lagen.nu

Lag (1992:1587) om undantag från lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Utan hinder av lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993 får skattesatsen för år 1993 för Fröskogs pastorat i Älvsborgs län fastställas till högst 1,25 kr per skattekrona.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1587

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1587
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på beslut om debitering av skatt som fattas efter den 6 oktober 1992.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation