lagen.nu

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:953
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. Lag (2011:1252).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § I denna lag avses med

bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här,

artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

artist: den som utövar artistisk verksamhet,

idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller genom ljud- eller bildupptagningar,

idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,

artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet,

svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2007:766).

Rättsfall (1)

HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

3 a § Har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattskyldighet

4 § Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och juridiska personer som är hemmahörande i utlandet och som uppbär enligt denna lag skattepliktig inkomst.

Rättsfall (3)

HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags...
HFD 2016 ref. 57: En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att...
RÅ 2002 ref. 89: Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han uppbär inkomsten från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet. Lag (1999:1272).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1272

5 a § Från skattskyldighet enligt 4 § får undantas artist, idrottsman eller artistföretag som hos Skatteverket begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

En begäran får tidigast göras året före beskattningsåret. I begäran ska uppgift lämnas om den artistiska eller idrottsliga verksamhet som skattskyldigheten avser.

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Lag (2009:1061).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1061
6 § Har upphävts genom lag (2011:1252).

Skattepliktig inkomst

7 § Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kontant ersättning eller annat vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på sådant vederlag.

Skattepliktig inkomst för arrangör är de inkomster i form av biljettintäkter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på svenskt fartyg som arrangören uppbär. Lag (1994:1981).

Rättsfall (3)

HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags...
HFD 2016 ref. 57: En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att...
RÅ 2002 ref. 89: Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1981

8 § Från skatteplikt enligt denna lag undantas

 • 1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
 • 2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
 • 3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,
 • 4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal,
 • 5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,
 • 6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat till närmaste hundratal kronor,
 • 7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ersättning från ljudradio eller television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket. Lag (2013:953).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 89: Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Skattesats

9 § Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Förfarandet

10 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut enligt 5 a § tredje stycket får omprövas och överklagas enligt de bestämmelser som gäller för omprövning och överklagande av beslut om slutlig skatt i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen. Lag (2011:1252).

Ändringar/Förarbeten (6)

11 § Har upphävts genom lag (2000:477).
12 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
13 § Har upphävts genom lag (1997:498).

Uppbörd av skatt

14 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
15 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
16 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
17 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
17 a § Har upphävts genom lag (2011:1252).
18 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
19 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
20 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
21 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
22 § Har upphävts genom lag (2009:1061).
23 § Har upphävts genom lag (2011:1252).
24 § Har upphävts genom lag (1993:918).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:591

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1991:591
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom lagen upphävs lagen (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter samt kungörelsen (1913:380) om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m. m. i Sverige. Beträffande verksamhet som anordnas av en arrangör under en sammanhängande tidsperiod och avser tid både före och efter lagens ikraftträdande skall -- om den skattskyldige så yrkar -- äldre bestämmelser äga tillämpning för verksamheten under hela perioden.

Lag (1992:650) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:650
Rubrik
Lag (1992:650) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1993:466) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 10, 11, 21, 22, 23 §§
SFS-nummer
1993:466
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:960).

Rubrik
Lag (1993:466) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1993:918) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Omfattning
upph. 24 §;ändr. 23 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:918
Rubrik
Lag (1993:918) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1994:1883) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1994:1883
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

Rubrik
Lag (1994:1883) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1994:1981) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 7, 14 §§
SFS-nummer
1994:1981
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter i 14 § tillämpas dock till utgången av januari 1995.

Rubrik
Lag (1994:1981) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171
Ikraft
1996-04-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
1996:166
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.

Rubrik
Lag (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1996:679) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:679
Rubrik
Lag (1996:679) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1996:960) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. 10, 23 §§, övergångsbest. till 1993:466
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:960
Rubrik
Lag (1996:960) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 3, 23 §§
SFS-nummer
1996:1341
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 23 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
 • 2. Föreskrifterna i 23 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
 • 3. Föreskrifterna i 3 § tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
 • 4. Äldre föreskrifter i 23 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:499).
Rubrik
Lag (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1997:498) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artiser m.fl.

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
upph. 13 §;ändr. 2, 12, 14, 19, 20 §§, rubr. närmast före 14 §
SFS-nummer
1997:498
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
 • 2. Äldre föreskrifter i 12 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före 1998.
 • 3. Äldre föreskrifter i 14 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall redovisas och inbetalas i januari 1998 eller tidigare.
 • 4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
Rubrik
Lag (1997:498) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artiser m.fl.

Lag (1997:499) om ändring i lagen (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 23 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1341
SFS-nummer
1997:499
Rubrik
Lag (1997:499) om ändring i lagen (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1997:1047) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1997:1047
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.

Rubrik
Lag (1997:1047) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1998:253) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:253
Rubrik
Lag (1998:253) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1998:696) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:696
Rubrik
Lag (1998:696) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1999:1272) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
SFS-nummer
1999:1272
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1272) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2000:53) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ikraft
2000-03-01
Omfattning
ändr. 17 §;nya 3 a, 17 a §§, rubr. närmast före 3 a §
SFS-nummer
2000:53
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.

Rubrik
Lag (2000:53) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2000:477) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
upph. 11 §;ändr. 10, 21, 23 §§
SFS-nummer
2000:477
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

Rubrik
Lag (2000:477) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2001:1234) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1234
Rubrik
Lag (2001:1234) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2003:658) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 10, 21, 23 §§
SFS-nummer
2003:658
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 21 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2003:658) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2004:1141) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 8, 16 §§
SFS-nummer
2004:1141
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.

Rubrik
Lag (2004:1141) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2007:766) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-12-15
SFS-nummer
2007:766
Rubrik
Lag (2007:766) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2009:807) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:807
Rubrik
Lag (2009:807) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2009:1061) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
upph. 22 §, ändr. 20 §;ny 5 a §
SFS-nummer
2009:1061
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2009.

Rubrik
Lag (2009:1061) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2010:1247) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1247
Rubrik
Lag (2010:1247) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2011:1252) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
upph. 3 a, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 17 a, 18, 19, 20, 21 §§, 23 §, rubr. närmast före 3 a, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 23 §;ändr. 2, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
SFS-nummer
2011:1252
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2011.

Rubrik
Lag (2011:1252) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2013:953) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2013:953
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2013.

Rubrik
Lag (2013:953) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation