lagen.nu

Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:687
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09

1 § En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid kan få medgivande att använda andra personuppgifter om sig själv än de verkliga (fingerade personuppgifter) om åtgärden med hänsyn till den enskildes förmåga och övriga förutsättningar kan antas tillgodose behovet av skydd. Ett medgivande får begränsas till viss tid.

Medgivande att använda fingerade personuppgifter får inte lämnas om personen kan beredas tillräckligt skydd av personuppgifter genom skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en familjemedlem till en person som avses i första stycket, om personerna varaktigt bor tillsammans. Lag (2018:687).

Rättsfall (1)

NJA 1994 s. 497: Tillämpning av lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter. Den risk för...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:988, 2018:687

2 § En fråga om medgivande att använda fingerade personuppgifter prövas av Polismyndigheten.

Ansökan om medgivande görs av den som vill använda fingerade personuppgifter. Lag (2014:672).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:988, 2011:896, 2014:672
3 § Har upphävts genom lag (2011:896).

4 § En person som ansöker om eller har fått medgivande att använda fingerade personuppgifter för egen del, får ansöka om medgivande även för ett barn som personen är vårdnadshavare för och varaktigt bor tillsammans med, om syftet är att ge skydd mot den andre vårdnadshavaren. Lag (2011:896).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:988, 2011:896

5 § En myndighet ska på begäran lämna Polismyndigheten upplysning om en person som förekommer i ett ärende enligt denna lag. Denna skyldighet gäller dock inte för Säkerhetspolisen. Lag (2014:672).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:672, 1997:988

6 § Om ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har lämnats, ska Polismyndigheten skyndsamt se till att den person som har fått medgivandet registreras inom folkbokföringen med de fingerade uppgifter som myndigheten efter samråd med den enskilde bestämmer.

De fingerade personuppgifterna ska bestämmas och registreras på ett sådant sätt att det inte av dessa framgår vem det är som använder uppgifterna. Lag (2014:672).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:672, 1997:988

7 § Polismyndigheten ska bistå den som har fått medgivande att använda fingerade personuppgifter vid kontakter med andra myndigheter och i övrigt lämna den hjälp som krävs, om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på annat sätt. Lag (2014:672).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:672, 1997:988

8 § Om den som har fått medgivande att använda fingerade personuppgifter skriftligen anmäler hos Polismyndigheten att medgivandet inte längre behövs eller om det finns särskilda skäl för det, ska Polismyndigheten besluta att medgivandet att använda fingerade personuppgifter ska upphöra att gälla. Lag (2018:687).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört att gälla ska Polismyndigheten underrätta Skatteverket om detta. Verket ska skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte längre används inom folkbokföringen. Verket ska göra de ändringar i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som krävs.

Sedan Polismyndigheten har underrättat Skatteverket om att ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört får den enskilde använda de fingerade uppgifterna fram till dess verket har registrerat ändringarna i folkbokföringsdatabasen men inte för tid därefter. Lag (2018:687).

Ändringar/Förarbeten (5)

10 § Polismyndighetens beslut får överklagas till Stockholms tingsrätt. Ett beslut enligt 6 § första stycket får dock inte överklagas.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:672).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:896, 2014:672, 1997:988

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:483

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:483

Lag (1996:265) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:265
Rubrik
Lag (1996:265) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (1997:988) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Förarbeten
Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§;nya 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
SFS-nummer
1997:988
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut om medgivande att använda fingerade personuppgifter som har fattats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1997:988) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (2001:187) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:187
Rubrik
Lag (2001:187) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (2003:700) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
2003:700
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. De nya föreskrifterna i 9 § andra stycket gäller även om Rikspolisstyrelsen underrättat skattemyndighet.

Rubrik
Lag (2003:700) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (2011:896) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ikraft
2011-10-01
Omfattning
upph. 3 §;ändr. 2, 4, 8, 10 §§
SFS-nummer
2011:896
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om medgivande att använda fingerade personuppgifter har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
  • 3. En framställning om medgivande att använda fingerade personuppgifter som gjorts till Rikspolisstyrelsen ska, om Rikspolisstyrelsen inte har avgjort ärendet vid ikraftträdandet, behandlas som en ansökan enligt de nya bestämmelserna.
Rubrik
Lag (2011:896) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (2014:672) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:672
Rubrik
Lag (2014:672) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (2018:687) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 1, 8, 9 §§
SFS-nummer
2018:687
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  • 2. För den som medgetts fingerade personuppgifter före den 1 januari 2019 gäller 8 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2018:687) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation