lagen.nu

Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fingeravtryck och fotografi m.m. som tas med stöd av rättegångsbalken, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Förordning (2006:1191).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i 28 kap. 14 § rättegångsbalken, tas av den som har

  • 1. häktats som misstänkt för brott,
  • 2. anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,
  • 3. anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa, får fingeravtryck och fotografi tas också av den som misstänks för brottet utan att vara anhållen eller häktad för detta samt av den som inte är misstänkt för brottet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Bestämmelserna i 2 § gäller också i fråga om den som häktats därför att fråga uppstått om att lämna ut personen till en främmande stat.

4 § Den som är anhållen eller häktad som misstänkt för brott får också videofilmas. Av sådan person får vidare tas avtryck av hand, fot eller öra. Detsamma gäller i fråga om annan person, om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa. Förordning (1999:583).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:583

5 § Om den som har fotograferats eller videofilmats efteråt förändras till utseendet eller om det annars finns särskild anledning till det, får nytt fotografi tas eller ny videoupptagning göras. Detta gäller dock endast i fråga om den som är berövad friheten. Förordning (1999:583).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:583

6 § Undersökningsledaren fattar beslut om att ta avtryck eller fotografi eller göra en videoupptagning enligt 2–4 §§ om åtgärden behövs för utredningen av brottet. Polismyndigheten fattar beslut i övrigt enligt 2–4 §§ och enligt 5 §. Förordning (2014:1144).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:583, 2014:1144

7 § Har någon annan myndighet än Polismyndigheten tagit fingeravtryck, fotografi eller avtryck av hand eller fot ska det tillsammans med en beskrivning av personen skyndsamt sändas till Polismyndigheten. Det gäller dock inte i fråga om

  • 1. avtryck, fotografi eller videoupptagning som med stöd av 2 eller 4 § tagits av någon som inte är misstänkt för brott, eller
  • 2. avtryck eller fotografi som har tagits med stöd av 36 § första stycket 2 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Förordning (2014:1144).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1144

8 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att säkerställa enhetliga och rättssäkra underlag för registrering av fingeravtryck och liknande uppgifter. Förordning (2014:1144).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:824

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
1992-08-01
SFS-nummer
1992:824

Förordning (1996:1390) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1390
Rubrik
Förordning (1996:1390) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Förordning (1999:583) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:583
Rubrik
Förordning (1999:583) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Förordning (2006:1191) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1191
Rubrik
Förordning (2006:1191) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Förordning (2014:1144) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1144
Rubrik
Förordning (2014:1144) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation