. Förordning (2019:56).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:1317, 2019:56, 2005:128

Ytterligare föreskrifter

13 § Socialstyrelsen får i fråga om verksamhet enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. Förordning (2009:1140).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1140

13 a § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2013:279).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:279

14 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:181).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:181

15 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och ansökningar enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt vid betalning av avgift vid sådana ansökningar.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och rapporteringar enligt 24 f, 28 f och 28 g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt 10 § andra stycket denna förordning. Förordning (2018:1571).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1571, 2013:181

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1090

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1090

Förordning (2001:938) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:938
Rubrik
Förordning (2001:938) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2005:128) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 12, 13 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före nya 13 §;ny 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:128
Rubrik
Förordning (2005:128) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2007:1317) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2007:1317
Rubrik
Förordning (2007:1317) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2009:1140) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;ändr. 7, 9, 10, 11, 13 §§;nya 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11, 11 b §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1140
Rubrik
Förordning (2009:1140) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2010:1368) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 9 §§;ny 8 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1368
Rubrik
Förordning (2010:1368) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2013:181) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 11 a, 11 b, 14 §§;nya 11 c, 11 d, 15 §§, rubr. närmast före 11 c, 11 d §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:181
Rubrik
Förordning (2013:181) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2013:279) om ändring i förordningen (1993:1090) med stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8 §§;nya 8 a, 13 a §§
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:279
Rubrik
Förordning (2013:279) om ändring i förordningen (1993:1090) med stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2015:991) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:991
Rubrik
Förordning (2015:991) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2018:1571) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 8, 8 a, 15 §§;ny 8 b §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1571
Rubrik
Förordning (2018:1571) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2019:56) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2019-03-15
SFS-nummer
2019:56
Rubrik
Förordning (2019:56) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation