lagen.nu

Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:330
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Användning av vissa måttenheter

1 § För att uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen ska vad som sägs i denna paragraf gälla vid mätningar.

Vid mätningar som avses i första stycket ska mätdonen, enligt närmare föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, vara graderade i och mätresultaten uttryckta i

  • 1. måttenheter, som ingår i det internationella måttenhetssystem (SI-systemet) som har antagits av Allmänna konferensen för mått och vikt,
  • 2. måttenheter, som har tillåtits för bruk tillsammans med SI-enheter enligt beslut av Internationella kommittén för mått och vikt, eller
  • 3. andra särskilda måttenheter, som får användas enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer meddela föreskrifter om undantag från andra stycket, om det är förenligt med de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2010:489).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:489

Bemyndiganden att meddela föreskrifter om mätningar m. m.

2 § För att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser eller om det är befogat från konsumentsynpunkt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

  • 1. krav på mätningar och mättekniska metoder, och
  • 2. krav på och kontroll av mätdon,

om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet. Lag (1993:1380).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om

  • 1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängduppgifter på färdigförpackade varor,
  • 2. krav i fråga om särskild kundvåg i detaljhandeln, och
  • 3. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges i 2 § inte är uppfyllda. Lag (2012:687).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:174, 2012:687

Tillsyn

4 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen utövas för visst område av den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter om avgifter för kontroll av mätdon och färdigförpackade varor som omfattas av myndighetens tillsyn enligt första stycket. Avgifterna disponeras av regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer. Lag (2010:489).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:489

5 § Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till områden och lokaler där mätdon finns eller varor förpackas, förvaras eller säljs. Detsamma gäller den som svarar för kontroll som avses i 3 §.

Den hos vilken kontroll eller tillsyn sker är skyldig att underlätta tillsynsmyndighetens arbete.

Tillsynsmyndigheten eller den som svarar för kontroll enligt 3 § har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra åtgärd som avses i första stycket.

6 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i en skilda fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Sanktionsavgift

6 a § En tillverkare, en tillverkares representant, en importör eller en distributör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om en sådan ekonomisk aktör eller någon som handlar på aktörens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 § för att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2016:330).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:330

Överklagande

7 § En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:1726).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1726

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1514

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 1992/93:47, bet. 1992/93:NU13, rskr 1992/93:96
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1992:1514
CELEX-nr
380L0181

Lag (1993:1380) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förarbeten
Prop. 1993/94:41, bet. 1993/94:NU9, rskr. 1993/94:57
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1993:1380
Rubrik
Lag (1993:1380) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1992:1514
SFS-nummer
1993:1646

Lag (1995:1726) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1995:1726
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1726) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Lag (2010:489) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:163, bet. 2009/10:NU21, rskr. 2009/10:282
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:489
Rubrik
Lag (2010:489) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Lag (2012:174) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:62, bet. 2011/12:NU11, rskr. 2011/12:148
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-05-01
SFS-nummer
2012:174
Rubrik
Lag (2012:174) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Lag (2012:687) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:9, bet. 2012/13:NU4, rskr. 2012/13:30
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:687
Rubrik
Lag (2012:687) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Lag (2016:330) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:91, bet. 2015/16:NU11, rskr. 2015/16:171, direktiv 2014/31/EU, direktiv 2014/32/EU
Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft
2016-04-20
SFS-nummer
2016:330
Rubrik
Lag (2016:330) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation