lagen.nu

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:36
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

1 § Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader

 • 1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård,
 • 2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,
 • 3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.,
 • 4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person med funktionsnedsättning,
 • 5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
 • 6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,
 • 7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
 • 8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 • 9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Lag (2017:36).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Lag (1995:1488).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1488

3 § Frågor om resekostnadsersättning enligt denna lag prövas, efter ansökan om sådan ersättning, av den sjukvårdshuvudman inom vars område sökanden är bosatt. Ersättningen betalas av sjukvårdshuvudmannen.

4 § Om en internationell överenskommelse om social trygghet innefattar åtagande för Sverige att svara för resekostnader i samband med sjukresor, skall ersättning för dessa kostnader lämnas av den sjukvårdshuvudman inom vars område vård för sjukdomen har getts.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:419

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1990/91:135, 1990/91:SfU15, rskr 1990/91:264
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:419
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på ersättning för kostnader för resa som påbörjas efter ikraftträdandet.

Lag (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:591
Rubrik
Lag (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (1993:1659) om ändring i lagen (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Omfattning
ändr. 1 § i 1993:591
SFS-nummer
1993:1659
Rubrik
Lag (1993:1659) om ändring i lagen (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1995:844
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för resor som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (1995:1488) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1995:1488
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för resor som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1995:1488) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förordning (1995:1489) om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Omfattning
ändr. 1 § i 1995:844
SFS-nummer
1995:1489
Rubrik
Förordning (1995:1489) om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:150
Rubrik
Lag (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (2010:1245) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1245
Rubrik
Lag (2010:1245) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (2012:937) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:937
Rubrik
Lag (2012:937) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (2013:1144) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2013:1144
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning för resekostnader som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:1144) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Lag (2017:36) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:36
Rubrik
Lag (2017:36) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation