lagen.nu

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:331
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna har samma betydelse i denna förordning.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:784

Narkotika

2 § De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64). Förordning (2006:273).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser som anges i 2 § och sådana substanser som är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:134

4 § För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav för narkotika som inte är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 77: De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:134, 1993:784

5 § Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige.

Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket. Förordning (2001:48)

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 77: De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:782, 2001:48, 2006:273

5 a § En resande från en av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), eller från en stat som antingen slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller som efter beslut av Europeiska unionens råd skall tillämpa konventionen, får utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige, om

  • 1. läkemedlen är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk, och
  • 2. läkemedlen vid varje enskild inresa medförs i en mängd som står i relation till resans längd och inte i något fall överskrider vad som motsvarar 30 dagars förbrukning.

I de fall läkemedlet innehåller en substans som anges i bilaga 2 krävs för införsel som avses i första stycket att en behörig myndighet i den resandes hemland har utfärdat ett sådant intyg som avses i artikel 75 i konventionen. Förordning (2006:273).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 77: De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:48

5 b § Vid öppenvårdsapotek anställd apotekare eller receptarie eller annan som Läkemedelsverket har förklarat vara behörig, får på uppdrag av den som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapoteket utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen.

Tillståndshavaren ska se till att kopior av utfärdade intyg sänds till Läkemedelsverket. Förordning (2009:629).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:1284, 2009:629, 2001:48

5 c § Läkemedelsverket skall sprida information om införselregler som gäller narkotiska läkemedel inom Schengenområdet till allmänheten och andra berörda samt utan avgift tillhandahålla formulär för utfärdande av intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen. Förordning (2001:1284).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1284

6 § Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får föras in eller föras ut endast över de orter som anges av myndigheten. Tullverket får efter samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. Förordning (2011:134).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:516, 2011:134

7 § Läkemedelsverket ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1093).

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Om Läkemedelsverket i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2009:1093).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Har upphävts genom förordning (2005:642).
10 § Har upphävts genom förordning (1995:478).

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer

11 § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om narkotika när det gäller tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit.

Läkemedelsverket får också föreskriva om undantag från krav avseende tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar, märkning och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit när det gäller

  • 1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och
  • 2. narkotika som används för industriellt ändamål.

Läkemedelsverket får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotikaprekursorer när det gäller

  • 1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden, och
  • 2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden. Förordning (2011:134).

Ändringar/Förarbeten (6)

12 § Avgift ska betalas

– för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd,

– för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd eller registrerar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer.

Årsavgift för narkotika ska betalas från och med månaden efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att föra in, föra ut, tillverka eller driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla. Förordning (2011:134).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket sätt avgifterna skall betalas.

Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket nedsätta eller betala tillbaka hela eller en del av avgiften. Förordning (1997:103).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:103, 1993:784

14 § Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften avser Avgift i kronor
Narkotika
– tillstånd att föra in 20 000
– tillstånd att föra ut 20 000
årsavgift 20 000
avgift införsel-/utförseltillfälle 800
– tillstånd att tillverka 20 000
– tillstånd att driva handel 20 000
årsavgift 20 000
Narkotikaprekursorer
– tillstånd för:
införsel 15 000
utförsel 15 000
handel 15 000
tillverkning 15 000
förvaring 2 000
transport 2 000
– registrering av:
införsel 15 000
utförsel 15 000
handel 15 000
tillverkning 15 000
förvaring 2 000
transport 2 000
avgift per införsel-/utförseltillfälle Förordning (2011:134). 1 000
Bilaga 1 /Upphör att gälla U:2019-07-02/
/Specialtecken är inte med här/

Ändringar/Förarbeten (6)

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel
etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metyltioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
4-metylmetkatinon (mefedron)
4-fluoramfetamin
1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)
1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)
2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)
1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)
2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)
1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)
2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)
metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b- okta-hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)
(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)
2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)
2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)
etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)
1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)
1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (a-PPP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (a-PVP)
1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)
(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2- yl]hexanamid (lisdexam-fetamin)
1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin,
2-FMA)
1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin,
3-FMA)
1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin,
4-FMA)
1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)
1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)
1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet- katinon)
1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)
6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)
1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)
5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)
N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)
5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)
1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)
metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4- diklorometyl-fenidat)
2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'- dimetylaminorex)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)
2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)
1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metoximetkatinon)
1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet- katinon)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)
2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)
2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)
isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)
metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)
propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)
metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluorometylfenidat, 4F-MPH)
metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- metylmetylfenidat)
2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)
metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2- karboxylat (RTI-111, dikloropan)
N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroetamfetamin, 3- FEA)
1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-bromometkatinon, 3-BMC)
2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on (3-kloroetkatinon, 3-CEC)
2,5-dimetoxifenetylamin (2C-H)
1-(2-metylfenyl)propan-2-amin (2-metylamfetamin, 2-MA)
6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)
1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-klorometkatinon,
3-CMC)
1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-klorometkatinon,
4-CMC)
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)
Hallucinogener
2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)
ibogain
levonantradol
nabilon
4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)
dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml
5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)
5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)
5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)
4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)
[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1- naftalenylmetanon (JWH-200)
2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)
4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)
2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)
(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)
(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2- yl) 6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)
(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)
2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM- 2201)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM- 694)
N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin
(5-MeO-DALT)
3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1- yl)metanon (MAM-2201)
(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1- yl)-metanon (AM-1220)
(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3- yl)metanon (AM-2233)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25C-NBOMe)
2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25B-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25D-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1- yl)metanon (EAM-2201)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NBMD)
2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NB34MD)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5- trimetoxibensyl)etanamin
(C30-NBOMe)
N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)
2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I- NBOH)
3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)
6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6- allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)
(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8- yl)metanon (LSZ)
4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)
4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)
4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)
2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B- NBOH)
2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B- NBF)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C- NBF)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I- NBF)
2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)
4-acetoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-AcO-DMT)
3,5-dimetoxi-4-propoxifenetylamin (proskalin)
1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ALD-52)
N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ETH-LAD)
2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4- yl)etanamin (2C-B-FLY)
metyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3- dimetyl-butanoat (5F-MDMB-PICA)
metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)
3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol (3-hydroxifencyklidin, 3-HO-PCP)
N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexan-1-amin (3- metoxieticyklidin, 3-MeO-PCE)
2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on (deskloro-N- etylnorketamin, O-PCE)
2-[([2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl]fenol (25E- NBOH)
2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25E- NBOMe)
metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3- metyl-butanoat (AMB-CHMINACA)
2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3- b]indol-1-on (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)propan-2-yl]-N- metylhydroxyl-amin (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4- fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)
[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklo- propyl)metanon (FUB-144)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)
Smärtstillande medel
karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tapentadol
tramadol
O-desmetyltramadol (ODT)
3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)
1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)
4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-15)
1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)
1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)
2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N- etylnorketamin)
1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)
1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (ocfentanyl)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)
4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2- yliden)bensensulfonamid (W-18)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)
2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid (isobutyrfentanyl)
metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2- tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat (tiafentanil)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2- metylpropanamid (4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2- karboxamid (tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)
4-bromo-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid (bromadolin)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluorofentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid
(4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid
(4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklopentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)

Sömnmedel och lugnande medel
allobarbital
aprobarbital
brallobarbital
brotizolam
butalbarbital
pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
heptabarbital
hexapropymat
hexobarbital
klometiazol
kloralhydrat
kloralodol
metohexital
metylpentynol
midazolam
tybamat
vinbarbital
zolpidem
zopiclone
fenazepam
etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s- triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)
8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (pyrazolam)
7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (flubromazepam)
7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (diklazepam)
(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4] bensodiazepin (flubromazolam)
5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]- bensodiazepin-2-on (meklonazepam)
6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodia-zepin (klonazolam)
2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (deskloretizolam)
2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (metizolam)
1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)
1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H- [1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)
8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (zapizolam)
5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)
7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (3-hydroxifenazepam)
6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodi-azepin (flunitrazolam)
5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (N-desmetylflunitrazepam)
8-bromo-6-fenyl-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (bromazolam)
5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (norfludiazepam)
6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benso-diazepin (flualprazolam)
6-fenyl-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (nitrazolam)
(3S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra (pregabalin)
5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (metylklonazepam)
5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]bensotieno[2,3- e][1,4]diazepin-2-on (bentazepam)
Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.
Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

Bilaga 1

/Specialtecken är inte med här/

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel
etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metyltioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
4-metylmetkatinon (mefedron)
4-fluoramfetamin
1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)
1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)
2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)
1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)
2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)
1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)
2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)
metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b- okta-hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)
(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)
2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)
2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)
etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)
1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)
1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (a-PPP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (a-PVP)
1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)
(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2- yl]hexanamid (lisdexam-fetamin)
1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin,
2-FMA)
1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin,
3-FMA)
1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin,
4-FMA)
1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)
1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)
1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet- katinon)
1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)
6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)
1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)
5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)
N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)
5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)
1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)
metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4- diklorometyl-fenidat)
2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'- dimetylaminorex)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)
2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)
1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metoximetkatinon)
1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet- katinon)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)
2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)
2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)
isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)
metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)
propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)
metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluorometylfenidat, 4F-MPH)
metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- metylmetylfenidat)
2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)
metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2- karboxylat (RTI-111, dikloropan)
N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroetamfetamin, 3- FEA)
1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-bromometkatinon, 3-BMC)
2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on (3-kloroetkatinon, 3-CEC)
2,5-dimetoxifenetylamin (2C-H)
1-(2-metylfenyl)propan-2-amin (2-metylamfetamin, 2-MA)
6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)
1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-klorometkatinon,
3-CMC)
1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-klorometkatinon,
4-CMC)
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)propan-1-on (dimetylon)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)pentan-1-on (dipentylon)
Hallucinogener
2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)
ibogain
levonantradol
nabilon
4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)
dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml
5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)
5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)
5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)
4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)
[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1- naftalenylmetanon (JWH-200)
2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)
4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)
2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)
(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)
(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2- yl) 6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)
(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)
2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM- 2201)
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM- 694)
N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin
(5-MeO-DALT)
3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1- yl)metanon (MAM-2201)
(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1- yl)-metanon (AM-1220)
(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3- yl)metanon (AM-2233)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25C-NBOMe)
2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25B-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin
(25D-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1- yl)metanon (EAM-2201)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NBMD)
2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)
2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NB34MD)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5- trimetoxibensyl)etanamin
(C30-NBOMe)
N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)
2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I- NBOH)
3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)
6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6- allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)
(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8- yl)metanon (LSZ)
4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)
4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)
4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)
2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B- NBOH)
2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B- NBF)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C- NBF)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I- NBF)
2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)
4-acetoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-AcO-DMT)
3,5-dimetoxi-4-propoxifenetylamin (proskalin)
1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ALD-52)
N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ETH-LAD)
2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4- yl)etanamin (2C-B-FLY)
metyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3- dimetyl-butanoat (5F-MDMB-PICA)
metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)
3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol (3-hydroxifencyklidin, 3-HO-PCP)
N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexan-1-amin (3- metoxieticyklidin, 3-MeO-PCE)
2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on (deskloro-N- etylnorketamin, O-PCE)
2-[([2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl]fenol (25E- NBOH)
2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25E- NBOMe)
metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3- metyl-butanoat (AMB-CHMINACA)
2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3- b]indol-1-on (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)propan-2-yl]-N- metylhydroxyl-amin (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4- fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)
[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklo- propyl)metanon (FUB-144)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)
3-(2-[di(propan-2-yl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-DIPT)
3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol (5-HO-DMT)

N,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etanamin (5-MeO-DET)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylprop-2-en-1-amin (5- MeO-MALT)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin (5-MeO-NIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin (DIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (MIPT)

Smärtstillande medel
karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tapentadol
tramadol
O-desmetyltramadol (ODT)
3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)
1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)
4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-15)
1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)
1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)
2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N- etylnorketamin)
1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)
1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (ocfentanyl)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)
4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2- yliden)bensensulfonamid (W-18)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)
2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid (isobutyrfentanyl)
metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2- tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat (tiafentanil)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2- metylpropanamid (4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2- karboxamid (tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)
4-bromo-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid (bromadolin)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluorofentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid
(4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid
(4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklopentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)
1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-metylpiperazin-1-yl]butan-1-on
(2-metyl-AP-237)
Sömnmedel och lugnande medel
allobarbital
aprobarbital
brallobarbital
brotizolam
butalbarbital
pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
heptabarbital
hexapropymat
hexobarbital
klometiazol
kloralhydrat
kloralodol
metohexital
metylpentynol
midazolam
tybamat
vinbarbital
zolpidem
zopiclone
fenazepam
etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s- triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)
8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (pyrazolam)
7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (flubromazepam)
7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (diklazepam)
(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4] bensodiazepin (flubromazolam)
5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]- bensodiazepin-2-on (meklonazepam)
6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodia-zepin (klonazolam)
2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (deskloretizolam)
2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (metizolam)
1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)
1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H- [1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)
8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (zapizolam)
5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)
7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (3-hydroxifenazepam)
6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodi-azepin (flunitrazolam)
5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (N-desmetylflunitrazepam)
8-bromo-6-fenyl-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (bromazolam)
5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (norfludiazepam)
6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benso-diazepin (flualprazolam)
6-fenyl-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (nitrazolam)
(3S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra (pregabalin)
5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (metylklonazepam)
5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]bensotieno[2,3- e][1,4]diazepin-2-on (bentazepam)
Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.
Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

Bilaga 2

Förteckning över substanser vilka kräver intyg enligt 5 a §
alfaacetylmetadol
alfentanil
amfetamin
buprenorfin
dextropropoxifen, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 135 mg dextropropoxifen per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent dextropropoxifen
diazepam
fentanyl
flunitrazepam
hydromorfon
ketobemidon
kodein, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 100 mg kodein per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent kodein
kokain
metadon
metylfenidat
morfin
nikomorfin
opium
oxykodon
pentazocin
pentobarbital
petidin
sufentanil Förordning (2006:273).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1554

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1554
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1993, då förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1993. Förordning (1993:784).

Förordning (1993:784) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 5 §, nuvarande 5 § betecknas 6 §, nuvarande 6 § betecknas 11 §, bil. betecknas bil. 1;ändr. 2, 11 §§, ikrafttr. best.;nya 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, 2, 7, 11 §§, bil. 2;omtryck
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:784
Rubrik
Förordning (1993:784) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1995:478) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förarbeten
EGTL370/92 s76, EGTL159/93 s134
Ikraft
1995-06-01
CELEX-nr
392L0109 393L0046
Omfattning
upph. 10 §;ändr. 7, 8, 9, 11, 12, 14 §§, bil. 2
SFS-nummer
1995:478
Rubrik
Förordning (1995:478) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1997:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
1997-05-01
SFS-nummer
1997:103
Rubrik
Förordning (1997:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1997:627) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1997-08-01
SFS-nummer
1997:627
Rubrik
Förordning (1997:627) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1998:859) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1998-08-01
SFS-nummer
1998:859
Rubrik
Förordning (1998:859) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1998:1467) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1467
Rubrik
Förordning (1998:1467) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1999:516) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 11 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:516
Rubrik
Förordning (1999:516) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1999:656) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/98 s37
Ikraft
1999-08-01
CELEX-nr
398L0034
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
1999:656
Rubrik
Förordning (1999:656) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (1999:782) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL244/99 s1
Ikraft
1999-12-01
CELEX-nr
399D0615
Omfattning
ändr. 5 §, bil. 1
SFS-nummer
1999:782
Rubrik
Förordning (1999:782) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2000:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/98 s37
Ikraft
2000-02-01
CELEX-nr
398L0034
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2000:2
Rubrik
Förordning (2000:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2000:694) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37
Ikraft
2000-10-01
CELEX-nr
31998L0034
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2000:694
Rubrik
Förordning (2000:694) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2001:48) om ändring (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;nya 5 a, 5 b §§
Ikraft
2001-03-25
SFS-nummer
2001:48
Rubrik
Förordning (2001:48) om ändring (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2001:78) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL370/1992 s.76, EGTL39/2001 s.31
Ikraft
2001-04-01
CELEX-nr
31992L0109, 32001L0008
Omfattning
ändr. bil. 2
SFS-nummer
2001:78
Rubrik
Förordning (2001:78) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2001:551) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2001-09-01
SFS-nummer
2001:551
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2001:551) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2001:1284) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 b §;ny 5 c §
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2001:1284
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2001:1284) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2002:166) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL63/2002 s14
Ikraft
2002-05-01
CELEX-nr
32002D0188
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2002:166
Rubrik
Förordning (2002:166) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2002:636) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:636
Rubrik
Förordning (2002:636) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2003:71) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL160/1999 s1, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2003-03-15
CELEX-nr
31999R1251, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2003:71
Rubrik
Förordning (2003:71) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2003:753) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2003-12-01
SFS-nummer
2003:753
Rubrik
Förordning (2003:753) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2003:1070) om ändring i fördningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL286/2003 s14
Ikraft
2004-01-01
CELEX-nr
32003L0101
Omfattning
ändr. bil. 2
SFS-nummer
2003:1070
Rubrik
Förordning (2003:1070) om ändring i fördningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2004:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUT321/2003 s64
Ikraft
2004-03-01
CELEX-nr
32003D0847
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2004:2
Rubrik
Förordning (2004:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2005:250) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL270/2003 s1, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2005-06-01
CELEX-nr
32003R1782, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2005:250
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande för ansökningar som gjorts för regleringsåret 2004/2005.

Rubrik
Förordning (2005:250) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2005:474) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2005-07-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2005:474
Rubrik
Förordning (2005:474) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2005:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
Ikraft
2005-08-18
CELEX-nr
32004R0273, 32005R0111
Omfattning
upph. 7, 8, 9 §§ rubr. närmast före 7 §, bil. 2;nuvarande bil. 1 betecknas bil.;ändr. 2, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
SFS-nummer
2005:642
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2005. Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2006:273) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1;ändr. 2, 5 §§;ny bil. 2
Ikraft
2006-06-01
SFS-nummer
2006:273
Rubrik
Förordning (2006:273) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2007:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2007-06-15
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2007:157
Rubrik
Förordning (2007:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2007:747) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2007-12-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.1
SFS-nummer
2007:747
Rubrik
Förordning (2007:747) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2007:878) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2008-01-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2007:878
Rubrik
Förordning (2007:878) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2008:728) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2008-09-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2008:728
Rubrik
Förordning (2008:728) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2008:743) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2008-09-15
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2008:743
Rubrik
Förordning (2008:743) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:316 ) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2009-05-25
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2009:316
Rubrik
Förordning (2009:316 ) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2009-06-08
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2009:379
Rubrik
Förordning (2009:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:629) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:629
Rubrik
Förordning (2009:629) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:917) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2009-09-15
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2009:917
Rubrik
Förordning (2009:917) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:1026) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2009-12-09
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2009:1026
Rubrik
Förordning (2009:1026) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:1093) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
nya 7, 8 §§
SFS-nummer
2009:1093
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
  • 2. Ansökningar om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2009:1093) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:1269) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2009-12-15
CELEX-nr
32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2009:1269
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. Den ska dock tillämpas för ansökningar som gjorts före detta datum för stödåret 2009.

Rubrik
Förordning (2009:1269) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2009:1581) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2010-02-01
CELEX-nr
32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2009:1581
Rubrik
Förordning (2009:1581) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2010:1081) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2010-09-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2010:1081
Rubrik
Förordning (2010:1081) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2010:1083) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EUTL193/2000 s16
Ikraft
2010-09-21
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2010:1083
Rubrik
Förordning (2010:1083) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2010:1085) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2010-10-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2010:1085
Rubrik
Förordning (2010:1085) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2011:134) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 11, 12, 14 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:134
Rubrik
Förordning (2011:134) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2011:309) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2011-05-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2011:309
Rubrik
Förordning (2011:309) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2011:958) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2011-09-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2011:958
Rubrik
Förordning (2011:958) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2012:43) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2012-03-15
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2012:43
Rubrik
Förordning (2012:43) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2012:152) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2012-05-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2012:152
Rubrik
Förordning (2012:152) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2012:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2012-12-15
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2012:642
Rubrik
Förordning (2012:642) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2012:974) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2013-02-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2012:974
Rubrik
Förordning (2012:974) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2013:523) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2013-07-22
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2013:523
Rubrik
Förordning (2013:523) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2013:640) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2013-08-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2013:640
Rubrik
Förordning (2013:640) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2013:789) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2013-12-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2013:789
Rubrik
Förordning (2013:789) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2014:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL270/2003 s1, EUTL30/2009 s16, EGTL193/2000 s16
Ikraft
2014-04-08
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32003R1782, 32009R0073, 32000R1673
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2014:103
Rubrik
Förordning (2014:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2014:1032) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2014-08-19
SFS-nummer
2014:1032
Rubrik
Förordning (2014:1032) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2014:1379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 98/34/EG
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1379
Rubrik
Förordning (2014:1379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2014:1480) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 98/34/EG
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2015-01-16
SFS-nummer
2014:1480
Rubrik
Förordning (2014:1480) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2015:244) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2015-06-09
SFS-nummer
2015:244
Rubrik
Förordning (2015:244) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2015:526) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

CELEX-nr
direktiv 98/34/EG
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2015-08-18
SFS-nummer
2015:526
Rubrik
Förordning (2015:526) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2015:996) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2016-01-26
SFS-nummer
2015:996
Rubrik
Förordning (2015:996) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2016:841) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2016-08-16
SFS-nummer
2016:841
Rubrik
Förordning (2016:841) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2016:849) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2016-09-06
SFS-nummer
2016:849
Rubrik
Förordning (2016:849) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2016:1303) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2017-01-25
SFS-nummer
2016:1303
Rubrik
Förordning (2016:1303) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2017:618) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2017-07-28
SFS-nummer
2017:618
Rubrik
Förordning (2017:618) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2017:912) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2017-11-14
SFS-nummer
2017:912
Rubrik
Förordning (2017:912) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2017:951) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2017-12-12
SFS-nummer
2017:951
Rubrik
Förordning (2017:951) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:115
Rubrik
Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2018:538) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-06-26
SFS-nummer
2018:538
Rubrik
Förordning (2018:538) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2018:1209) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-07-24
SFS-nummer
2018:1209
Rubrik
Förordning (2018:1209) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2018:1586) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-11-12
SFS-nummer
2018:1586
Rubrik
Förordning (2018:1586) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2019-01-18
SFS-nummer
2018:2057
Rubrik
Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2019:24) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2019-03-22
SFS-nummer
2019:24
Rubrik
Förordning (2019:24) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2019-04-05
SFS-nummer
2019:107
Rubrik
Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil
Ikraft
2019-07-02
SFS-nummer
2019:331
Rubrik
Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation