lagen.nu

Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:799
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21
1 § Har upphävts genom lag (2007:1331).

2 § Föreningen Svenska Tecknare utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond. Lag (2015:394).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:305, 2015:394

3 § Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) prövar frågor om individuell fördelning av statliga medel till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt. Lag (1996:1595).

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) prövar frågor om fördelning av statliga medel till upphovsmän på musikområdet för utlåning av deras verk genom det allmänna biblioteksväsendet. Lag (1998:1216).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1216, 1994:305

4 a § Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorgani- sation (SAMI) prövar frågor om fördelning av statliga medel till utövande konstnärer på musikområdet för utlåning genom det allmänna biblioteksväsendet av verk som de har medverkat i. Lag (1998:1216).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1216

5 § Musikaliska akademien prövar frågor om statsbidrag till tryckning av verk som ges ut av musikförlag.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

6 § Stiftelsen Nordiska museet får, i fråga om personal som är anställd vid museet, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte något annat är föreskrivet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Stiftelsen Svenska Filminstitutet prövar frågor om fördelning av statliga medel inom stiftelsens verksamhetsområde.

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 568: Beslut av Svenska Filminstitutet att avslå ansökan om produktionsstöd har...

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Har upphävts genom lag (2002:1152).

9 § Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden prövar frågor om statliga stipendier inom fondens verksamhetsområde.

10 § Stiftelsen Tekniska museet får, i fråga om personal som är anställd vid museet, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte något annat är föreskrivet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Svenska Fotografers Förbund utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond. Lag (2015:394).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:305, 2015:394

12 § Svenska gruvföreningen utser och entledigar en ledamot i Nämnden för isotopgeologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

13 § Har upphävts genom lag (2002:1152).
14 § Har upphävts genom lag (2007:1331).

15 § Sveriges Författarförbund

  • 1. prövar frågor om fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar, och
  • 2. utser och entledigar sex ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond. Lag (2015:394).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:394

16 § För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.

17 § Om ett beslut som avses i 6 och 10 §§ får överklagas, tillämpas 43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:799).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:799

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:318

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:318

Lag (1994:305) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1993/94:100 (bil.12 p.B 5), bet. 1993/94:KrU20, rskr. 1993/94:193
Omfattning
upph. 3, 4 §§;ändr. 2, 11 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:305
Rubrik
Lag (1994:305) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (1996:1595) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Förarbeten
Prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Omfattning
ny 3 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1595
Rubrik
Lag (1996:1595) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (1998:1216) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303
Omfattning
nya 4, 4 a §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1216
Rubrik
Lag (1998:1216) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (2002:1152) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38
Omfattning
upph. 3, 13 §§
Ikraft
2003-03-01
SFS-nummer
2002:1152
Rubrik
Lag (2002:1152) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (2007:1331) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59
Omfattning
upph. 1, 14 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1331
Rubrik
Lag (2007:1331) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (2015:394) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:61, bet. 2014/15:KrU9, rskr. 2014/15:239
Omfattning
ändr. 2, 11, 15 §§
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:394
Rubrik
Lag (2015:394) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (2018:799) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:799
Rubrik
Lag (2018:799) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation