lagen.nu

Lag (1992:1586) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1991

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Från summorna av de skattemedel som sammanlagt skall betalas ut till kommuner respektive landsting för år 1991 med stöd av lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse före den 1 januari 1993, skall sedan avräkning skett enligt 4 § nämnda lag ytterligare avräkningar göras för såväl kommuner som landsting enligt följande:

  • 1. med de preliminära skattemedel som kommunerna respektive landstingen får enligt 4 § andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse från och med den 1 januari 1993, minskade dels med de medel som kommunerna respektive landstingen skulle ha uppburit i förskott inklusive tillägget för befolkningsökning enligt 4 § tredje och fjärde styckena nämnda lag, i dess lydelse före den 1 januari 1993, dels med 1 137 miljoner kronor för kommunerna och 712 miljoner kronor för landstingen,
  • 2. för kommuner som inte ingår i ett landsting med 1,07 kronor per skattekrona och för övriga kommuner med 0,65 kronor per skattekrona, beräknat på antalet skattekronor som fastställts vid 1992 års taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) och det antal skattekronor som skulle ha tillskjutits för år 1993 om lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag hade gällt, varvid de garanterade skattekrafter skall användas som har fastställts för år 1992,
  • 3. för landstingen med 0,42 kronor per skattekrona, beräknat på antalet skattekronor som fastställts vid 1992 års taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen och det antal skattekronor som skall tillskjutas för år 1993 enligt lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting,
  • 4. för kommunerna med 11 370 miljoner kronor och för landstingen med 520 miljoner kronor.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Sedan avräkning gjorts enligt 1 § skall det belopp som återstår fördelas till kommuner respektive landsting som om avräkning enligt 1 § inte hade skett. Skattemyndigheterna skall betala ut en sjättedel av beloppet den tredje vardagen räknat från den 17 i var och en av månaderna juli-december år 1993, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Före det att skattemyndigheterna betalar ut belopp enligt 2 § skall beloppen för vissa landsting också ökas eller minskas enligt följande.

Beloppen skall ökas för följande landsting:

Landsting kronor
Östergötlands län 3 662 000
Kronobergs län 7 470 000
Kristianstads län 2 646 000
Älvsborgs län 10 066 000
Norrbottens län 874 000
Beloppen skall minskas för följande landsting:
Landsting kronor
Stockholms län 50 920 000
Jönköpings län 2 034 000
Hallands län 2 302 000
Västmanlands län 24 380 000
Gävleborgs län 2 390 000
Västernorrlands län 5 694 000

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1586

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1992/93:36, 1992/93:123, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1586
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation