lagen.nu

Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga skall upphöra att gälla.
En värnpliktig som vid denna lags ikraftträdande omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och som då inte slutligt fullgjort sin grundutbildning skall tas ut till en utbildningsreserv enligt 4 a § värnpliktslagen (1941:967).
Om det är av väsentlig betydelse för den värnpliktige att fullgöra värnpliktsutbildning, kan han dock, med tillämpning av 4 b § värnpliktslagen, i stället tas ut för utbildning enligt 27 § 1 mom. den lagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:524

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1991/92:101, 1991/92:FöU12, rskr 1991/92:337
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:524
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation