lagen.nu

Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:471
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning m.m.

1 § I mål om betalningsföreläggande, betalningsfastställelse ur pant, vanlig handräckning eller särskild handräckning som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning tas ansökningsavgift ut med 300 kronor. Samma ansökningsavgift tas ut i mål som handläggs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Avser en ansökan, utöver betalningsföreläggande, också betalningsfastställelse ur pant eller vanlig handräckning tas endast en avgift ut. Förordning (2008:893).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1054, 2008:893

Utsökningsavgifter

Allmänna bestämmelser

2 § I utsökningsmål och andra mål om verkställighet tas ersättning för förrättningskostnaderna ut i form av grundavgift, förberedelseavgift, försäljningsavgift och särskild avgift (utsökningsavgifter), om inte annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:795).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:506, 2007:795

3 § Någon avgift tas inte ut, om

 • 1. ansökan avvisas,
 • 2. ansökan inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att sökanden inte betalar förskott som Kronofogdemyndigheten begär enligt 4 § första eller andra stycket,
 • 3. målet redovisas utan någon utredningsåtgärd därför att gäldenären är försatt i konkurs eller har beviljats skuldsanering eller F-skuldsanering, eller
 • 4. utmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen (1987:672).

Någon avgift tas heller inte ut vid handräckning enligt

34 a § skogsvårdslagen (1979:429),

5 kap. 10 eller 17 § konkurrenslagen (2008:579),

3 § andra stycket lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut,

3 kap. 1 § andra stycket lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

13 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler,

4 kap. 8 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, eller

3 § lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Förordning (2017:249).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (15)

4 § Kronofogdemyndigheten får begära att en sökande som ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna förskotterar avgiften, om det kan befaras att sökanden inte betalar avgiften frivilligt i de fall den inte kan tas ut av svaranden, eller om det annars finns särskilda skäl.

Förskott på förberedelseavgift eller särskild avgift får också begäras, om det är lämpligt med hänsyn till beloppets storlek.

Kronofogdemyndigheten ska under målets handläggning begära att sökanden betalar de kostnader som uppkommit, om de inte har kunnat tas ut av svaranden. Förordning (2007:795).

Rättsfall (1)

RH 2000:73: I utsökningsmål har kronofogdemyndigheterna ansetts inte kunna begära förskott...

Ändringar/Förarbeten (4)

Allmänt om grundavgift

5 § För varje exekutionstitel på grund av vilken verkställighet har sökts tas en grundavgift ut, om inte något annat följer av 5 a-5 e §§.

I enskilda mål om utmätning ska en grundavgift tas ut för varje år som handläggningen pågår, om inte något annat följer av tredje-femte styckena eller 5 c §.

Om det efter årets utgång i målet endast kvarstår sådana åtgärder som avses i 4 kap. 9 b § utsökningsbalken, ska dock ingen ny grundavgift tas ut.

Någon ny grundavgift ska inte heller tas ut om det obetalda beloppet understiger 100 kronor.

När det finns hinder mot verkställighet får beslut om att ta ut avgift inte fattas. Förordning (2007:1297).

Rättsfall (1)

RH 2003:5: Enligt 5 § första stycket förordningen (1992:1094) om avgifter vid...

Ändringar/Förarbeten (4)

Grundavgift vid flera svarande

5 a § Om flera svarande i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra något till samma sökande, och de inte svarar solidariskt för förpliktelsen, ska en grundavgift tas ut för varje svarande mot vilken verkställighet söks. Förordning (2007:795).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:795

Grundavgift vid flera sökande

5 b § Om svaranden i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra något till flera sökande, ska en grundavgift tas ut för varje sökandes ansökan om verkställighet. Förordning (2007:795).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:795

Grundavgift vid verkställighet för fordran på underhållsbidrag m.m.

5 c § Vid utmätning för fordringar på underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken, föräldrabalken eller annan författning ska endast en grundavgift tas ut för varje gäldenär och för varje år då något sådant mål handläggs av Kronofogdemyndigheten.

Vid verkställighet för fordran som avser betalning för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska endast en avgift tas ut för samtliga sådana fordringar mot en gäldenär för tiden från och med februari ett år till och med januari det påföljande året. Förordning (2010:1679).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1679, 2007:795

Grundavgift vid flera verkställighetsformer

5 d § Om ansökan avser två eller flera olika verkställighetsformer, ska en grundavgift tas ut för varje verkställighetsform. Förordning (2007:795).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:795

Grundavgift vid ny exekutionstitel

5 e § Om den exekutionstitel på grund av vilken verkställighet sökts efter överprövning ersätts av en ny exekutionstitel mot samma svarande, ska någon ny grundavgift inte tas ut. Förordning (2007:795).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:795

Grundavgift vid uttagande av förrättningskostnader

5 f § Vid verkställighet som avses i 17 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken ska ny grundavgift tas ut. Förordning (2007:795).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:795

Grundavgiftens storlek

6 § Grundavgiften är 600 kronor, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket.

Grundavgiften för verkställighet av en sådan intrångsundersökning som avses i 18 kap. 6 a § utsökningsförordningen (1981:981) är 5 000 kronor.

Grundavgiften för verkställighet av ett avlägsnande enligt 16 kap. utsökningsbalken är 300 kronor. Förordning (2017:471).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

7 § Har upphävts genom förordning (2007:795).

Sänkt grundavgift

8 § Sådan jämkning av förrättningskostnaderna som avses i 17 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken görs genom att Kronofogdemyndigheten sänker grundavgiften med högst 100 kronor. Förordning (2007:795).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:880, 2007:795, 2007:795

Avgifter vid exekutiv försäljning

9 § I fråga om registrerat skepp, registrerat skeppsbygge, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg, fastighet eller tomträtt tas en förberedelseavgift ut

 • 1. när kungörelse om försäljning på exekutiv auktion sker i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats, eller
 • 2. när egendomen överlämnas för försäljning under hand.

Förberedelseavgiften är

 • 1. om taxeringsvärde för en fastighet eller tomträtt framgår av det taxeringsbevis eller fastighetsbevis som Kronofogdemyndigheten har skaffat fram i målet: 1 procent av detta värde,
 • 2. i andra fall: 1 procent av ett belopp som motsvarar 75 procent av det värde som har fastställts för egendomen vid värderingen. Förordning (2014:790).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

10 § När egendom säljs exekutivt tas försäljningsavgift ut. Försäljningsavgift tas dock inte ut, om

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:46

11 § Försäljningsavgiften är 4 procent av varje köpeskilling. Vid försäljning av sådan egendom som avses i 9 § är försäljningsavgiften i stället 2 procent av det underlag för beräkning av förberedelseavgift som anges i 9 § andra stycket.

Om det vid försäljning av gemensamt intecknade fastigheter har upprättats särskild sakägarförteckning för varje fastighet, skall försäljningsavgiften beräknas särskilt för varje fastighet som säljs, även om försäljningen sker vid gemensamt utrop. Motsvarande gäller vid försäljning av två eller flera luftfartyg eller av luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg. Förordning (1994:506).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:506

12 § Förberedelseavgiften eller, i förekommande fall, summan av förberedelseavgift och försäljningsavgift ska uppgå till lägst ett belopp som motsvarar 20 procent och högst ett belopp som motsvarar 150 procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid tidpunkten för inlämnande av kungörelse eller överlämnande som avses i 9 §. Förordning (2010:1679).

Ändringar/Förarbeten (3)

Särskild avgift

13 § Särskild avgift tas ut när det uppkommer särskild kostnad för staten för en åtgärd i målet. Avgiften motsvarar kostnaden.

Den särskilda avgiften får jämkas av Kronofogdemyndigheten, om kostnaden är större än som var behövligt. Avgift tas inte ut för en åtgärd som var onödig. Förordning (2006:880).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:880

14 § Särskild avgift tas inte ut för statens kostnader för

 • 1. resor,
 • 2. delgivning,
 • 3. tolk,
 • 4. hämtning till förhör eller ersättning som betalas enligt 2 kap. 13 § utsökningsbalken,
 • 5. åtgärder som vidtas för att förrättningsmannen skall kunna ta sig in i en bostad eller annat utrymme enligt 2 kap. 17 § eller 12 kap. utsökningsbalken eller för att tillsluta utrymmet,
 • 6. hjälp till gäldenären att upprätta förteckning enligt 4 kap. 14 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken,
 • 7. kungörelse med anledning av exekutiv försäljning eller fördelning av köpeskilling eller andra influtna medel,
 • 8. gravationsbevis eller fastighetsbevis som beställs av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:880).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:506, 2006:880

Undantag från sökandens ansvar för kostnader m. m.

15 § Sökanden i mål om utmätning för vad som tilldömts någon efter talan om enskilt anspråk på grund av brott skall inte betala grundavgift, förberedelseavgift eller försäljningsavgift.

Sökanden i ett mål om utmätning eller verkställighet av kvarstad för fordran på underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken, föräldrabalken eller annan författning eller ersättning enligt 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall inte betala grundavgift. Förordning (2001:950).

Ändringar/Förarbeten (4)

15 a § Sökandens ansvar för grundavgifter i ett mål om avlägsnande är totalt högst 3 000 kronor. Förordning (2017:471).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:471

16 § I 19 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om befrielse från utsökningsavgifter enligt 2 §. Förordning (1997:424).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:15, 1994:506, 1997:424

16 a § Om en ansökan återkallas eller om verkställigheten i ett mål annars ska upphöra, och det har uppkommit förrättningskostnader i målet som inte blivit betalda, ska Kronofogdemyndigheten direkt vidta åtgärder för att ta ut kostnaderna av svaranden eller, om sökanden ansvarar för kostnaderna, av sökanden. Förordning (2007:795).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:880, 2007:795, 1995:1109

Avgifter i andra fall

17 § För protest enligt 88 § växellagen (1932:130) eller 66 § checklagen (1932:131) och för registrering enligt 1 § lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, ska en avgift tas ut enligt 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 2 tillämpas.

För att handlägga ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer ska en avgift tas ut med 625 kronor.

För bevis som på begäran utfärdas av Kronofogdemyndigheten ska en avgift tas ut enligt 20–24 §§ avgiftsförordningen och avgiftsklass A tillämpas.

För att handlägga ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling ska en avgift tas ut med 375 kronor.

För att handlägga ärenden om inhämtande av bankkontoinformation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur, ska en avgift tas ut med 300 kronor. Förordning (2016:921).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Ränta

17 a § Betalas inte ansökningsavgifter i mål om betalningsföreläggande eller handräckning eller kostnader som avses i 17 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken inom den tid som bestäms av kronofogdemyndigheten, tas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) ut. Kronofogdemyndigheten får underlåta att ta ut ränta som inte uppgår till 100 kronor. Förordning (1998:412).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:412

Avslutande bestämmelser

18 § Har upphävts genom förordning (1994:1987).

19 § Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om tillämpningen av denna förordning och om myndighetens redovisning av avgifter i mål som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt av utsökningsavgifter. Förordning (2006:880).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:959

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:1094

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1094
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993, då förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter, förordningen (1991:1583) om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning och förordningen (1992:201) om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall upphöra att gälla. Förordningen tillämpas i mål som kommer in till en kronofogdemyndighet efter ikraftträdandet. Handläggs vid ikraftträdandet ett eller flera tidigare inkomna enskilda mål om införsel hos en gäldenär av kronofogdemyndigheten, tas avgift enligt denna förordning ut för tiden efter utgången av år 1994. Förordning (1994:1987).
 • 2. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

Förordning (1993:15) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1993-03-01
SFS-nummer
1993:15
Rubrik
Förordning (1993:15) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1994:33) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1094
SFS-nummer
1994:33
Rubrik
Förordning (1994:33) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1994:506) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:506
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Förordningen tillämpas i mål som avslutas efter ikraftträdandet. Om exekutiv auktion har hållits eller köpehandling upprättats vid underhandsförsäljning före den 1 juli 1994, tas vid efterföljande fördelning avgifter ut enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1994:506) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1994:1987) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheten

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:92, bet. 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Omfattning
upph. 18 §;ändr. 3 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1987
Rubrik
Förordning (1994:1987) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheten

Förordning (1995:1054) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 1, 15 §§
Ikraft
1995-10-01
SFS-nummer
1995:1054
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I mål som har kommit in till en kronofogdemyndighet före ikraftträdandet tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Förordning (1995:1054) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15 §§, rubr. närmast före 15 §;ny 16 a §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1995:1109
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Avgift ska tas ut även i mål som handläggs av en kronofogdemyndighet vid ikraftträdandet. I mål som har kommit in före ikraftträdandet, men efter utgången av september 1995, ska avgift som har tagits ut enligt äldre bestämmelser avräknas mot vad som ska tas ut enligt de nya bestämmelserna. Förordning (2007:1296).

Rubrik
Förordning (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1996:46) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 3, 10 §§
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:46
Rubrik
Förordning (1996:46) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 5 §, ikrafttr. best. till 1995:1109
SFS-nummer
1996:47
Rubrik
Förordning (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1996:923) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 3, 17 §§
Ikraft
1996-11-01
SFS-nummer
1996:923
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.
 • 2. I fråga om ärenden som kommit in till en kronofogdemyndighet före ikraftträdandet tillämpas 17 § i sin äldre lydelse.
 • 3. När god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller de äldre bestämmelserna i 3 §.
Rubrik
Förordning (1996:923) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1996:1453) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1453
Rubrik
Förordning (1996:1453) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1997:424) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:424
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
Rubrik
Förordning (1997:424) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1998:412) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:412
Rubrik
Förordning (1998:412) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (1998:1596) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1596
Rubrik
Förordning (1998:1596) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (2000:1026) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1026
Rubrik
Förordning (2000:1026) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (2001:950) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:950
Rubrik
Förordning (2001:950) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (2002:616) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:616
Rubrik
Förordning (2002:616) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (2003:959) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:959
Rubrik
Förordning (2003:959) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (2006:880) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 16 a, 17 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:880
Rubrik
Förordning (2006:880) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (2006:1172) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1172
Rubrik
Förordning (2006:1172) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2007:795) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 §;ändr. 2, 4, 6, 8, 16 a §§;nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§, rubr. närmast före 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 6, 8 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:795
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. Bestämmelserna i 6 och 8 §§ i sin äldre lydelse tillämpas i fråga om avgift som har betalats eller skulle ha betalats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2007:795) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2007:1296) om ändring i förordningen (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:47
SFS-nummer
2007:1296
Rubrik
Förordning (2007:1296) om ändring i förordningen (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

Förordning (2007:1297) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1297
Rubrik
Förordning (2007:1297) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2008:608) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:608
Rubrik
Förordning (2008:608) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2008:893) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL399/2006 s1
Ikraft
2008-12-12
CELEX-nr
32006R1896
Omfattning
ändr. 1 §, rubr. närmast före 1 §
SFS-nummer
2008:893
Rubrik
Förordning (2008:893) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2010:647) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:647
Rubrik
Förordning (2010:647) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2010:1679) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 c, 12 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1679
Rubrik
Förordning (2010:1679) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2011:984) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:984
Rubrik
Förordning (2011:984) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2013:290) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:290
Rubrik
Förordning (2013:290) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2013:472) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:472
Rubrik
Förordning (2013:472) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2014:790) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2014-10-01
SFS-nummer
2014:790
Rubrik
Förordning (2014:790) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2016:691) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:691
Rubrik
Förordning (2016:691) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2016:921) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2017-01-18
SFS-nummer
2016:921
Rubrik
Förordning (2016:921) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2016:1320) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-02-01
SFS-nummer
2016:1320
Rubrik
Förordning (2016:1320) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2017:249) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2017:249
Rubrik
Förordning (2017:249) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (2017:471) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §;ny 15 a §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:471
Rubrik
Förordning (2017:471) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation