lagen.nu

Lag (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1342
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan inte med här

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Frankrike undertecknade den 27 november 1990 skall tillsammans med det protokoll och det tilläggsavtal som är fogade till avtalet gälla som lag här i landet.

Avtalets, protokollets och tilläggsavtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt. Lag (2011:1342).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1342

4 § Ärende, som enligt artikel 24 punkt 6 i avtalet skall avgöras genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall på svensk sida handläggas av Skatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till finansdepartementet.

Skatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2003:702).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:702

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:673

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1990/91:174, 1990/91:SkU35, rskr 1990/91:280
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1991:673
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  • 2. Genom lagen upphävs kungörelsen (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter.
  • 3. Den upphävda kungörelsen skall dock alltjämt tillämpas till dess regeringen annorledes bestämmer.

Lag (2003:702) om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:702
Rubrik
Lag (2003:702) om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Lag (2011:1342) om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1342
Rubrik
Lag (2011:1342) om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation