lagen.nu

Avgiftsförordning (1992:191)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1544
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-15
Övrigt
Rättelseblad 2011:216 har iakttagits.

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203). Förordning (2011:216).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1196, 2011:216

1 a § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3 § och 5 § första stycket samt 15–25 §§. Förordning (2011:216).

Ändringar/Förarbeten (6)

2 § Förordningen skall tillämpas om inte något annat följer av en annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (1996:1196).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1196

Rätten att ta ut avgifter

3 § En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla

 • 1. tidskrifter och andra publikationer,
 • 2. informations- och kursmaterial,
 • 3. konferenser och kurser,
 • 4. rådgivning och annan liknande service,
 • 5. lokaler,
 • 6. utrustning,
 • 7. offentlig inköps- och resurssamordning,
 • 8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,
 • 9. upplysningar per telefon, om denna service går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (2017:900), och
 • 10. tjänsteexport.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning. Förordning (2018:956).

Beslut om storleken på avgifter, samråd m.m.

5 § En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen.

Om inte regeringen har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).

För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får myndigheten själv, upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna om inte regeringen har föreskrivit något annat. Förordning (2014:1432).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:431, 2011:216, 2014:1432
6 § Har upphävts genom förordning (2011:216).

7 § Myndigheten ska vart tredje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut.

Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift.

Om det finns särskilda skäl får Ekonomistyrningsverket medge undantag från samrådsskyldigheten. Förordning (2018:1544).

8 § Myndigheten skall på begäran av Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut avgifter för. Förordning (1998:435).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:435

Förfarandet vid uttag av vissa ansökningsavgifter

9 § Bestämmelserna i 10-14 §§ gäller, när det är särskilt föreskrivet, avgifter som statliga myndigheter skall ta ut för prövning av ärenden.

10 § Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

Avgiftsklass Avgift kronor
1 250
2 700
3 1 350
4 2 300
5 3 700
6 5 700
7 8 500
8 12 700
9 19 000
10 38 000

Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass tillämpas för myndighetens ansökningsavgifter och meddela regeringen när det finns behov av att byta avgiftsklass. Förordning (2014:1432).

11 § Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal ansökningar, får den myndighet som ansökan ges in till göra undantag från kravet att avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten även i andra fall göra sådant undantag. Förordning (2011:216).

12 § Ansökningsavgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

13 § En myndighet får, om det finns särskilda skäl, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

14 § En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas i samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser. Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas får beslut om ansökningsavgift överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:956).

Lagrumshänvisningar hit (56)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:956

Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m. m.

15 § En myndighet ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 16–22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut

 • 1. kopia eller avskrift av allmän handling,
 • 2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
 • 3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller
 • 4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.

När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning (2018:1544).

Rättsfall (1)

RH 2013:57: Offentlig försvarare nekades ersättning för kostnad för utskrift av...

Lagrumshänvisningar hit (35)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:356, 2018:1544

16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2.

Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl.

Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Förordning (1995:687).

Rättsfall (1)

RH 2013:57: Offentlig försvarare nekades ersättning för kostnad för utskrift av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:687

17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band. Förordning (2011:216).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:687, 2011:216

18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. Förordning (2011:216).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:687, 2011:216

19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:899

20 § När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:

Avgiftsklass Avgift kronor
A 180
B 360
C 800
Förordning (2011:216).

21 § Staten är fri från sådana avgifter som avses i 15 §.

Misstänkta och deras försvarare samt målsägande och målsägandebiträden är fria från avgift för ett exemplar av kopia eller avskrift av protokoll eller anteckning vid förundersökning eller annan motsvarande utredning av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen eller en åklagarmyndighet.

I rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om avgiftsfrihet i vissa fall för den som har beviljats rättshjälp.

Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som inte för talan samt offentliga försvarare och målsägandebiträden är fria från avgift för dom, utslag, slutligt beslut, protokoll i ärende om testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring eller protokoll som innefattar slutligt beslut och för bevis om edgång eller försäkran. Avgift ska inte heller tas ut för utskrift av skiljaktig mening, som lämnas ut samtidigt med en dom eller ett slutligt beslut, för skriftligt besked om beslut i en ersättningsfråga till den som i ett mål eller ärende begär ersättning av allmänna medel eller för beslut i fråga om häktning.

Den som enligt fjärde stycket har rätt att få ett exemplar utan avgift kan endast om det finns särskilda skäl avgiftsfritt få ut ytterligare exemplar. Förordning (2014:1195).

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 650: Fråga om rätt för den misstänkte att få en avskrift av...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:629, 2008:175, 2014:1195

22 § I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut. Förordning (2011:216).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:1255, 2003:261, 2011:216

23 § Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av honom enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades, hos myndigheten begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften.

24 § Ett särskilt beslut enligt 23 § får överklagas hos Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:956).

Rätten att disponera avgiftsinkomster

25 § En myndighet får disponera avgiftsinkomster endast efter ett särskilt bemyndigande.

Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster som avses i 4 och 15 §§. Förordning (1996:1196).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1196

25 a § En myndighet som får disponera inkomster från avgiftsbelagd verksamhet ska balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning.

Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.

Har det uppkommit ett underskott i avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas. Förordning (2014:1432).

25 b § En myndighet som redovisar belastande avgifter i en offentligrättslig verksamhet med bestämt ekonomiskt mål mot en inkomsttitel ska meddela regeringen om det ackumulerade över- eller underuttaget i den verksamheten uppgår till mer än 10 procent av de avgiftsintäkterna under räkenskapsåret. Förordning (2014:1432).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1432

26 § Inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, som en myndighet inte får disponera enligt 25 §, skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under den inkomsttitel på statsbudgeten som regeringen bestämmer. Förordning (2006:1101).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:431, 2006:1101, 2011:216
27 § Har upphävts genom förordning (1999:899).
28 § Har upphävts genom förordning (1999:899).
29 § Har upphävts genom förordning (1999:899).
30 § Har upphävts genom förordning (1999:899).

Indrivning

30 a § För sådana avgifter som avses i 9 och 15 §§ gäller följande.

Indrivning ska begäras för en avgift som inte har betalats in i rätt tid. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften. Förordning (2011:216).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:216, 1993:1255

Tillämpningsföreskrifter

31 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:435).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:435

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:191

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:138, 1989/90:FiU38, rskr 1989/90:289 Regeringens förordningsmotiv 1992:3
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:191
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Genom förordningen upphävs expeditionskungörelsen (1964:618), stämpelförordningen (1964:619) och ersättningsförordningen (1991:354).

Expeditionskungörelsens bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet i ärenden upptagna i kungörelsens bilaga, avdelning II.

En myndighet som ännu inte skall lämna en årsredovisning till regeringen enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning skall foga uppgifter enligt 29 och 30 §§ till sitt årsbokslut. Förordning (1993:431).

Förordning (1993:431) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 4, 5, 26 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:431
Rubrik
Förordning (1993:431) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1993:1255) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Omfattning
ändr. 11, 22 §§;nya 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1255
Rubrik
Förordning (1993:1255) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1994:356) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:356
Rubrik
Förordning (1994:356) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1995:687) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:687
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (1995:687) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1996:1196) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 1, 2, 25, 27 §§;ny 1 a §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1196
Rubrik
Förordning (1996:1196) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1997:629) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:629
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
Rubrik
Förordning (1997:629) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1998:435) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 8, 31 §§
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:435
Rubrik
Förordning (1998:435) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1422
Rubrik
Förordning (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1998:1775) om ändring i förordningen (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a § i 1998:1422
SFS-nummer
1998:1775
Rubrik
Förordning (1998:1775) om ändring i förordningen (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (1999:899) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 27, 28, 29, 30 §§;ändr. 4, 7, 19 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:899
Rubrik
Förordning (1999:899) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2001:868) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a, 10 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:868
Rubrik
Förordning (2001:868) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2003:261) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:261
Rubrik
Förordning (2003:261) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2003:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 24 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:956
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.

Rubrik
Förordning (2003:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2004:935) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:935
Rubrik
Förordning (2004:935) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2005:237) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:237
Rubrik
Förordning (2005:237) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1101
Rubrik
Förordning (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:175
Rubrik
Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2011:216) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 26 §;ändr. 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 30 a §§, rubr. närmast före 5 §;ny 25 a §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:216
Rubrik
Förordning (2011:216) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2014:1195) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1195
Rubrik
Förordning (2014:1195) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2014:1432) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 10, 25 a §§;ny 25 b §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1432
Rubrik
Förordning (2014:1432) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:956
Rubrik
Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2018:1544) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7, 15 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1544
Rubrik
Förordning (2018:1544) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation