lagen.nu

Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:685
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-06-01

1 § Ansökan om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning får göras hos kronofogdemyndigheten trots att tvist om anspråket skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Rättsfall (1)

AD 2015 nr 67: En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande...

2 § Har ansökan om betalningsföreläggande gjorts av en medlem i en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och uppkommer fråga om överlämnande av målet till tingsrätt med stöd av 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller därför att återvinning sökts, skall organisationen, om den enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister kan föra sökandens talan vid arbetsdomstolen, beredas tillfälle att uppge om den vill föra talan där. Detsamma gäller när ansökan om betalningsföreläggande har gjorts i kollektivavtalstvist av någon som har varit medlem i en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som har slutit avtalet. Förklarar organisationen att den vill föra talan vid arbetsdomstolen, skall kronofogdemyndigheten överlämna målet dit.

Om arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att handlägga målet, skall domstolen överlämna detta till en tingsrätt som enligt vad som framgår av handlingarna är behörig. Detta gäller dock inte om det är högsta domstolen som har överlämnat målet till arbetsdomstolen.

Rättsfall (3)

AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan...
AD 2015 nr 67: En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande...
NJA 2009 s. 230: Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt...
3 § Har upphävts genom lag (2015:685).

4 § Har Kronofogdemyndigheten överlämnat ett mål till Arbetsdomstolen hindrar 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att svaranden delges handlingar genom förenklad delgivning om denne under handläggningen hos Kronofogdemyndigheten har fått information om att sådan delgivning kan komma att användas i målet i Arbetsdomstolen. Lag (2015:685).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:685, 2010:1960

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:852

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:852
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1974:372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden och lagen (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning och betalningsföreläggande där talan väckts före ikraftträdandet.

1991:878

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1991:878

Lag (2006:416) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:416
Rubrik
Lag (2006:416) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Lag (2010:1960) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ny 4 §
SFS-nummer
2010:1960
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Rubrik
Lag (2010:1960) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Lag (2015:685) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Omfattning
upph. 3 §;ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:685
Rubrik
Lag (2015:685) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation