lagen.nu

Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1992-04-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1667
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter om näringsverksamhet i Sverige.

Lagen gäller inte europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (1994:1929).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 169: Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1929

2 § Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom

 • 1. ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial),
 • 2. ett svenskt dotterföretag, eller
 • 3. en agentur med verksamhet i Sverige.

Första stycket gäller inte om näringsverksamheten omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av svenska eller utländska medborgare som är bosatta utanför EES ska det finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den här bedrivna verksamheten. Lag (2011:722).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 169: Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1083, 2011:722

2 a § Regeringen får för en viss typ av näringsverksamhet meddela föreskrifter om undantag från kraven i 2 § första stycket 1 och tredje stycket på filial eller föreståndare, om en filial eller en föreståndare inte bedöms nödvändig för att tillgodose syftet med denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag från krav på filial eller föreståndare. Lag (2011:722).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:722

3 § Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen

 • 1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4–6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • 2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • 3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 • 4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
 • 5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden,
 • 6. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6–7, 10 och 11 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 • 7. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26–28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 • 8. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • 9. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 • 10. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • 11. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 • 12. för företag som driver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§ lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och
 • 13. för företag som driver verksamhet med bostadskrediter 2 kap. 7 § och 3 kap. 6 och 7 §§ lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Lag (2018:1222).

4 § Utländska företag och utomlands bosatta utländska medborgare skall anses som svenska rättssubjekt vid bedömning av om de i ett rättsförhållande, som gäller av dem i Sverige bedriven näringsverksamhet, lyder under svensk lag och av om de i ett sådant rättsförhållande är skyldiga att svara inför svensk domstol eller underkasta sig svensk myndighets avgörande.

Vid tillämpning av växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) anses dock utländska företag och utländska medborgare som anges i första stycket som utländska rättssubjekt.

Verksamhet genom filial

Företagsnamn

5 § Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige ska drivas under ett företagsnamn, som innehåller ordet filial.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående företagsnamn som tidigare införts i aktiebolagsregistret eller filialregistret. Företagsnamnet för ett utländskt bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank. För registrering av en filials företagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen (2018:1653) om företagsnamn. Lag (2018:1667).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:722, 2018:1667

5 a § Filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska innehålla uppgifter om det utländska företagets rättsliga form och säte, det utländska register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta register samt filialens företagsnamn och organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det svenska register där filialen är registrerad.

Om det finns särskilda skäl, får registreringsmyndigheten tillåta att en filial inte lämnar uppgift om sitt företagsnamn på sina webbplatser. Ett sådant tillstånd ska begränsas till viss tid och får förenas med villkor. Lag (2018:1667).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

6 § Firman tecknas av verkställande direktören. För ett utländskt bankföretags filial skall firman i stället tecknas av två eller flera personer i förening.

7 § Bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av ett företagsnamn finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Anser någon i annat fall än som avses i första stycket att han eller hon lider skada av en registrering som gjorts i filialregistret, får han eller hon hos domstol föra talan om hävning av registreringen och om skadestånd. Lag (2018:1667).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1667

Verkställande direktör

8 § Filialen ska stå under ledning av en verkställande direktör. Dessutom får en eller flera vice verkställande direktörer utses.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör gäller också vice verkställande direktör. Lag (2011:722).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:722

9 § Verkställande direktören ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i ett enskilt fall beslutar annat.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara verkställande direktör och får inte heller teckna firman för ett utländskt bankföretags filial. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud. Lag (2014:842).

10 § Verkställande direktören är ansvarig för filialens verksamhet. Det utländska företaget ska utfärda fullmakt för verkställande direktören att i alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på det utländska företagets vägnar samt mottaga stämning för det utländska företaget och själv eller genom annan tala och svara för detta.

Om verkställande direktören inte är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska det utländska företaget bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en person som är bosatt i Sverige att på det utländska företagets vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag i fråga om fullmaktens innehåll för filial till utländskt bankföretag. Lag (2011:722).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1243, 2011:722

Bokföring och revision

11 § I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska juridiska personer som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom filial. Lag (2017:439).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 169: Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:439, 2017:439

12 § Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 § andra stycket revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas av

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– lagen (2010:751) om betaltjänster,

– lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia. Lag (2013:565).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

13 § Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av

 • 1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
 • 2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i företagets hemland.

Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

 • 1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
 • 2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 • 3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller
 • 4. är ett europakooperativ.

Handlingar som avses i första stycket ska ges in inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse lades fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens räkenskapsår gick ut. Handlingarna ska vara upprättade på eller översatta till svenska.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. Lag (2018:171).

13 a § Handlingar som avses i 13 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 • 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 13 §, och
 • 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet. Lag (2008:96).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:96

14 § För filialens revision gäller, utöver 12 och 13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Lag (2017:439).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 169: Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

14 a § Har upphävts genom lag (2017:439).

14 b § Bestämmelserna i 12 och 14 §§ ska tillämpas även på verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som bedrivs genom en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i 1 kap. 9 eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, under förutsättning att verksamheten bedrivs från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

I fall som avses i första stycket ska

 • 1. ett skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom generalrepresentation anses utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalrepresentation, och
 • 2. den som är företrädare för verksamheten enligt 1 kap. 8 § andra stycket lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, eller den som på motsvarande sätt företräder en återförsäkringsrörelse, anses som verkställande direktör. Lag (2017:439).

Ändringar/Förarbeten (3)

Registrering av filial

15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det i denna lag hänvisas till filialregistret ska hänvisningen beträffande filialer till utländska bankföretag i stället avse bankregistret.

Verkställande direktören ska också till registreringsmyndigheten snarast anmäla ändringar i de uppgifter som anmälts för registrering. Anmälan ska även göras, om det utländska företaget är föremål för ackord eller liknande förfarande.

Anmälan om ändring av huvudansvarig revisor i revisionsbolag samt om ändring av postadress för revisor och särskild delgivningsmottagare får göras även av den som anmälan gäller.

Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första stycket har skett. Lag (2011:722).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1558, 2004:310, 2011:722

16 § Om den som gjort anmälan för registrering inte har följt vad som föreskrivits om anmälan eller om det finns något annat hinder mot registrering på grund av denna lag eller något annan författning, skall den som gjort anmälan föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse.

Följs inte föreläggandet, skall anmälan avskrivas. Underrättelse om att detta kan ske skall tas in i föreläggandet.

Föreligger även efter det att yttrande har avgetts hinder mot registrering och har den som gjort anmälan haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att utfärda ett nytt föreläggande.

17 § Om anmälningsskyldigheten fullgjorts och något hinder inte finns på grund av denna lag eller någon annan författning, skall den anmälda filialen registreras i filialregistret.

Avregistrering

18 § Filialen skall på anmälan avföras ur registret (avregistreras), om

 • 1. det utländska företaget träder i likvidation eller försätts i konkurs eller om av annat skäl företagets eller filialens verksamhet skall upphöra enligt lagen i företagets hemland,
 • 2. av annat skäl det utländska företagets eller filialens verksamhet skall upphöra enligt beslut av företaget,
 • 3. filialen saknar behörig verkställande direktör eller i fall som anges i 10 § andra stycket till registret anmäld person med behörighet att ta emot delgivning och denna brist inte avhjälps utan dröjsmål, eller
 • 4. vid försök till utmätning av företagets tillgångar i Sverige för fordran, som grundar sig på filialens verksamhet, borgenären inte fått full betalning och fordringen inte heller därefter har betalats. Lag (1992:1243).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:1243

19 § Om ett sådant förhållande som avses i 18 § 1 eller 2 inträder, ska verkställande direktören snarast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Anmälan kan också göras av annan behörig ställföreträdare för det utländska företaget eller, när det utländska företaget har försatts i konkurs, av konkursförvaltaren. Anmälan om likvidation ska innehålla uppgift om namn, personnummer och postadress för likvidator och om omfattningen av dennes behörighet.

I fall som avses i 18 § 3 kan anmälan göras av den vars rätt är beroende av att det finns någon med behörighet att företräda filialen och, i fall som avses i 18 § 4, av borgenären. Lag (2011:722).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1558, 2011:722

20 § Registreringsmyndigheten kan även utan anmälan avregistrera filialen, om det klarläggs att företaget eller filialen har upphört med sin verksamhet eller att sådant fall som avses i 18 § 3 föreligger, eller om handlingar enligt 13 § inte sänts in till registreringsmyndigheten för något av de två senaste räkenskapsåren.

21 § Sker avregistrering, får det utländska företaget inte driva verksamhet i Sverige genom filialen.

För avveckling av filialens verksamhet får anstånd medges med avregistreringen. Under avvecklingstiden skall firman tecknas med tillägg av orden "under avveckling".

21 a § Registreringsmyndigheten ska stryka en person som är verkställande direktör eller, i fråga om ett utländskt bankföretags filial, firmatecknare från filial- eller bankregistret om denne har

Registreringsmyndigheten ska även stryka en person från filial- eller bankregistret

 • 1. om denne är behörig att ta emot delgivning enligt 10 § andra stycket och har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller
 • 2. om godkännandet eller auktorisationen för en revisor har upphört att gälla. Lag (2011:722).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:722

21 b § Avregistrering enligt 21 a § ska ske omedelbart

 • 1. vid beslut om konkurs,
 • 2. vid beslut om tillfälligt näringsförbud, eller
 • 3. om det i samband med ett beslut att avslå ansökan om fortsatt godkännande eller auktorisation av revisor eller ett beslut att upphäva godkännande eller auktorisation av revisor har bestämts att beslutet ska gälla omedelbart.

I övrigt ska avregistrering ske när beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2011:722).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:722

Kungörande av uppgifter i registret

22 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och Inrikes Tidningar kungöra vad som förs in i filialregistret. En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret skall endast ange ändringens art.

När redovisningshandlingar som avses i 13 § första stycket 2 har kommit in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta i en tidning som myndigheten ger ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan kungörelse. Lag (1995:1558).

23 § Det som enligt denna lag har förts in i filialregistret och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte av omständigheterna framgår att han varken kände till eller hade bort känna till det som kungjorts.

Verksamhet genom föreståndare

24 § Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara föreståndare enligt 2 § andra stycket. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Näringsidkaren ska utfärda fullmakt för föreståndare att i alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på näringsidkarens vägnar samt ta emot stämning för näringsidkaren och själv eller genom annan tala och svara för denne. Lag (2014:842).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:842

25 § Skriftlig anmälan om vem som är föreståndare och fullmakt för denne skall ges in till registreringsmyndigheten. Lag (2003:869).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:869

Bokföring för vissa fall

26 § I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Lag (2017:439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Överklagande

27 § En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En förvaltningsmyndighets beslut att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1667).

Ändringar/Förarbeten (4)

Avgifter

28 § Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Straff och vite

29 § Till böter döms

 • 1. den som för ett utländskt företags räkning driver eller förestår näringsverksamhet i Sverige utan att verkställande direktör utsetts enligt 8 § första stycket och 9 §,
 • 2. den som, när föreståndare krävs enligt 2 § andra stycket, driver eller förestår näringsverksamhet i Sverige utan att anmälan har skett eller fullmakt ingetts enligt 25 §.

29 a § Har upphävts genom lag (2013:434).

30 § Registreringsmyndigheten får vid vite förelägga verkställande direktören för filial att fullgöra skyldighet att

Fråga om utdömande av viten prövas av registreringsmyndigheten. Lag (1995:1558).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1558

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:160

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 1991/92:88, 1991/92:NU27, rskr 1991/92:185
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:160
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 § 1, 3, 4 och 6 den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

 • 2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till sådan bestämmelse i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den nya bestämmelsen tillämpas.
 • 3. Den nya lagen tillämpas även när filialen har registrerats enligt äldre bestämmelser. Sådan äldre registrering skall anses som registrering enligt den nya lagen.
 • 4. Näringstillstånd för utomlands bosatt utländsk medborgare som meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som anmälan enligt 25 §.
 • 5. Utomlands bosatt svensk medborgare som i Sverige bedriver näringsverksamhet vid den nya lagens ikraftträdande är inte skyldig att göra anmälan och inge fullmakt enligt 25 § före den 1 oktober 1992. Lag (1993:1311).

Lag (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:560
Rubrik
Lag (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1992:1243) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Omfattning
ändr. 9, 10, 18 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1992:1243
Rubrik
Lag (1992:1243) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop.1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr 1992/93:110
Omfattning
ändr. 3 § , ikrafttr.best. till 1992:560
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1324
Rubrik
Lag (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Omfattning
ändr. 3 §, ikrafttr. best. till 1992:1324
SFS-nummer
1993:1311
Rubrik
Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1992:1243, 3 § 1, 3, 6 i 1992:1324 och 3 § 1, 3, 4, 6 i 1993:1311
SFS-nummer
1993:1646

Lag (1994:1929) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1929
Rubrik
Lag (1994:1929) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1994:2016) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1994:2016
Rubrik
Lag (1994:2016) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1995:88) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 27 §
SFS-nummer
1995:88
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:88) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1995:538) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:538
Rubrik
Lag (1995:538) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1995:1558) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL395/89 s36, EGTL44/89
Ikraft
1996-01-01
CELEX-nr
389L0666 389L0117
Omfattning
ändr. 13, 14, 15, 19, 22, 30 §§;nya 5 a, 14 a §§
SFS-nummer
1995:1558
Rubrik
Lag (1995:1558) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1997:461) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:461
Rubrik
Lag (1997:461) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1998:295) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:295
Rubrik
Lag (1998:295) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1998:1493) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1493
Rubrik
Lag (1998:1493) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1999:397) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:397
Rubrik
Lag (1999:397) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1999:1100) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1999:1100
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

Rubrik
Lag (1999:1100) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2001:1187) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:42, bet. 2001/02:SkU7, rskr. 2001/02:120
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 14 §;ny 14 b §
SFS-nummer
2001:1187
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser tillämpas på räkenskapsår som börjat före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2001:1187) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2002:156) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2002-04-27
SFS-nummer
2002:156
Rubrik
Lag (2002:156) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2003:869) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 25 §
SFS-nummer
2003:869
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. I fråga om ärenden enligt 25 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Rubrik
Lag (2003:869) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2004:57) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ikraft
2004-04-01
Omfattning
ändr 3 §
SFS-nummer
2004:57
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 • 2. För sådana fondföretag som förvaltas av fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder finns i stället för vad som sägs i 3 § 7 särskilda bestämmelser i 7 a och 7 c §§ lagen om värdepappersfonder.
Rubrik
Lag (2004:57) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2003:310) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, 2003/04:34, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, 2003/04:218
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
ändr. 3, 15 §§
SFS-nummer
2004:310
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 • 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Lag (2003:310) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2005:408) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255, EGTL9/2003 s3
Ikraft
2005-07-01
CELEX-nr
32002L0092
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2005:408
Rubrik
Lag (2005:408) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2005:1128) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Omfattning
ändr. 3, 14 b §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1128
Rubrik
Lag (2005:1128) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2006:604) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
2006-08-18
SFS-nummer
2006:604
Rubrik
Lag (2006:604) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2007:536) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:536
Rubrik
Lag (2007:536) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2008:96) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Omfattning
ändr. 13 §;nya 13 a, 29 a §§
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2008:96
Rubrik
Lag (2008:96) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2009:1083) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2009:1083
Rubrik
Lag (2009:1083) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2010:755) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Omfattning
ändr. 3, 13, 14, 14 a §§
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:755
Rubrik
Lag (2010:755) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ikraft
2010-11-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
2010:845
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
 • 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.
 • 3. Den som har utsetts till revisor i en filial före ikraftträdandet och som enligt de nya bestämmelserna inte längre ensam kan vara revisor i filialen får ändå kvarstå som revisor under den resterande mandattiden.
Rubrik
Lag (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2010:846) om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Omfattning
ändr. 12 § i 2010:845
SFS-nummer
2010:846
Rubrik
Lag (2010:846) om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2010:1522) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
2010:1522
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

Rubrik
Lag (2010:1522) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2010:1864) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1864
Rubrik
Lag (2010:1864) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2011:722) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19, rskr. 2010/11:270
Ikraft
2011-07-01
Omfattning
ändr. 2, 5, 5 a, 8, 9, 10, 15, 19, 26, 27 §§;nya 2 a §, 21 a §, 21 b §, rubr. närmast före 26 §
SFS-nummer
2011:722
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. Bestämmelsen i 26 § i sin nya lydelse ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2011.
 • 3. För en filial som är registrerad i filial- eller bankregistret vid tidpunkten för ikraftträdandet ska kravet på att ange filialens firma enligt 5 a § vara uppfyllt senast den 1 juli 2012.
Rubrik
Lag (2011:722) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2011:763 ) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraft
2011-07-15
SFS-nummer
2011:763
Rubrik
Lag (2011:763 ) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2013:434) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Omfattning
upph. 29 a §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:434
Rubrik
Lag (2013:434) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2013:565) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:565
Rubrik
Lag (2013:565) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2014:280) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:280
Rubrik
Lag (2014:280) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2014:842) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Omfattning
ändr. 9, 24 §§
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:842
Rubrik
Lag (2014:842) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:48
Rubrik
Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2016:208) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
ändr. 27 §
SFS-nummer
2016:208
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:208) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2016:1026) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1026
Rubrik
Lag (2016:1026) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2017:439) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271
Omfattning
upph. 11, 14 a, 26 §§;ändr. 14, 14 b §§;nya 11, 26 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:439
Rubrik
Lag (2017:439) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2018:171) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:171
Rubrik
Lag (2018:171) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2018:1222) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1222
Rubrik
Lag (2018:1222) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2018:1667) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 5, 5 a, 7, 27 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1667
Rubrik
Lag (2018:1667) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation