lagen.nu

Lag (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:777
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1993 kommunalskattemedlen minskas med 679 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1992 och landstingsskattemedlen med 396 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1992.

För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 075 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1992. Lag (1993:777).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:777

2 § Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1993 minskas med 1,7 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1590

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1590

Förordning (1993:777) om ändring i lagen (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993

Förarbeten
Prop. 1992/93:150 (bil. 6.4), bet. 1992/93:FiU29, rskr. 1992/93:430
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:777
Rubrik
Förordning (1993:777) om ändring i lagen (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation