lagen.nu

Produktansvarslag (1992:18)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-01-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:975
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Förutsättningar för skadestånd

1 § Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist.

Skadestånd enligt denna lag betalas också för sakskada som en produkt på grund av en säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om den skadelidande vid tiden för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål. Skador på själva produkten ersätts dock inte.

Rättsfall (1)

NJA 2018 s. 475: Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster...

2 § Med produkter avses i denna lag lösa saker. En produkt som har infogats eller på annat sätt blivit en beståndsdel i någon annan lös egendom eller i fast egendom skall alltjämt anses i lagens mening utgöra en produkt för sig.

Om en skada har uppstått till följd av en säkerhetsbrist hos en produkt som utgör en beståndsdel i en annan produkt, skall båda produkterna anses ha orsakat skadan.

Rättsfall (1)

NJA 2018 s. 475: Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster...

3 § En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter.

Rättsfall (2)

ARN 1993-3399: Ersättning för skador som uppkommit på lacken efter användning av ett bilvax...
ARN 1993-4637: Ersättning för skador som uppkommit på lacken efter användning av ett bilvax...
(Upphör att gälla den dag regeringen bestämmer)

4 § Lagen gäller inte skador som omfattas av atomansvarighetslagen (1968:45).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:975
(Träder i kraft den dag regeringen bestämmer)

4 § Lagen gäller inte skador som omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Lag (2010:975).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:975

5 § Avtalsvillkor som inskränker ansvaret enligt denna lag är utan verkan.

Skadeståndsskyldiga

6 § Skadeståndsskyldiga enligt denna lag är

 • 1. den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten,
 • 2. den som har importerat produkten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att sätta den i omlopp där,
 • 3. den som för att sätta produkten i omlopp har importerat den från en stat som ingår i Europeiska frihandelsorganisationen (EFTA-stat) till Europeiska gemenska pen (EG) eller från EG till en EFTA-stat eller från en EFTA-stat till en annan EFTA-stat, och
 • 4. den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke eller något annat särskiljande kännetecken.

Första stycket 3 gäller inte vid import mellan stater som har ratificerat konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, om en dom i importlandet till den skadelidandes förmån mot någon som är skadeståndsskyldig enligt första stycket 1, 2 eller 4 är verkställbar enligt konventionen i den stat där den skadeståndsskyldige har hemvist. Lag (1992:1137) och (1995:1185).

Rättsfall (1)

ARN 1997-1963: En säljare av s.k. clownfärger som orsakat skador på barn som sminkat sig med...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

7 § Framgår det inte av en skadegörande produkt som är tillverkad, frambringad eller insamlad här i landet vem som är skadeståndsskyldig enligt 6 §, är var och en som har tillhandahållit produkten skyldig att betala skadestånd enligt denna lag, om han inte inom den i tredje stycket angivna tiden anvisar någon som har tillverkat, frambringat eller insamlat produkten eller marknadsfört den som sin eller tillhandahållit den för honom.

Framgår det inte av en importerad produkt som har orsakat skada vem som är importör enligt 6 § första stycket 2 eller 3, är var och en som har tillhandahållit produkten skyldig att betala skadestånd enligt denna lag, om han inte inom den i tredje stycket angivna tiden anvisar en importör som anges i 6 § första stycket 2 eller 3 eller den som har tillhandahållit produkten för honom.

En anvisning enligt första eller andra stycket skall ges inom en månad efter det att den skadelidande framställt krav på ersättning eller på annat sätt påkallat en sådan anvisning. Lag (1992:1137) och (1995:1185).

Rättsfall (1)

ARN 1997-1963: En säljare av s.k. clownfärger som orsakat skador på barn som sminkat sig med...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

8 § Skadeståndsskyldig enligt 6 eller 7 § är inte den som

 • 1. visar att han inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,
 • 2. gör sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när han satte produkten i omlopp,
 • 3. visar att säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet, eller
 • 4. visar att det på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen.

Rättsfall (1)

NJA 2018 s. 475: Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster...

Avräkning vid sakskada

9 § När ersättning för sakskada bestäms enligt denna lag avräknas ett belopp om 3 500 kr.

Skadelidandes medvållande

10 § Skadestånd enligt denna lag jämkas efter vad som är skäligt, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Lag (1992:1137).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:1137

Regressrätt

11 § I den mån någon är skyldig att ersätta en skada enligt denna lag, har den som enligt 31 § konsumentköplagen (1990:932) eller 31 § fjärde stycket konsumenttjänstlagen (1985:716) har lämnat ersättning för skadan rätt att av honom återfå vad han betalat. Lag (1992:1137).

Preskription

12 § Den som vill ha ersättning enligt denna lag skall väcka talan inom tre år från det att han fick eller borde ha fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande.

Talan om ersättning måste dock väckas inom tio år från det att den som påstås vara skadeståndsskyldig satte den skadegörande produkten i omlopp.

Den som inte väcker talan i tid har inte rätt till ersättning. Lag (1992:1137).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:18

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1990/91:197, 1991/92:LU14, rskr 1991/92:78
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:18
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
 • 2. Lagen tillämpas inte mot någon som har satt den skadegörande produkten i omlopp före ikraftträdandet.

Lag (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)

Förarbeten
Prop. 1992/93:38, bet. 1992/93:LU9, rskr 1992/93:47
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
nuvarande 10, 11 §§ betecknas 11, 12 §§, rubr. närmast före nuvarande 10, 11 §§ sätts närmast före nya 11, 12 §§;ändr. 6, 7 §§;nya 10 §, rubr. närmast före 10 §
SFS-nummer
1992:1137
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 och 7 §§, den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. Regeringen får sätta 6 och 7 §§ i kraft i förhållande till Liechtenstein och Schweiz vid en senare tidpunkt än i förhållande till andra EFTA-stater. (I kraft den 1 januari 1994 genom SFS 1993:1646 och den 1 december 1995 genom SFS 1995:1185). Lag (1993:647).
 • 2. Lagen tillämpas inte beträffande någon som har satt den skadegörande produkten i omlopp före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)

Lag (1993:647) om ändring i lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)

Förarbeten
Bet. 1992/93:EU3, rskr. 1992/93:404
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1992:1137
SFS-nummer
1993:647
Rubrik
Lag (1993:647) om ändring i lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 6, 7 §§ i 1992:1137 utom vad avser Liechtenstein
SFS-nummer
1993:1646

1995:1185

Omfattning
ikrafttr. av 6, 7 §§ i 1992:1137 såvitt avser Liechtenstein
SFS-nummer
1995:1185

Lag (2010:975) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2010:975
Rubrik
Lag (2010:975) om ändring i produktansvarslagen (1992:18)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation