lagen.nu

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:362
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Skyldigheter i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om

 • 1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),
 • 2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet,
 • 3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter
  • a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
  • b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
 • 4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Lag (2016:362).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:352, 2016:362

Tillsyn

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. Lag (2016:362).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:352

3 § Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning som behövs för tillsynen

 • 1. få del av upplysningar och handlingar,
 • 2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och
 • 3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Lag (2016:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:352, 2016:362

4 § Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten har rätt till det enligt 3 §, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Lag (2016:362).

5 § meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall

 • 1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller
 • 2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Lag (2016:362).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:352, 2016:362

6 § Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2016:362).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1378

Sanktionsavgift

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1378, 2016:362

8 § Frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger. Lag (2016:362).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:362, 2016:362

Ansvarsbestämmelser

9 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:362

10 § Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om

 • 1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa, eller
 • 2. gärningen omfattas av bestämmelser om sanktionsavgift enligt 7 §. Lag (2016:362).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:362

11 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (2016:362).

Överklagande och verkställighet

12 § En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Lag (2016:362).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:362

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1512

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
Prop. 1992/93:47, bet. 1992/93:NU13, rskr 1992/93:96
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1992:1512

1993:1646

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1646

Lag (1995:1725) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1995:1725
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1725) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Lag (1999:1378) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 24, bet. 1999/2000:NU1, rskr. 1999/2000:111
Omfattning
nuvarande 5 § betecknas 8 §;nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1378
Rubrik
Lag (1999:1378) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Lag (2007:352) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:67, bet. 2006/07:FöU8, rskr. 2006/07:169, EUTL390/2004 s24
Ikraft
2007-07-20
CELEX-nr
32004L0108
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
SFS-nummer
2007:352
Rubrik
Lag (2007:352) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Lag (2016:362) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:116, bet. 2015/16:FöU9, rskr. 2015/16:199, direktiv 2014/30/EU
Omfattning
nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 5, 6, 9, 10, 11, 12 §§;ändr. 1, 2, den nya 10 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före nuvarande 5, 8 §§ sätts närmast före de nya 9, 12 §§;nya 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2016-06-01
SFS-nummer
2016:362
Rubrik
Lag (2016:362) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation