lagen.nu

Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-07-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1238
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01

1 § Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräknad enligt 2 §. Lag (1997:941).

Rättsfall (2)

RÅ 2003 ref. 22: Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft...
RÅ 2004 ref. 3: Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostnader...

Ändringar/Förarbeten (7)

2 § Beskattningsunderlaget ska beräknas som den under beskattningsåret uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av följande poster:

 • a) avgift för tjänstepensionsförsäkring,
 • b) avsättning till pensionsstiftelse,
 • c) ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,
 • d) utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring,
 • e) utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse,
 • f) överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett sådant avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren för avdragsrätt i 28 kap. 2 § andra stycket eller 3 § inkomstskattelagen (1999:1229),

å andra sidan summan av följande poster:

 • g) gottgörelse från pensionsstiftelse,
 • h) ersättning enligt avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som avses i 28 kap. 3 § inkomstskattelagen,
 • i) minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,
 • j) 85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, dock lägst 0 procent,
 • k) erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse,
 • l) negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid tillämpning av denna paragraf.

I posten a i första stycket ska inte räknas med avgift för sådan gruppsjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket 4 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska posten j i första stycket jämkas i motsvarande mån. Detsamma ska gälla om avsättning som avses i posten j helt upplöses under beskattningsåret.

Om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt denna lag ska den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är högre än den utgivna ersättningen. Om den som befrias från en utfästelse inte är skattskyldig enligt denna lag ska den som övertar utfästelsen under posten k i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är lägre än den erhållna ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska bokföringsmässiga grunder tillämpas. Lag (2016:1238).

Rättsfall (8)

RÅ 1997 ref. 30: Fråga (I) om förutsättningar förelegat för länsstyrelses medgivande enligt 23 §...
RÅ 2000 ref. 36: Ett moderbolag, som genom fusion övertagit ett helägt dotterbolags tillgångar...
RÅ 2003 ref. 22: Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft...
RÅ 2004 ref. 133: Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har...
RÅ 2004 ref. 3: Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostnader...
RÅ 2004 ref. 67: Avgifter och ersättningar avseende kostnadsutjämning mellan arbetsgivare enligt...
RÅ 2006 ref. 83: Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares...
RÅ 2007 ref. 47: Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § En enskild person eller ett dödsbo som drar av utgifter för premier för pensionsförsäkring enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall för det beskattningsåret till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på avgiften.

Detsamma gäller för enskild person som drar av utgifter för inbetalning på pensionssparkonto enligt nämnda paragraf.

Särskild löneskatt skall dock inte betalas till den del avdraget måste göras från sådan ersättning som utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) eller, vad avser arbetstagare som vid årets ingång är 65 år eller äldre, särskild löneskatt enligt 1 § första stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lag (2000:993).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (11)

4 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Med beskattningsår för staten, landstingskommuner, kommuner och kommunalförbund avses dock i denna lag kalenderår. Med beskattningsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar avses i denna lag räkenskapsåret. Lag (2014:284).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 3: Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostnader...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1273, 2014:284

5 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av särskild löneskatt som staten ska betala. Lag (2011:1343).

Rättsfall (2)

RÅ 2003 ref. 22: Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft...
RÅ 2004 ref. 3: Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostnader...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:540, 2011:1343

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:687

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:687
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och skall avse förhållanden som inträffar fr. o. m. den 16 mars 1991 om annat inte följer av 2 och 3. Den skall tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
 • 2. Omfattar ett beskattningsår tid såväl före som efter den 16 mars 1991 skall av hela beskattningsunderlaget så stor del anses hänförlig till tiden efter den 15 mars 1991 som svarar mot förhållandet mellan vad som återstår av beskattningsåret efter den 31 mars 1991 och hela beskattningsåret. Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser får emellertid proportioneras endast i den mån de avser tryggande av pensionsförmåner som tjänats in under beskattningsåret eller av värdetillväxt under beskattningsåret av tidigare skuldförda pensionsutfästelser på konto Avsatt till pensioner. Övriga sådana kostnader skall tas med i sin helhet i beskattningsunderlaget. Avgift för försäkring om särskild tilläggspension, STP, får dock proportioneras enligt första meningen. Om en kostnad avser att trygga en övertagen pensionsutfästelse får den likaså proportioneras enligt första meningen i den mån den motsvaras av en ökning under beskattningsåret av posten under 2 § första stycket i. Beskattningsunderlaget får vid tillämpning av 3 § proportioneras enligt första meningen.
 • 3. Om den skattskyldige yrkar det skall hela beskattningsunderlaget i stället för att beräknas enligt 2 bestämmas till ett belopp som motsvarar det underlag som hänför sig till tiden efter den 15 mars 1991. I detta underlag skall inte medräknas avgift för pensionsförsäkring som erlagts före den 16 mars 1991 och avsättning till stiftelse som gjorts före nämnda dag. Även om tryggandet inte skett på sådant sätt före den 16 mars 1991 undantas tryggandekostnaden från beskattningsunderlaget om utfästelsen om pension och beslutet om tryggande skett före nyssnämnda tidpunkt under förutsättning att beslutet följs av tryggande före tidpunkten för avlämnande av deklaration för beskattningsåret och att tryggandet avser pension intjänad före den 16 mars 1991. Avgift för försäkring om särskild tilläggspension, STP, skall inte tas med i beskattningsunderlaget i den mån lönen som ligger till grund för beräkning av den skattskyldiges avgift hänför sig till tiden före den 16 mars 1991. Skall kostnader för tryggande enligt bestämmelserna i denna punkt inte räknas med i beskattningsunderlaget bortses också från avgående poster vilka uppkommer som en följd av sådant tryggande.

Lag (1991:1848) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1991:1848
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:1848) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1992:1493) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1992:1493
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:1493) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1993:949) om ändring i lagen(1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1992/93:187, bet.1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1993:949
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1993:949) om ändring i lagen(1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1993:1570) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1993:1570
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1993:1570) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1993:1571) om ändring i lagen (1993:949) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Omfattning
ändr. 3 § i 1993:949
SFS-nummer
1993:1571
Rubrik
Lag (1993:1571) om ändring i lagen (1993:949) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1994:1926) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, 1994/95:91, 1994/95:122, bet. 1994/95:FiU1, 1994/95:SkU11, 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1994:1926
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:1926) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1996:1069) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1996:1069
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. För beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. De nya bestämmelserna i 1 § första stycket och 3 § tillämpas för beskattningsår som påbörjats den 1 januari 1998 och senare. För beskattningsår som påbörjats efter ikraftträdandet men före den 1 januari 1998 skall särskild löneskatt enligt nämnda paragrafer tas ut med 22,42 procent. Äldre bestämmelser i 1 § andra stycket i paragrafens lydelse intill den 1 januari 1997 tillämpas för räkenskapsår hos handelsbolaget eller den europeiska ekonomiska intressegrupperingen som har påbörjats före ikraftträdandet. Lag (1996:1403).

Rubrik
Lag (1996:1069) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1996:1403) om ändring i lagen (1996:1069) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU7, rskr. 1996/97:70
Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1069
SFS-nummer
1996:1403
Rubrik
Lag (1996:1403) om ändring i lagen (1996:1069) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1997:540) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1997:540
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas från och med 1999 års taxering.

Rubrik
Lag (1997:540) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1997:941) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1997:941
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
 • 2. För beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1997:941) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1998:333) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ikraft
1998-06-30
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1998:333
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1998:333) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1998:697) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:697
Rubrik
Lag (1998:697) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1998:1669) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:16, bet. 1998/99:SkU4, rskr. 1998/99:66
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1998:1669
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Rubrik
Lag (1998:1669) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1999:634) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ikraft
1999-07-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1999:634
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:634) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (1999:1273) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
SFS-nummer
1999:1273
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1273) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (2000:993) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2000:993
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på ersättning som betalas ut efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2000:993) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (2005:1173) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1173
Rubrik
Lag (2005:1173) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (2011:1343) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1343
Rubrik
Lag (2011:1343) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (2014:284) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233
Ikraft
2014-06-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2014:284
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 maj 2014.

Rubrik
Lag (2014:284) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Lag (2016:1238) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2016:1238
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.
Rubrik
Lag (2016:1238) om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation