lagen.nu

Lönegarantilag (1992:497)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:364
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran (statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

 • 1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,
 • 2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller
 • 3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794. Lag (2017:364).

Rättsfall (2)

NJA 1997 s. 250: Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om...
NJA 2012 s. 876: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497)...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:273, 2009:1442, 2017:364

2 § Om konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land, lämnas betalning enligt garantin endast för en sådan fordran som avser anställning med övervägande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden. Lag (1997:204).

Rättsfall (3)

RH 1993:100: Styrelseledamot i aktiebolag, tillika verkställande direktör, vars broder ägde...
RH 1994:62: Bestämmelserna om kvarstad enligt 15 kap. 2 § rättegångsbalken har ansetts...
RH 1997:84: Lönegaranti för utländsk medborgare, bosatt utomlands. Arbetstagaren har varit...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:204

2 a § I fall som avses i 1 § 3 lämnas betalning enligt garantin endast om arbetstagaren för arbetsgivarens räkning utför eller utförde sitt arbete främst i Sverige.

Om arbetsgivaren har försatts i konkurs i Sverige och arbetstagaren utför eller utförde sitt arbete för arbetsgivarens räkning främst i ett annat EU- eller EES-land lämnas inte betalning enligt garantin. Lag (2005:681).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:681

3 § Om arbetsgivaren tidigare har varit försatt i konkurs, betalas inte fordringar som har gjorts eller hade kunnat göras gällande i den konkursen.

3 a § Vad som i denna lag sägs om konkurs gäller i tillämpliga delar när en arbetsgivare är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3. Lag (2005:681).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:681

4 § Vad som sägs om arbetstagare gäller även en sådan anhörig till arbetstagare som med anledning av arbetstagarens anställning har pensionsfordran hos konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Lag (2005:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

5 § Om en fordran har överlåtits, har förvärvaren rätt till utbetalning enligt garantin (garantibelopp) endast om förvärvet har avsett mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift.

Rätt till garantibelopp föreligger också om förvärvet har skett efter att konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion meddelades och förvärvaren är en arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller en fond i vars förvaltning organisationen deltar. Lag (2005:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

6 § Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för underhållsbidrag som har innehållits genom utmätning av lön. Försäkringskassan har inte rätt till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats enligt socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1253).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:310, 2004:824, 2010:1253

6 a § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2012:83).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:83

Garantins omfattning

7 § Vid konkurs lämnas betalning enligt garantin för sådan fordran på lön eller annan ersättning och på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning enligt garantin för fordran på lön eller annan ersättning och på pension som skulle haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen om arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs. Lag (2005:273).

Rättsfall (16)

NJA 1993 s. 60: En arbetstagare hade på grund av övertidsarbete ett vid arbetsgivarens konkurs...
NJA 1996 s. 732: En arbetstagare, som hade insyn i arbetsgivarbolagets ekonomi, erhöll under...
NJA 1997 s. 250: Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om...
NJA 2002 s. 572: Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt...
NJA 2002 s. 75: Fråga om rätt till lönegaranti sedan EG-domstolen har meddelat...
NJA 2007 s. 131: Fråga om en anställd skall anses haft ett sådant betydande inflytande över ett...
NJA 2007 s. 29: Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt...
NJA 2007 s. 792: En arbetstagare hade vid tidpunkten för arbetsgivarens konkurs en lönefordran...
NJA 2007 s. 901: Mål om lönegaranti. Semesterdagar som en arbetstagare sparat har vid...
RH 1996:151: Arbetstagare som avbrutit föräldraledighet och åter ställt sig till...
RH 1996:37: En arbetstagare har inte, fastän lönegarantilagen av hovrätten i målet...
RH 1996:5: Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första...
RH 1997:71: Arbetstagare, som sagts upp före arbetsgivarens konkurs och vars...
RH 1998:73: En styrelseledamot i ett bolag har enligt skriftligt avtal anställts i detta....
RH 2000:7: Begränsningen i 12 § andra stycket första meningen förmånsrättslagen (1970:979)...
RH 2004:27: Arbetstagare som sagts upp före arbetsgivarens konkurs har för rätt till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:636, 2003:544, 2005:273

7 a § Betalning enligt garantin lämnas också för fordran på uppsägningslön för tid efter en månad från konkursbeslutet. Detsamma gäller vid beslut om företagsrekonstruktion, i den mån arbetstagaren under uppsägningstiden inte utfört och inte heller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

Fordran på uppsägningslön omfattas av garantin längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av garantin endast om arbetstagaren kan visa att han eller hon har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. För uppsägningstid omfattar garantin endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas av garantin skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den mån stödet avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter uppsägningen.

Betalning enligt garantin lämnas dock inte till sådan arbetstagare som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979). Lag (2005:273).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

7 b § Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) inte får göras gällande i konkurs. Lag (2005:273).

Rättsfall (1)

NJA 2010 s. 434: Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats vara...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

8 § Om någon på grund av en fordran som omfattas av garantin har ansökt om att gäldenären skall försättas i konkurs, lämnas betalning även för kostnaden för det och, om konkursen har avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), för den kostnad som han har blivit ålagd att betala enligt 14 kap. 3 § samma lag.

9 § För sådan fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas betalning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekonstruktion för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion fattas.

För fordran på lön eller annan ersättning gäller garantin för en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

Fordran på ersättning för särskilda kostnader betalas före annan fordran. Lag (2010:1253).

Rättsfall (2)

NJA 2007 s. 29: Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt...
RH 1998:71: Medgivande avseende utbetalning enligt lönegarantin kan inte omfatta ett större...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:544, 2005:273, 2010:1253
9 a § har upphävts genom lag (1997:204).

9 b § En lönefordran ersätts inte om det finns grundad anledning att anta att en av förutsättningarna för den anställning eller det anställningsvillkor på vilket fordran grundar sig har varit att den skulle betalas helt eller delvis genom lönegarantin. Lag (1994:636).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:636

Arbetstagarens upplysningsskyldighet

10 § Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning under uppsägningstiden och dessa avser samma tid som arbetstagarens fordran i konkursen eller mot gäldenären vid företagsrekonstruktion, skall han eller hon upplysa förvaltaren eller rekonstruktören om inkomsterna. I fall som avses i 21 § skall upplysningen i stället lämnas till tillsynsmyndigheten.

Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren får aktivitetsstöd vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Lag (2005:681).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1362, 2005:273

Konkurs med bevakning

11 § Om bevakning förekommer i konkursen, ska förvaltaren snarast underrätta länsstyrelsen om sådana fordringar som omfattas av garantin och som enligt förvaltarens bedömning är klara.

Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin ska lämnas utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla. Lag (2012:83).

12 § Om förvaltaren, sedan han har lämnat underrättelse enligt 11 § första stycket, får upplysningar enligt 10 § eller om han på annat sätt får kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt, skall han snarast underrätta länsstyrelsen.

13 § Underrättelse enligt 11 § behöver inte lämnas om medel har betalats ut i förskott till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672), beträffande fordran på lön för uppsägningstid senast på fordringens förfallodag och beträffande annan fordran utan dröjsmål sedan den har blivit utdelningsgill.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Den förvaltare, som efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 § avser att göra en förskottsbetalning till arbetstagaren enligt 13 §, skall underrätta länsstyrelsen innan betalningen görs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Förvaltaren skall för arbetstagarens räkning bevaka fordringar som enligt hans bedömning är klara.

Bevakningen får ske genom att förvaltaren lämnar rätten två kopior av en sådan underrättelse som han har lämnat länsstyrelsen enligt 11 § och anger att den avser bevakning.

Förvaltaren skall genast underrätta arbetstagaren om bevakningen.

Konkurs utan bevakning och företagsrekonstruktion

16 § Vid konkurs där bevakning inte förekommer och vid företagsrekonstruktion, skall förvaltaren eller rekonstruktören snarast pröva och meddela beslut i frågan om en fordran skall betalas enligt garantin. Lag (2005:273).

Rättsfall (2)

RH 1993:27: Advokat verksam vid samma advokatbyrå som en konkursförvaltare har inte ansetts...
RH 1997:92: En talan, som går ut på att tingsrätten skall fastställa hur det maximala...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

17 § Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran ska betalas enligt garantin, ska han eller hon samma dag som beslutet meddelas sända en underrättelse om beslutets innehåll till länsstyrelsen. Lag (2012:83).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:273, 2012:83

18 § Om förvaltaren eller rekonstruktören, efter att ha fattat beslut om betalning enligt garantin, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin, skall förvaltaren eller rekonstruktören snarast ompröva sitt beslut avseende garantibelopp som ännu inte har betalats ut.

Om omprövningen medför att utbetalning enligt garantin skall ske med ett annat belopp än tidigare, skall förvaltaren eller rekonstruktören samma dag sända en underrättelse om beslutets innehåll till länsstyrelsen. Lag (2005:273).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

19 § Kopia av ett beslut enligt 16 eller 18 § skall samma dag som beslutet meddelades sändas till arbetstagaren och den myndighet som har tillsyn över förvaltningen i konkurser. Lag (2006:711).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:273, 2006:711

20 § Förvaltaren och rekonstruktören får rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Lag (2005:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

20 a § Vid företagsrekonstruktion skall rekonstruktören, på begäran av den myndighet som avses i 19 §, lämna sådana uppgifter om fordringar hos gäldenären som kan ha betydelse för betalning enligt garantin. Lag (2006:711).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:711, 2005:273

Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

21 § Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs i ett annat nordiskt land eller som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall arbetstagaren ansöka om utbetalning av garantibelopp hos den myndighet som avses i 19 §.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §. Lag (2006:711).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:681, 2006:711, 2005:681

21 a § Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall tillsynsmyndigheten begära information om arbetstagarens utestående fordringar hos den behöriga garantiinstitutionen i det landet.

Om en arbetsgivare som har försatts i konkurs i Sverige har arbetstagare i ett annat EU- eller EES-land, skall tillsynsmyndigheten lämna relevant information om fordringarna vid förfrågan från den behöriga garantiinstitutionen i det landet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om utbyte av information mellan tillsynsmyndigheten och behöriga garantiinstitutioner i andra länder. Lag (2005:681).

Utbetalning av garantibelopp

22 § Garantibelopp betalas av länsstyrelsen. Lag (2012:83).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:273, 2012:83

23 § Garantibelopp får inte betalas ut innan arbetstagarens fordran har förfallit till betalning.

Åberopas motfordran hos arbetstagaren, får ett garantibelopp, som motsvarar en sådan del av motfordran med vilken kvittning kan ske enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, betalas ut först om det framgår att det inte finns någon motfordran.

24 § Innan garantibelopp betalas ut skall länsstyrelsen verkställa skatteavdrag samt avdrag med belopp som skall innehållas på grund av beslut om utmätning av lön. Dessutom skall avräkning göras för förskottsbetalning som skett enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672) och som avser fordringar som omfattas av garantin. Lag (1995:310).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:310

25 § Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut skall arbetstagaren till länsstyrelsen lämna en försäkran på heder och samvete om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.

Om arbetstagaren under uppsägningstiden inte utför arbete för konkursgäldenären, gäldenären vid företagsrekonstruktion eller någon annan och inte heller driver egen rörelse, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut endast om arbetstagaren visar att han eller hon för den tid fordran avser har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. Lag (2005:273).

Rättsfall (1)

RH 1997:71: Arbetstagare, som sagts upp före arbetsgivarens konkurs och vars...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:636, 2005:273

26 § Anser länsstyrelsen att uppgifterna som arbetstagaren har lämnat i en försäkran enligt 25 § kan påverka frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin, skall länsstyrelsen skyndsamt sända kopia av försäkran till förvaltaren eller rekonstruktören.

I sådana fall får garantibelopp för fordran på uppsägningslön inte betalas ut innan förvaltaren eller rekonstruktören har omprövat sitt tidigare ställningstagande i frågan om lönegaranti eller underrättat länsstyrelsen om att uppgifterna i försäkran inte ger anledning till en ny bedömning. Lag (2005:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

27 § Om det, sedan förvaltaren har meddelat beslut i en lönegarantifråga, förordnas att bevakning skall äga rum i konkursen, får garantibelopp inte betalas ut på grund av beslutet. Om betalningen redan har verkställts, skall den räknas av från det belopp som arbetstagaren senare visar sig ha rätt till.

28 § I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Staten inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin tillfaller staten upp till detta belopp. Lag (2008:995).

Rättsfall (3)

HFD 2016 ref. 62: Fråga huruvida länsstyrelses krav på betalning av statens regressfordran...
NJA 1998 s. 219: I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad...
NJA 2012 s. 876: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497)...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:273, 2008:995

Överprövning av beslut

29 § Om en arbetstagare är missnöjd med förvaltarens eller rekonstruktörens beslut enligt 16 eller 18 §, får arbetstagaren väcka talan mot staten inom tre veckor från det att han eller hon fick del av beslutet.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §. Lag (2006:711).

Rättsfall (2)

RH 1995:5: Frist för väckande av talan mot staten med anledning av beslut enligt 16 §...
RH 1997:92: En talan, som går ut på att tingsrätten skall fastställa hur det maximala...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:273, 2006:711

30 § Om den myndighet som avses i 29 § andra stycket finner att förvaltarens eller rekonstruktörens beslut är oriktigt, får myndigheten väcka talan mot arbetstagaren inom tre veckor från det att myndigheten fick del av beslutet. Lag (2005:273).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

31 § Vad som har sagts i fråga om arbetstagare i 29 och 30 §§ gäller även den som en fordran har överlåtits till enligt 5 eller 6 §.

32 § Talan enligt 29 eller 30 § skall väckas vid den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion.

En arbetstagare, som är missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut enligt 21 §, får inom den tid som anges i 29 § väcka talan mot staten vid den tingsrätt där arbetstagaren skall svara i tvistemål i allmänhet. Lag (2005:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

33 § I mål enligt 29 och 30 §§ får det beslutas att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, även om arbetstagaren har förlorat målet.

Återbetalning av garantibelopp

34 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har betalats för mycket.

Sådan återbetalning skall ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehörigt eller med för högt belopp och skäligen hade bort inse detta.

Lagrumshänvisningar hit (1)

35 § Om betalning enligt garantin har skett och konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs genom ett beslut som vinner laga kraft, skall den som tagit emot betalningen betala tillbaka beloppet. Lag (2005:273).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:273

36 § Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt 34 och 35 §§ efterskänkas helt eller delvis.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:497

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:497
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

Lag (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 7, 25 §§;nya 9 a, 9 b §§
SFS-nummer
1994:636
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
 • 2. Den äldre bestämmelsen i 25 § om utbetalning av garantibelopp skall fortfarande gälla i fråga om fordringar mot arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (1995:310) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Omfattning
ändr. 6, 24 §§
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1995:310
Rubrik
Lag (1995:310) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (1995:675) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Prop. 1994/95:180, bet. 1994/95:LU30, rskr. 1994/95:380
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:675
Rubrik
Lag (1995:675) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (1997:204) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Omfattning
upph. 9 a §;ändr. 2 §
Ikraft
1997-06-01
SFS-nummer
1997:204
Rubrik
Lag (1997:204) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2000:1362) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/02:103
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1362
Rubrik
Lag (2000:1362) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2003:544) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
SFS-nummer
2003:544
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. I fråga om en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2003:544) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2004:824) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:824
Rubrik
Lag (2004:824) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2005:273) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:57, bet. 2004/05:LU28, rskr. 2004/05:234
Ikraft
2005-06-01
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35 §§, rubr. närmast före 16 §;nya 7 a, 7 b, 20 a §§
SFS-nummer
2005:273
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.
 • 2. De nya bestämmelserna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion skall tillämpas om beslutet om företagsrekonstruktion fattas på grund av en ansökan om företagsrekonstruktion som inkommit till tingsrätten den 1 juni 2005 eller senare.
Rubrik
Lag (2005:273) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270, EGTL283/1980 s23, EGTL270/2002 s10
Ikraft
2005-10-07
CELEX-nr
1980L0987, 32002L0074
Omfattning
ändr. 1, 10, 21, rubr. närmast före 21 §;nya 2 a, 3 a, 21 §§
SFS-nummer
2005:681
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 7 oktober 2005 och tillämpas i fråga om insolvensförfaranden som inletts därefter.

Rubrik
Lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2006:711) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 19, 20 a, 21, 29 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:711
Rubrik
Lag (2006:711) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2008:995) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 28 §
SFS-nummer
2008:995
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av en ansökan som har inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2008:995) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2009:1442) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83, EUTL283/2008 s36
Ikraft
2010-01-01
CELEX-nr
32008L0094
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2009:1442
Rubrik
Lag (2009:1442) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2010:1253) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1253
Rubrik
Lag (2010:1253) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Omfattning
ändr. 11, 17, 22 §§;ny 6 a §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:83
Rubrik
Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Lag (2017:364) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-10-01
SFS-nummer
2017:364
Rubrik
Lag (2017:364) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation