lagen.nu

Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1680
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Tillämpningsområde m.m.

1 § I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter och ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd m.m. som tillsätts av regeringen. Förordning (2004:936).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:53, 2004:936

2 § Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A-E enligt särskilt regeringsbeslut. Förordning (1996:493)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:493

Ersättning till ordförande och vice ordförande

3 § Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande. Förordning (1996:493)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:493

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare

4 § Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag med följande belopp.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Belopp kronor

Kategori Övriga ledamöter Ersättare
A Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall Regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall
B 2 250 1 000
C 1 500 725
D 975 475
E 450 450
Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten. Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den myndighet där han är anställd. Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde. Förordning (2008:1347).

5 § Har upphävts genom förordning (1996:493)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:493

6 § När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.

7 § En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.

Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365.

Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §. Förordning (2010:1680).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:493, 1998:142, 2010:1680

Sakkunniga, experter och sekreterare

8 § Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten. Förordning (1996:493)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:493

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och andra styckena samt 6 §.

Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1299

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1299

Förordning (1993:144) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1993-04-01
SFS-nummer
1993:144
Rubrik
Förordning (1993:144) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Förordning (1994:53) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1994:53
Rubrik
Förordning (1994:53) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Förordning (1996:493) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 3 §;omtryck
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:493
Rubrik
Förordning (1996:493) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Förordning (1998:142) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1998-05-01
SFS-nummer
1998:142
Rubrik
Förordning (1998:142) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Förordning (2003:41) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2003-03-01
SFS-nummer
2003:41
Rubrik
Förordning (2003:41) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Förordning (2004:936) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:936
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
  • 2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.
Rubrik
Förordning (2004:936) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Förordning (2008:1347) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-02-01
SFS-nummer
2008:1347
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

Rubrik
Förordning (2008:1347) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Förordning (2010:1680) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1680
Rubrik
Förordning (2010:1680) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation