lagen.nu

Lag (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:462
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Genom lagen genomförs rådets direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenters hälsa och säkerhet. Lag (2004:462).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:462

2 § I denna lag förstås med livsmedelsimitationer varor som - särskilt av barn - på grund av sitt utseende eller sin storlek, lukt, förpackning eller märkning kan förväxlas med livsmedel.

3 § Produktsäkerhetslagen (2004:451) skall tillämpas i fråga om livsmedelsimitationer. Lag (2004:462).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:462

Förbud

4 § En näringsidkare får inte marknadsföra, tillverka eller importera farliga livsmedelsimitationer.

Vid bedömningen av om en livsmedelsimitation är farlig skall 8, 9 och 12 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2004:462).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:462

Tillsyn

5 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen utövas av Konsumentverket.

Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2004:462).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:462

Sanktionsavgifter

6 § En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 4 §.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har meddelats vid vite enligt denna lag.

I övrigt skall i fråga om sanktionsavgift bestämmelserna i 37 § andra stycket och 39-43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2004:462).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:462

Överklagande

7 § Konsumentverkets beslut i enskilda fall enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut enligt 5 § skall gälla omedelbart. Lag (2004:462).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:462

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1328

Departement
Finansdepartementet KO
Förarbeten
Prop. 1992/93:111, bet. 1992/93:LU18, rskr 1992/93:126
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1992:1328
CELEX-nr
387L0357

1993:1646

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1993:1646

Lag (2004:462) om ändring i lagen (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241, EGTL192/1987 s49
Ikraft
2004-07-01
CELEX-nr
31987L0357
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 1 §;nya 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7 §§
SFS-nummer
2004:462
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om livsmedelsimitationer som har marknadsförts, tillverkats eller importerats före ikraftträdandet.
  • 3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol prövas enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2004:462) om ändring i lagen (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation