lagen.nu

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:209
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Övrigt
Rättelseblad 2008:1284 har iakttagits.

1 § Med vattenskoter avses i denna förordning en farkost vars längd understiger fyra meter och som

  • 1. har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och
  • 2. har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den. Förordning (2004:607).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:318, 2004:607

2 § Vattenskotrar får användas endast i allmän farled och i sådana vattenområden som avses i 3 § första stycket. Förordning (2004:607).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:318, 2004:607

3 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som vattenskotrar får användas i. Sådana föreskrifter skall dock alltid meddelas för

  • 1. vattenområde som är så starkt påverkat av annan mänsklig verksamhet att tillkommande buller och andra störningar från vattenskoteranvändning inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för allmänheten eller miljön,
  • 2. vattenområde utan närhet till bostadsområde eller fritidshusområde och som har ringa värde för natur- och kulturmiljövården, biologisk mångfald, friluftslivet, fritidsfisket eller yrkesfisket, och
  • 3. annat vattenområde där vattenskoteranvändning inte medför olägenheter för allmänheten genom buller eller andra störningar och inte heller medför risk för skador eller störningar av betydelse för djur- eller växtlivet eller spridande av smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoteranvändning, om det behövs för att sådana olägenheter eller skaderisker som avses i första stycket 3 inte skall uppkomma, samt om körning till och från allmän farled.

I 4 a § finns särskilda bestämmelser för tävling eller uppvisning.

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyltning av sådana områden som avses i första stycket.

Länsstyrelsen skall på lämpligt sätt hålla information tillgänglig för allmänheten om var vattenskotrar får användas. Förordning (2004:607).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:318, 2004:607

3 a § Kustbevakningen får använda vattenskoter i tjänsteutövning även i andra vattenområden än de som avses i 2 §. I övrigt får Sjöfartsverket efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om, eller ge dispens i enskilda fall för, användning av vattenskoter vid sjöräddning eller för annat samhällsnyttigt ändamål i andra vattenområden än de som avses i 2 §. Förordning (2008:1284).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1284, 2004:607

3 b § Den som framför en vattenskoter skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan. Förordning (2004:607).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:607

3 c § En vattenskoter får framföras endast av den som har fyllt femton år. Förordning (2019:209).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:209

3 d § Transportstyrelsen får, när det gäller personer som har licens från ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet, i det enskilda fallet ge dispens från 3 c § för

  • 1. deltagande i tävlingar som ett sådant förbund ansvarar för, och
  • 2. träning inför sådana tävlingar.

En dispens får förenas med villkor. Förordning (2019:209).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:209

4 § Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter om användning av vattenskoter inom ett vattenområde ska länsstyrelsen höra Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och berörda kommuner i den omfattning som behövs.

Länsstyrelsen ska underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Polismyndigheten om de föreskrifter som meddelats. Förordning (2014:1238).

Ändringar/Förarbeten (5)

4 a § Länsstyrelsen får efter samråd med kommunen och Polismyndigheten medge att vattenskotrar får användas tillfälligt för tävling eller uppvisning utanför vattenområden som avses i 3 §. Förordning (2014:1238).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1238, 1996:318

4 b § Av 2 kap. 2 § andra stycket sjötrafikförordningen (1986:300) följer att länsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor om begränsningar och förbud att använda ett vattenområde för trafik med fartyg i samband med tävlingsverksamhet eller motsvarande. Förordning (1996:318).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:318

5 § Den som framför en vattenskoter i strid mot 2 §, 3 b § eller föreskrifter meddelade med stöd av 3 § döms till penningböter.

Straff döms inte ut enligt denna paragraf, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller annan lag. Förordning (2004:607).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:607

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut. Förordning (2018:958).

Ändringar/Förarbeten (6)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1053

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1053
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Förordning (1995:217) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:217
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1995:217) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Förordning (1996:318) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;nya 4 a, 4 b §§
Ikraft
1996-06-01
SFS-nummer
1996:318
Rubrik
Förordning (1996:318) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Förordning (1998:1177) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1177
Rubrik
Förordning (1998:1177) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Förordning (1998:1291) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1291
Rubrik
Förordning (1998:1291) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Förordning (2004:607) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2004-07-15
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§;nya 3 a, 3 b §§
SFS-nummer
2004:607
Rubrik
Förordning (2004:607) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Förordning (2008:1284) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 a, 4, 6 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1284
Rubrik
Förordning (2008:1284) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Förordning (2011:623) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:623
Rubrik
Förordning (2011:623) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Förordning (2014:1238) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1238
Rubrik
Förordning (2014:1238) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Förordning (2018:958) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:958
Rubrik
Förordning (2018:958) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Officiell autentisk version

Omfattning
nya 3 c, 3 d §§
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:209
Rubrik
Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation