lagen.nu

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:646
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården.

Ett sådant yttrande behöver dock inte inhämtas, om den utredning som behövs ändå finns tillgänglig för rätten eller om den inhämtas på annat sätt. Lag (2005:980).

2 § Ett beslut att inhämta yttrande från Kriminalvården meddelas av rätten. Innan allmänt åtal har väckts, får beslut meddelas av åklagaren. Beslutet skall meddelas så snart det lämpligen kan ske.

Om allmänt åtal inte har väckts, får beslut att inhämta yttrande meddelas endast under förutsättning att den misstänkte har erkänt gärningen eller det annars finns sannolika skäl för misstanken att han eller hon har begått brottet. Lag (2005:980).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:441, 2005:980

3 § Kriminalvården ska ombesörja den utredning som behövs för yttrandet. Om det behövs för yttrandet, får Kriminalvården förordna en särskild personutredare att bistå med utredning. En misstänkt som inte är häktad är skyldig att inställa sig för utredning på tid och plats som Kriminalvården bestämmer. Om den misstänkte uteblir, får Polismyndigheten lämna handräckning för inställelsen. Lag (2014:646).

4 § Visar det sig under utredningen att den misstänkte behöver personligt stöd eller annan hjälp, får Kriminalvården förordna en förtroendeman för honom, om han samtycker till det. Om den misstänkte begär det, skall förtroendemannen entledigas.

Ett uppdrag som förtroendeman upphör när

  • 1. förundersökningen avslutas utan att åtal väcks,
  • 2. åtalet läggs ned,
  • 3. dom meddelas varigenom den misstänkte frikänns eller förklaras fri från påföljd eller påföljd efterges,
  • 4. dom meddelas varigenom den misstänkte döms till böter eller villkorlig dom, eller
  • 5. verkställbar dom rörande annan påföljd föreligger mot den misstänkte. Lag (2005:980).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:441, 2005:980

5 § Om det behövs för yttrandet och om inte särskilda skäl talar mot det, får Kriminalvården eller den person som myndigheten utsett att bistå med personutredningen, ta del av anteckningar och andra handlingar från förundersökningen samt vara närvarande vid förhör som hålls med den misstänkte. Lag (2005:980).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:441, 2005:980

6 § En socialnämnd skall på begäran av rätten, åklagaren eller Kriminalvården lämna upplysningar om den misstänkte och föreslå de åtgärder som nämnden anser behövs för att främja hans anpassning i samhället.

Om det kan bli fråga om utvisning av en utlänning på grund av brott, skall socialnämnden på begäran av rätten, åklagaren eller Kriminalvården lämna upplysningar om huruvida utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, om barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas. Lag (2005:980).

Rättsfall (1)

NJA 2006 s. 40: En hovrätts underlåtenhet att fullgöra den utredningsskyldighet som åvilar en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:441, 2004:516, 2005:980

7 § Rätten får, när det finns skäl till det, förordna en läkare att avge läkarintyg om en misstänkt, under förutsättning som anges i 2 § andra stycket. Om rätten särskilt anger det i förordnandet, ska intyget omfatta de medicinska förutsättningarna för att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avfattningen av läkarintyget. Endast en läkare som får avge utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning får förordnas att avge ett sådant intyg som avses i första stycket andra meningen.

En misstänkt som inte är häktad är skyldig att inställa sig för läkarundersökning på tid och plats som läkaren bestämmer. Om den misstänkte inte inställer sig, får Polismyndigheten lämna handräckning för att han eller hon ska komma till undersökningen. Lag (2014:646).

8 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1– 5 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för ett läkarintyg enligt 7 §. Lag (2009:451).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:247, 2009:451

9 § I ett ärende om nåd får Justitiedepartementet och Högsta domstolen inhämta yttrande från Kriminalvården, upplysningar från en socialnämnd enligt 6 § eller förordna om läkarintyg enligt 7 §.

I ett ärende om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut får Migrationsverket, en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen inhämta yttrande från Kriminalvården eller upplysningar från en socialnämnd enligt 6 § andra stycket. Lag (2013:652).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:441, 2005:980, 2013:652

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:2041

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1991:2041
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla. I fråga om förordnande om personundersökning och läkarundersökning som har meddelats före ikraftträdandet skall bestämmelserna i den gamla lagen fortfarande tillämpas.

Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:147, bet. 2001/02:JuU24, rskr. 2001/02:249
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:441
Rubrik
Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (2004:516) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:113, bet. 2003/04:SfU18, rskr. 2003/04:253
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:516
Rubrik
Lag (2004:516) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (2005:980) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:980
Rubrik
Lag (2005:980) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (2007:247) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:247
Rubrik
Lag (2007:247) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:451
Rubrik
Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (2013:652) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:652
Rubrik
Lag (2013:652) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (2014:646) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:646
Rubrik
Lag (2014:646) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation