lagen.nu

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1204
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-11

Inledande bestämmelser

1 § Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

I denna lag avses med

bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här, och

arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete. Lag (2011:1251).

Rättsfall (3)

RÅ 2004 ref. 111: En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i...
RÅ 2008 ref. 16: Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har...
RÅ 2008 ref. 56: Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i...

Ändringar/Förarbeten (3)

Skattskyldighet

3 § Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag. Lag (2004:1140).

Rättsfall (6)

HFD 2016 ref. 36: Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt...
RÅ 2002 ref. 99: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i...
RÅ 2003 ref. 20: ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel...
RÅ 2004 ref. 111: En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i...
RÅ 2008 ref. 16: Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har...
RÅ 2008 ref. 56: Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår. Lag (2009:1062).

Rättsfall (2)

HFD 2016 ref. 36: Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt...
HFD 2017 ref. 16: Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Skattepliktig inkomst

5 § Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

 • 1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 • 2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;
 • 3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;
 • 4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;
 • 5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 • 6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;
 • 6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);
 • 7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;
 • 8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring;
 • 9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;
 • 10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
 • 11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
 • 12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på
  • - ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller
  • - ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten

 • - gör tjänsteresor utomlands, eller
 • - utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Lag (2012:833).

Rättsfall (4)

HFD 2012 ref. 4: Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts utgöra...
RÅ 2002 ref. 99: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i...
RÅ 2003 ref. 20: ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel...
RÅ 2010 ref. 122: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (19)

6 § Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:

 • 1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, om
  • a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
  • b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samt
  • c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket;
 • 2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnad
  • a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut och
  • b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
 • 3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad
  • a) för resa till respektive från förrättningen och
  • b) för logi i samband med förrättningen;
 • 4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229);
 • 5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);
 • 6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal. Lag (2009:1062).

Rättsfall (2)

RÅ 2003 ref. 20: ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel...
RÅ 2010 ref. 122: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Skattesats

7 § Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller. Lag (2017:1204).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 111: En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Förfarandet

8 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1251).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:252, 2003:701, 2011:1251
9 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 a § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 b § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 c § Har upphävts genom lag (2011:1251).
10 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
11 § Har upphävts genom lag (1997:496).
12 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
12 a § Har upphävts genom lag (2011:1251).
13 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
14 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
15 § Har upphävts genom lag (2004:1140).
16 § Har upphävts genom lag (1991:1871).
17 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
18 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
19 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
20 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
21 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
22 § Har upphävts genom lag (1993:917).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:586

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1990/91:107, 1990/91:SkU34, rskr 1990/91:312
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:586
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1991.

Lag (1991:1871) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1991/92:48, 1991/92:SkU8, rskr 1991/92:98
Omfattning
upph. 16 §;ändr. 3, 18 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1871
Rubrik
Lag (1991:1871) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1991:1918) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Omfattning
ändr. 12, 21 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1918
Rubrik
Lag (1991:1918) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1992:1181) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1181
Rubrik
Lag (1992:1181) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1993:917) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Omfattning
upph. 22 §;ändr. 21 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:917
Rubrik
Lag (1993:917) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1993:948) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1993:948
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 1993.

Rubrik
Lag (1993:948) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1994:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1993/94:148, 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU43, rskr. 1993/94:444
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:827
Rubrik
Lag (1994:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1994:1982) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1994/95:61, 1994/95:92, bet. 1994/95:SoU8, 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 5, 15, 17 §§
SFS-nummer
1994:1982
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
 • 2. Äldre föreskrifter i 5 § första stycket 13 gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter i 15 och 17 §§ tillämpas till utgången av januari 1995.
Rubrik
Lag (1994:1982) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1995/96:121, bet. 1995/96:SkU24, rskr. 1995/96:171
Ikraft
1996-04-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1996:165
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.

Rubrik
Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1996:678) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:678
Rubrik
Lag (1996:678) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 5, 7, 21 §§
SFS-nummer
1996:1340
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 21 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
 • 2. Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.
 • 4. Föreskrifterna i 21 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
 • 5. Äldre föreskrifter i 21 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:497).
Rubrik
Lag (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1997:251) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Omfattning
ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340
SFS-nummer
1997:251
Rubrik
Lag (1997:251) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1997:496) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
upph. 11, 19 §§;ändr. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 20 §§, rubr. närmast före 15 §
SFS-nummer
1997:496
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
 • 2. Äldre föreskrifter i 9 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomst som uppbärs före 1998.
 • 3. Äldre föreskrifter i 15 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall betalas och uppbördsdeklaration som skall lämnas i januari 1998 eller tidigare.
 • 4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
Rubrik
Lag (1997:496) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1997:497) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 21 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340
SFS-nummer
1997:497
Rubrik
Lag (1997:497) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1998:252) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:252
Rubrik
Lag (1998:252) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
SFS-nummer
1999:1271
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Lag (2000:992).
 • 2. Äldre bestämmelser i 5 § första stycket 12 gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på inkomst som uppbärs före den 1 januari 2001. Lag (2000:992).
Rubrik
Lag (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ikraft
2000-03-01
Omfattning
ändr. 12 §;ny 12 a §
SFS-nummer
2000:52
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.

Rubrik
Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Omfattning
ändr. 5 § i 1999:1271
SFS-nummer
2000:793
Rubrik
Lag (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2000:992) om ändring i lagen (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Omfattning
ändr. 5 § i 2000:793, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1271
SFS-nummer
2000:992
Rubrik
Lag (2000:992) om ändring i lagen (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2001:358) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:10, bet. 2000/01:SkU24, rskr. 2000/01:241
Ikraft
2001-07-01
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
SFS-nummer
2001:358
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).

Rubrik
Lag (2001:358) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2001:1233) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1233
Rubrik
Lag (2001:1233) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:154, bet. 2001/02:SkU24, rskr. 2001/02:266
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2002:596
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas på ersättning som betalas efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2002:1074) om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Omfattning
ändr. 5 § i 2002:596
SFS-nummer
2002:1074
Rubrik
Lag (2002:1074) om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2003:701) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §;ändr. 8, 10, 14, 20 §§, rubr. närmast före 8 §
SFS-nummer
2003:701
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.
 • 3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2003:701) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2004:638) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:149, bet. 2003/04:SkU31, rskr. 2003/04:269
Ikraft
2004-08-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2004:638
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004 och tillämpas på avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år 2004.

Rubrik
Lag (2004:638) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2004:1140) om ändring i lagen (1991:486) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 4 §;ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 20 §§, rubr. närmast före 9 §;nya 9 a, 9 b, 9 c, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
SFS-nummer
2004:1140
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.

Rubrik
Lag (2004:1140) om ändring i lagen (1991:486) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2005:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2005:827
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2005.

Rubrik
Lag (2005:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2007:765) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3
Ikraft
2007-12-15
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2007:765
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.
 • 2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs efter den 14 december 2007. Bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2007:765) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:55, bet 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155
Ikraft
2008-05-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2008:137
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 2 februari 2007. I fråga om skattskyldighet för inkomster som avses i 5 § första stycket 6 a, inkomster från avskattning som avses i 5 § första stycket 6 och 7 samt inkomst på grund av tjänstepensionsavtal enligt 5 § första stycket 7 tillämpas lagen dock först på inkomster av dessa slag som uppbärs efter den 30 april 2008.

Rubrik
Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2009:1062) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 18 §;ändr. 4, 6, 20 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §;ny 19 §
SFS-nummer
2009:1062
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2009.

Rubrik
Lag (2009:1062) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2010:1246) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2010:1246
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om inkomster som avser tid före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna i 5 § första stycket 4 om pension med undantag av barnpension tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
Rubrik
Lag (2010:1246) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2011:1251) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
upph. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 12, 12 a, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 9, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast efter 14 §;ändr. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
SFS-nummer
2011:1251
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2011.

Rubrik
Lag (2011:1251) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2012:833) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:833
Rubrik
Lag (2012:833) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2013:952) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2013:952
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2013.

Rubrik
Lag (2013:952) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2017:1204
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Lagen tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.
Rubrik
Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation