lagen.nu

Högskolelag (1992:1434)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:279
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14
Övrigt
Rättelseblad 2010:2002 har iakttagits.

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt. Lag (2012:910).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:910

2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för

 • 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och
 • 2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Vad som i fortsättningen sägs om forskning avser även konstnärlig forskning, om inte något annat anges särskilt. Lag (2013:119).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:1392, 2009:45, 2013:119

3 § Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

3 a § I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Lag (2000:1370).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1370

4 § Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen.

De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. Lag (2013:119).

Rättsfall (1)

NJA 2018 s. 266: En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:260, 2013:119

4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.

Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Lag (2000:260).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:260

5 § Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag (2005:1208).

Rättsfall (1)

RH 2009:90: Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 2007...

Ändringar/Förarbeten (3)

5 a § Har upphävts genom lag (2010:701).

6 § För forskningen skall som allmänna principer gälla att

 • 1. forskningsproblem får fritt väljas,
 • 2. forskningsmetoder får fritt utvecklas och
 • 3. forskningsresultat får fritt publiceras.

7 § Utbildningen skall ges på

 • - grundnivå,
 • - avancerad nivå, och
 • - forskarnivå. Lag (2006:173).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:173

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och

– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

– följa kunskapsutvecklingen, och

– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).

Ändringar/Förarbeten (3)

9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1263, 2006:173

9 a § Utbildning på forskarnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på forskarnivå skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Lag (2006:173).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:173
10 § Har upphävts genom lag (2012:910).

10 a § Examina skall avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får avläggas och på vilken nivå de skall avläggas. Lag (2006:173).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:173

11 § Examina på forskarnivå får utfärdas vid universiteten.

Ett universitet får dock inte utfärda examina på forskarnivå

 • 1. om det för sådana examina krävs tillstånd för att utfärda en examen och universitetet saknar tillstånd, eller
 • 2. i de fall ett beslut enligt 14 § andra stycket, om att en viss examen inte får utfärdas, gäller för universitetet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för universitet att utfärda examina på forskarnivå. Om sådana föreskrifter har meddelats, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer om tillstånd. Lag (2012:490).

11 a § Har upphävts genom lag (2009:764).

12 § Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om tillstånd att utfärda examina

 • 1. på forskarnivå för högskolor, som inte är universitet, och
 • 2. på grundnivå och avancerad nivå för universitet och högskolor.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får utfärdas vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan. Lag (2012:490).

13 § Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara om

 • 1. utbildningen uppfyller de krav som i detta kapitel ställs på utbildningen och de särskilda krav som finns i förordning, och
 • 2. det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får utfärdas. Lag (2009:764).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:764

14 § Om kraven i 13 § 1 inte är uppfyllda för en viss examen som ett universitet eller en högskola har tillstånd att utfärda eller som ett universitet får utfärda enligt 11 § första stycket, ska den myndighet som regeringen bestämmer uppmana universitetet eller högskolan att inom viss tid avhjälpa bristerna.

Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar sedan tiden för uppmaningen har gått ut, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta att universitetet eller högskolan inte längre får utfärda en sådan examen som bristerna avser.

Även om ett beslut enligt andra stycket om att en viss examen inte längre får utfärdas har fattats, får universitetet eller högskolan utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning vid det universitetet eller den högskolan före beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfattar ett program, en kurs eller en del av en utbildning på forskarnivå som kan leda fram till en sådan examen som beslutet avser. Lag (2012:490).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:490, 2009:764

15 § Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att ett beslut enligt 14 § andra stycket inte längre ska gälla i fråga om examina som ett universitet före beslutet haft rätt att utfärda enligt 11 § första stycket.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om kraven på utbildningen som anges i 13 § 1 är uppfyllda. Lag (2012:490).

16 § Frågor som avses i 14 § andra stycket ska avgöras av regeringen, om de avser Sveriges lantbruksuniversitet eller Försvarshögskolan. Regeringen får då också ta hänsyn till om det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får utfärdas vid Lantbruksuniversitetet eller Försvarshögskolan. Lag (2009:764).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:764

17 § En högskola som anges i bilagan till denna lag får utfärda en gemensam examen tillsammans med

 • 1. en annan högskola,
 • 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
 • 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.

Med gemensam examen avses examina som får utfärdas av de lärosäten som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina. Utbildningen ska ha anordnats inom ett utbildningssamarbete mellan sådana lärosäten som avses i första stycket.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om gemensamma examina. Lag (2009:695).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:695

18 § En högskola som avses i 17 § får inom ramen för ett utbildningssamarbete som anges i andra stycket samma paragraf besluta att överlåta förvaltningsuppgifter i fråga om antagning till och tillgodoräknande av utbildning till 1. en annan högskola,

 • 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
 • 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.

De förvaltningsuppgifter som överlåts får bara innebära att

 • 1. en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat lärosäte, som anordnar den delen av utbildningen, ska anses vara student som är antagen av högskolan när han eller hon bedriver studier där, och
 • 2. en del av utbildningen som en studerande har gått igenom med godkänt resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för utbildning vid högskolan utan särskild prövning. Lag (2009:695).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:695

2 kap. De statliga högskolornas organisation

1 § Riksdagen beslutar vilka statliga högskolor som skall finnas.

2 § Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

3 § För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen skall varje högskola ha en rektor.

4 § Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor ska ingå i styrelsen. Lärare och studenter vid högskolan har rätt att utse ledamöter i styrelsen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana ledamöter och om hur de ska utses. Regeringen utser övriga ledamöter i styrelsen.

Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Lag (2016:744).

5 § En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor, om inte något annat är föreskrivet. När högskolan beslutar om sin organisation ska 6 och 7 §§ gälla. Lag (2010:701).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (7)

5 a § Ny beteckning 5 § genom lag (2009:764).

6 § Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, om besluten kräver en bedömning av

 • 1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller
 • 2. organisation av eller kvalitet i forskningen.

Om den bedömning som avses i första stycket ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte behövs om det finns särskilda skäl. Lag (2013:119).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana representanter och om hur de ska utses. Lag (2016:744).

8 § I föreskrifter om hur studenterna utser ledamöter i styrelsen eller representanter enligt 7 §, får regeringen överlämna åt enskilda individer eller åt sammanslutningar att utse ledamöterna eller representanterna. Lag (2016:744).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:701, 2016:744

9 § Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om sammansättningen av styrelse vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan samt om en nämnd för forskning och utbildning vid Försvarshögskolan. Lag (2010:701).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:701

3 kap. Professorer och andra lärare

1 § I en lärares arbetsuppgifter får det ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. Lag (2013:119).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:797, 2013:119

2 § För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare.

Regeringen meddelar föreskrifter om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av professorer och lektorer. Lag (2010:701).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:797, 2010:701

3 § En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte någonting annat följer av andra stycket.

En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om

 • 1. konstnärlig verksamhet,
 • 2. adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet (adjungerad professor), eller
 • 3. anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor). Lag (2010:701).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:797, 2010:701
4 § Har upphävts genom lag (1997:1330).
5 § Har upphävts genom lag (2010:701).

6 § Om inte någonting annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen, bestämmer varje högskola själv vilka kategorier av lärare utöver professor och lektor som skall anställas där, samt om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som skall gälla vid anställning av sådana lärare. Lag (1997:797).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:797

7 § En lärare vid en högskola får vid sidan av sin anställning som lärare ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En sådan bisyssla skall hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen.

I fråga om bisysslor i övrigt finns bestämmelser i lagen (1994:260) om offentlig anställning. Lag (1997:797).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:267, 1997:797

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en högskola skall vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Den ordning som gäller för anställning av lärare skall gälla också för den anställning som skall vara förenad med läraranställningen.

Innan någon anställs som lärare, skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om anställningen skall vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet. Lag (1997:797).

4 kap. Studenterna

1 § Så långt det kan ske med hänsyn till kvalitetskravet i 1 kap. 4 § första stycket skall högskolorna som studenter ta emot de sökande som uppfyller behörighetskraven för studierna.

2 § Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen. Lag (2012:910).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:173, 2012:910

3 § Kan inte alla behöriga sökande till en utbildning tas emot, skall urval göras bland de sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om urval. Lag (1996:555).

Rättsfall (1)

RH 2009:90: Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 2007...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:555

4 § Utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i

 • 1. en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
 • 2. Schweiz.

En avgift som betalas för att en student ska delta i utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom ramen för ett avtal om utbildningssamarbete mellan en högskola och ett utländskt lärosäte omfattas inte av första stycket, om avgiften

 • 1. inte tillfaller högskolan, och
 • 2. inte avser den del av utbildningen som anordnas av högskolan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för studenter som inte är medborgare i de stater som anges i första stycket. Lag (2014:1579).

Rättsfall (1)

NJA 2018 s. 266: En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1579, 2010:298

4 a § Regeringen meddelar föreskrifter om att en högskola inte får ta emot en sökande som är studieavgiftsskyldig men inte har betalat studieavgift. Lag (2010:298).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:298

4 b § Regeringen meddelar föreskrifter om avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter som har påbörjat utbildningen men inte betalar avgiften. Lag (2010:298).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:298

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om tillfällig avstängning av studenter.

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en student tills vidare skall avskiljas från utbildningen i fall då studenten

 • 1. lider av psykisk störning,
 • 2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
 • 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket 1--3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

7 § En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare.

Nämndens beslut i avskiljandefrågor får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av studenten och högskolan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det, omprövas efter två år. Lag (1996:555).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:96, 1996:555

8 § En högskola ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning som studentkår för en viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 9–14 §§. Lag (2009:766).

9 § En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:766

10 § Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan. Lag (2009:766).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:766

11 § En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde. Lag (2009:766).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:766

12 § Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §.

Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ. Lag (2009:766).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:766

13 § För en sammanslutning som avses i 8 § ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar.

I stadgarna ska följande anges:

 • 1. sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde,
 • 2. vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses,
 • 3. hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas och ges till känna,
 • 4. hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker,
 • 5. hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas,
 • 6. hur stadgarna ändras, och
 • 7. hur sammanslutningen upplöses. Lag (2009:766).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:766

14 § En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar.

Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar.

På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister. Lag (2009:766).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:766

15 § Ställning som nation har en sådan nation vid Uppsala universitet eller Lunds universitet

 • 1. som studenter var skyldiga att tillhöra enligt de föreskrifter som gällde omedelbart före den 1 juli 2010 och som då bedrev studiesocial verksamhet,
 • 2. som har som huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen och främja deras studier, och
 • 3. som bistår studenter med studiesocial verksamhet. Lag (2009:766).

5 kap. Särskilda föreskrifter

1 § För prövning av överklaganden av vissa beslut på högskoleväsendets område svarar en särskild överklagandenämnd.

Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

2 § Ny beteckning 2 kap. 8 § genom lag (2010:701).

3 § Har upphävts genom lag (1996:298).
4 § Har upphävts genom lag (2012:910).
5 § Har upphävts genom lag (2012:910).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter angående högskolan.

7 § Har upphävts genom lag (2010:701).

Bilaga

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en gemensam examen.

Uppsala universitet

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet

Karolinska institutet (universitet)

Kungl. Tekniska högskolan (universitet)

Luleå tekniska universitet

Karlstads universitet

Linnéuniversitetet

Örebro universitet

Mittuniversitetet

Malmö universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan i Borås

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Mälardalens högskola

Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola Lag (2017:279).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1434

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3, rskr 1992/93:103
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1992:1434

Lag (1994:267) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Omfattning
ändr. 3 kap 7 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:267
Rubrik
Lag (1994:267) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1995:96) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §
SFS-nummer
1995:96
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:96) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1995:817) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap 11 §
SFS-nummer
1995:817
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
 • 2. De föreskrifter om vid vilka högskolor, med undantag av Sveriges lantbruksuniversitet, en viss examen får avläggas som regeringen har meddelat före ikraftträdandet och som träder i kraft senast den 1 juli 1995 ska fortsätta att gälla till dess den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om något annat. Lag (2012:490).
Rubrik
Lag (1995:817) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:UbU7, rskr. 1995/96:194
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
upph. 5 kap. 3 §;ändr. 5 kap 4 §
SFS-nummer
1996:298
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Ersättning enligt den upphävda föreskriften i 5 kap. 3 § skall inte betalas såvitt avser tiden efter den 31 december 1995. Den nya lydelsen av 5 kap. 4 § andra stycket tillämpas på ersättning avseende tiden efter den 31 december 1995.

Rubrik
Lag (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1996:555) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbU11, rskr. 1995/96:264
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
ändr. 4 kap 3, 7 §§
SFS-nummer
1996:555
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Den äldre lydelsen av 4 kap. 7 § gäller för beslut som har meddelats av nämnden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1996:555) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1996:1392) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr. 16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1392
Rubrik
Lag (1996:1392) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1997:797) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap 5, 11 §§, 2 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§;nya 1 kap 12 §, 2 kap 5 a §
SFS-nummer
1997:797
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft i fråga om 2 kap. 4 § den 1 januari 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.
 • 2. Ett ärende om rätt att utfärda examina inom forskarutbildning, som Högskoleverket inte har avgjort vid utgången av december 1998, skall handläggas som en ansökan om beslut av Högskoleverket enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 §.
 • 3. Har handläggningen av ett ärende om anställning av en person som lektor påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall de äldre bestämmelserna om behörighetskrav och bedömningsgrunder i 3 kap. 5 § tilllämpas.
Rubrik
Lag (1997:797) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1997:1330) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 16, bet. 1997/98:UbU6, rskr. 1997/98:106
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
upph. 3 kap 4 §
SFS-nummer
1997:1330
Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om den som före den 1 januari 1999 har fått en tjänst som professor utan tidsbegränsning.

Rubrik
Lag (1997:1330) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (1998:1832) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:1 utg.omr. 16, bet. 1998/99:UbU1, rskr. 1998/99:98
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1998:1832
Rubrik
Lag (1998:1832) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2000:260) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §;ny 1 kap 4 a §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:260
Rubrik
Lag (2000:260) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2000:830) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Omfattning
ändr. 2 kap 5 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2000:830
Rubrik
Lag (2000:830) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2000:1370) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU1, 2000/01:UbU6, rskr. 2000/02:99, 2000/01:98
Omfattning
ändr. 1 kap 11 §;nya 1 kap 3 a, 11 a §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1370
Rubrik
Lag (2000:1370) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2001:1263) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Omfattning
ändr. 1 kap 5, 8, 9 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2001:1263
Rubrik
Lag (2001:1263) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2001:1288) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Omfattning
ny 1 kap 5 a §
Ikraft
2002-03-01
SFS-nummer
2001:1288
Rubrik
Lag (2001:1288) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2003:312) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Omfattning
ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:312
Rubrik
Lag (2003:312) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2003:1121) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92
Omfattning
ny 5 kap 7 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1121
Rubrik
Lag (2003:1121) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2005:1208) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §
Ikraft
2006-02-01
SFS-nummer
2005:1208
Rubrik
Lag (2005:1208) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap 7, 8, 9, 11, 11 a, 12 §§, 2 kap 5, 5 a, 7 §§, 4 kap 2 §;nya 1 kap 9 a, 10 a §§
SFS-nummer
2006:173
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 utom i fråga om 1 kap. 12 §, 2 kap. 5, 5 a och 7 §§ samt 4 kap. 2 § som träder i kraft den 1 juli 2007.
 • 2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 7-9 a och 10 a-11 a §§ skall tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.
 • 3. Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning utbildning får fullföljas och examen tas ut enligt äldre bestämmelser.
 • 4. De beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller någon annan myndighet har fattat med stöd av äldre bestämmelser gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2007:141) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
Ikraft
2007-04-25
SFS-nummer
2007:141
Rubrik
Lag (2007:141) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Omfattning
ändr. 1 kap 11 a §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:475
Rubrik
Lag (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193
Omfattning
ändr. 1 kap 11, 11 a §§, 2 kap 7 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:511
Rubrik
Lag (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2007:512) om ändring i lagen (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Omfattning
ändr. 1 kap 11 a § i 2007:511
SFS-nummer
2007:512
Rubrik
Lag (2007:512) om ändring i lagen (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2008:575) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Omfattning
ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:575
Rubrik
Lag (2008:575) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2009:45) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:45
Rubrik
Lag (2009:45) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
nya 1 kap. 17, 18 §§, bil.
SFS-nummer
2009:695
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.

Rubrik
Lag (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2009:764) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
upph. 1 kap. 11, 11 a, 12 §§, 2 kap. 5 §;nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 5 §;ändr. nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §;nya 1 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
SFS-nummer
2009:764
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning andra högskolor än universitet får utfärda examina på forskarnivå enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2009:764) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2009:766) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Omfattning
upph. 4 §;nya 4 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2009:766
Rubrik
Lag (2009:766) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2009:1037) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ikraft
2011-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 8 §
SFS-nummer
2009:1037
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2009:1037) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2009:1534) om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126
Omfattning
ändr. bil. till 2009:695
SFS-nummer
2009:1534
Rubrik
Lag (2009:1534) om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2010:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230
Omfattning
nya 4 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:298
Rubrik
Lag (2010:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2010:385) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2010-12-31
SFS-nummer
2010:385
Rubrik
Lag (2010:385) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2010:701) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Omfattning
upph. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 7 §;nuvarande 2 kap. 7 §, 5 kap. 2 § betecknas 2 kap. 9 §, 2 kap. 8 §;ändr. 2 kap. 5, 6 §§, nya 2 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 2, 3 §§;ny 2 kap. 7 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:701
Rubrik
Lag (2010:701) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2010:2002) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:2002
Rubrik
Lag (2010:2002) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2012:490) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Omfattning
ändr. 1 kap. 11, 12, 14, 15 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:817
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:490
Rubrik
Lag (2012:490) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2012:910) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ikraft
2013-02-01
Omfattning
upph. 1 kap. 10 §, 5 kap. 4, 5 §§;ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 2 §, bil.
SFS-nummer
2012:910
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft i fråga om bilagan den 1 juli 2013 och i övrigt den 1 februari 2013.

Rubrik
Lag (2012:910) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2013:119) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:119
Rubrik
Lag (2013:119) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2013:1117) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1117
Rubrik
Lag (2013:1117) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2014:1579) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft
2015-02-01
SFS-nummer
2014:1579
Rubrik
Lag (2014:1579) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2016:744) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266
Omfattning
ändr. 2 kap. 4, 7, 8 §§
Ikraft
2016-08-01
SFS-nummer
2016:744
Rubrik
Lag (2016:744) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Lag (2017:279) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:279
Rubrik
Lag (2017:279) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation