lagen.nu

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:527
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-07-01 genom SFS 2018:222

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 77: Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts...

2 § Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.

3 § Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

Bostadsanpassningsbidrag

4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

5 § Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en funktionshindrad person i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Lag (2000:527).

Rättsfall (4)

HFD 2011 ref. 37: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
HFD 2014 ref. 81: Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska...
RÅ 2002 ref. 100: En sådan undantagssituation har inte ansetts föreligga att en kommun haft rätt...
RÅ 2010 ref. 47: Spisvakt oavsett anslutningssätt (I) respektive framdragning av el och vatten...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:527

7 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för

 • 1. åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt,
 • 2. åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva hobbyverksamhet, om han på grund av sitt funktionshinder inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden och
 • 3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

8 § Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden som kräver anpassning. Lag (2000:527).

Rättsfall (2)

RÅ 1996 ref. 49: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
RÅ 1998 ref. 1: Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:527

9 § Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Lag (2000:527).

Rättsfall (2)

HFD 2011 ref. 37: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
HFD 2014 ref. 77: Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:527, 2000:527
10 § har upphävts genom lag (2000:527).

Bidrag till återställning av anpassade bostäder

11 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts

 • 1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller
 • 2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

12 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att

 • 1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag, förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningbidrag och
 • 2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

13 § För bidrag enligt 11 § 1 gäller också att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att när den anpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till någon annan person med funktionshinder.

Bidragens storlek

14 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock endast om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger 5 000 kronor.

Handläggning av bidragsärenden m. m.

15 § Före utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag eller återställningsbidrag får den kommun som beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag betalas ut sedan åtgärd som bidraget avser har utförts.

17 § Kommunen får besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis

 • 1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
 • 2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl.

Överklagande

18 § Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:97).

Rättsfall (1)

RÅ 1998 ref. 1: Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:97

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1574

Departement
Socialdepartementet
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-07-01
Förarbeten
Prop. 1992/93:58, bet. 1992/93:BoU4, rskr 1992/93:98
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1574
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
 • 2. Genom denna lag upphävs förordningen (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m. m. och förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.
 • 3. I ärenden där beslut om bostadsanpassningsbidrag fattats före den 1 januari 1993 gäller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag. För att statsbidrag till kommunen skall betalas ut enligt 15 § skall dock kommunens ansökan ha kommit in till Boverket före utgången av februari 1996. Lag (1995:474).
 • 4. Har ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommit in före den 1 januari 1993 skall prövning av ansökan ske med tillämpning även av bestämmelsen i 3 § första meningen förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag om att bostadsanpassningsbidrag lämnas till ägare av bostadshus.
 • 5. Bestämmelsen i 9 § andra stycket förordningen (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m. m. gäller fortfarande om Boverket har beslutat om statsbidrag före den 1 januari 1993.

Lag (1994:821) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:821
Rubrik
Lag (1994:821) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Lag (1995:97) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1995:97
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:97) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Lag (1995:474) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:100 bil.6, bet. 1994/95:BoU14, rskr. 1994/95:312
Omfattning
ändr. 3 p övergångsbest.
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:474
Rubrik
Lag (1995:474) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Lag (1997:67) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1997-04-01
SFS-nummer
1997:67
Rubrik
Lag (1997:67) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Lag (2000:527) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240
Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 9 §;ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:527
Rubrik
Lag (2000:527) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

2018:222

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:222
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation