lagen.nu

Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1991-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Efter framställning av annan stat får regeringen medge den staten att ingripa mot ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium i enlighet med
  • 1. Förenta nationernas konvention den 19 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen,
  • 2. tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, eller
  • 3. Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005.
Ett sådant medgivande får dock lämnas endast om det finns skälig anledning att anta att fartyget används för brottslighet som begås på den främmande statens territorium eller som är avsedd att fullbordas där eller som annars riktar sig mot den statens intressen samt att brottsligheten motsvarar brott för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.
Regeringen får förena ett medgivande med de villkor som anses behövliga.
För skada med anledning av ett medgivande enligt denna lag är staten ansvarig i enlighet med 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) utan den begränsning som föreskrivs i 3 kap. 7 § samma lag. Lag (2014:437).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:453

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten
Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:453

Lag (2005:585) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:138, bet. 2004/05:SfU16, rskr. 2004/05:248
Omfattning
ändr.
Ikraft
2006-10-07
SFS-nummer
2005:585
Rubrik
Lag (2005:585) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Förordning (2006:1130) om ikraftträdande av lagen (2005:585) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:585
SFS-nummer
2006:1130
Rubrik
Förordning (2006:1130) om ikraftträdande av lagen (2005:585) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Lag (2014:437) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:212, bet. 2013/14:JuU39, rskr. 2013/14:289
Omfattning
ändr.
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:437
Rubrik
Lag (2014:437) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation