lagen.nu

Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:331
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Förordningens ändamål

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas till huvudsaklig del för att uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Förordning (2016:331).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:331
1 a § Har upphävts genom förordning (2005:648).

Bemyndiganden

2 § Har upphävts genom förordning (2016:331).

3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om

 • 1. verkställighet av bestämmelserna i 1 § andra stycket lagen (1992: 1514) om måttenheter, mätningar och mätdon om användning av vissa måttenheter vid vissa mätningar, och
 • 2. undantag i fråga om kommunikationer enligt 1 § tredje stycket samma lag. Förordning (1995:188).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:188

4 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter som avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet och gäller

 • 1. krav på mätningar och mättekniska metoder, eller
 • 2. krav på och kontroll av mätdon.

Styrelsen får även meddela föreskrifter om

 • 1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängduppgifter på färdigförpackade varor, och
 • 2. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon inte är uppfyllda. Förordning (2016:331).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:188, 2016:331

Särskild kundvåg i detaljhandeln

5 § I lokaler för detaljhandel med livsmedel, där varor som säljs i lös vikt vägs av butikspersonal först vid utgångskassan, skall det på lämplig plats finnas en ändamålsenlig våg som kunderna får använda.

I andra lokaler för detaljhandel med livsmedel, där skyldighet finns att ha kontrollerad våg, skall kunderna ha möjlighet att använda en sådan för den vägning som de vill företa.

Kontroll av färdigförpackade varor

6 § Kontroll av förpackningsstorlek och mängduppgifter i fråga om färdigförpackade varor görs genom stickprovsundersökningar hos tillverkare, importörer, förpackare, grossister och detaljhandlare.

Bestämmelser om sådan kontroll finns i 5 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Tillsyn

7 § Tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs utövas av

 • 1. Livsmedelsverket och den kommunala nämnd som utövar offentlig kontroll när det gäller föreskrifter om färdigförpackade livsmedel, och
 • 2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, när det gäller föreskrifter i övrigt.

Bestämmelser om sådan tillsyn och om sanktionsavgift finns i 5–6 a §§ lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (2016:331).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:188, 2006:835, 2016:331

7 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska i egenskap av marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 utöva marknadskontroll över icke-automatiska vågar och mätinstrument som omfattas av

 • 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar, eller
 • 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument. Förordning (2016:331).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:331

7 b § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska enligt förordning (EG) nr 765/2008 i fråga om det marknadskontrollansvar som följer av 7 a §

 • 1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
 • 2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och
 • 3. samarbeta med andra enligt artikel 24.2 och 24.4. Förordning (2016:331).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:331

8 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta om avgifter för kontroll av mätdon och färdigförpackade varor som omfattas av styrelsens tillsyn. Avgifterna ska bestämmas så att de täcker kostnaderna för denna tillsyn. Föreskrifter om sådana avgifter meddelas av styrelsen efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2016:331).

Ändringar/Förarbeten (4)

Information och samråd i samband med marknadskontroll

9 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater om icke-automatiska vågar och mätinstrument som inte uppfyller gällande krav, om styrelsen anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige. Meddelandet ska innehålla information om den bristande överensstämmelsen, utvärderingsresultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut riktats mot.

Styrelsen ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater om de åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av motsvarande information från en annan medlemsstat.

Styrelsen ska även meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater om icke-automatiska vågar och mätinstrument som bedöms utgöra en risk, trots att de uppfyller gällande krav. Meddelandet ska innehålla alla tillgängliga uppgifter. Förordning (2016:331).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:331

10 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska när så är befogat och för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om icke-automatiska vågar eller mätinstrument. Styrelsen ska skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra medlemsstater och regeringen om invändningen och skälen för den.

När Europeiska kommissionen har utvärderat beslut och invändningar mot beslut, ska styrelsen delta i det samråd som sker mellan kommissionen och andra medlemsstater. Styrelsen ska även delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater med anledning av icke-automatiska vågar och mätinstrument som bedöms utgöra en risk, trots att de uppfyller gällande krav. Förordning (2016:331).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:331

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1066

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1066
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
 • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:984) om bestämning av volym och vikt.
 • 3. Föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen gäller till dess Styrelsen för teknisk ackreditering föreskriver annat.

1993:1646

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1646

Förordning (1994:100) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Omfattning
nya 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:100
Rubrik
Förordning (1994:100) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (1994:1077) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:161, bet. 1993/94:NU21, rskr. 1993/94:328
Omfattning
ny 8 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:1077
Rubrik
Förordning (1994:1077) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (1995:188) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 8 §§
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:188
Rubrik
Förordning (1995:188) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (1995:1178) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1178
Rubrik
Förordning (1995:1178) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (1998:471) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:471
Rubrik
Förordning (1998:471) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (2005:648) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL135/2004 s1
Ikraft
2006-01-01
CELEX-nr
32004L0022
Omfattning
upph. 1 a §, rubr. närmast före 1 a §;ändr. 2 §
SFS-nummer
2005:648
Rubrik
Förordning (2005:648) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (2006:835) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:835
Rubrik
Förordning (2006:835) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (2016:331) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2014/31/EU, direktiv 2014/32/EU
Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1, 4, 7, 8 §§;nya 7 a, 7 b, 9, 10 §§,, rubr. närmast före 9 §
Ikraft
2016-04-20
SFS-nummer
2016:331
Rubrik
Förordning (2016:331) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation