lagen.nu

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:946
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Lag (1996:1470).

Rättsfall (2)

AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är...
HFD 2012 ref. 33: Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1470

2 § Totalförsvarsresurser skall utformas så att de även kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället. Lag (1996:1470).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1470

3 § Är Sverige i krig råder högsta beredskap.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Lag (1996:1470).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1470

4 § Beslut enligt 3 § får avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. Lag (1996:1470).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1470

5 § När förhållanden som avses i 3 § inte längre råder, skall regeringen besluta att höjd beredskap inte längre skall gälla. Lag (1996:1470).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1470

6 § Beslut om höjd beredskap skall tillkännages på det sätt som regeringen bestämmer. Lag (1996:1470).

7 § Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Vid höjd beredskap skall de enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra dessa skyldigheter.

Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra författningar. Lag (1999:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:946

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1403

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1992:1403

Lag (1996:1470) om ändring i lagen (1992:1403) om ändring i lagen (1992:1403) om höjd beredskap

Förarbeten
Prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:109
Omfattning
nuvarande 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 6, 7 §§;ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 4, 5 §§;nya 2, 3 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1470
Rubrik
Lag (1996:1470) om ändring i lagen (1992:1403) om ändring i lagen (1992:1403) om höjd beredskap

Lag (1999:946) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:946
Rubrik
Lag (1999:946) om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation