lagen.nu

Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-05-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:453
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

Inledande bestämmelser

1 § I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns föreskrifter om att kommuner och landsting får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller landstinget får bedriva inom skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning. Förordning (2011:312).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:312

2 § I förordningen avses med

– reguljär utbildning: utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenut-bildning eller särskild utbildning för vuxna, och

– ordinarie elever: elever i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. Förordning (2016:453).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:312, 2016:453

3 § Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning.

4 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning).

Samundervisning skall följa gällande föreskrifter för respektive utbildning.

Betyg

5 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för jämförbar reguljär utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna om

  • 1. uppdragsutbildningen följer en eller flera av de kurs- eller ämnesplaner som gäller för den jämförbara reguljära utbildningen, och
  • 2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom den jämförbara reguljära utbildningen. Förordning (2016:453).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:312, 2016:453, 2011:312
6 § Har upphävts genom förordning (2011:312).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:395

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1992-06-15
SFS-nummer
1992:395

Förordning (2011:312) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 5, 6 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:312
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
  • 2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda jämställas med särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare jämställas med utbildning i svenska för invandrare.
Rubrik
Förordning (2011:312) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (2016:453) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:453
Rubrik
Förordning (2016:453) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation