lagen.nu

Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:307
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag och folkbokföringslagen (1991:481) träder i kraft den 1 juli 1991 då folkbokföringslagen (1967:198) skall upphöra att gälla med de begränsningar som följer av denna lag.

Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

2 § Ett kyrkobokföringsärende hos pastorsämbetet som inte har avslutats före ikraftträdandet skall prövas av skattemyndigheten.

3 § I fråga om överklagande och underställning av ett beslut i ett kyrkobokföringsärende som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

4 § Den som är kyrkobokförd enligt den gamla lagen skall på motsvarande sätt anses som folkbokförd enligt den nya lagen.

5 § har upphävts genom lag (1992:354).
6 § har upphävts genom lag (1992:354).
7 § har upphävts genom lag (1992:354).

8 § Bestämmelsen i 62 § gamla lagen får tillämpas efter ikraftträdandet i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning som avser tid före ikraftträdandet.

9 § Intill den 1 januari 1992 skall straffet för brott som avses i 40 § nya lagen i stället för penningböter vara böter, högst femhundra kronor.

10 § har upphävts genom lag (1999:307).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:482

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:482

Lag (1992:354) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

Förarbeten
Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Omfattning
upph. 5, 6, 7 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:354
Rubrik
Lag (1992:354) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

Lag (1999:307) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Omfattning
upph. 10 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:307
Rubrik
Lag (1999:307) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation