lagen.nu

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:360
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Denna lag gäller

  • 1. syntetiska anabola steroider,
  • 2. testosteron och dess derivat,
  • 3. tillväxthormon, och
  • 4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Lag (2011:112).

2 § Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål

  • 1. införas till landet, 2. överlåtas, 3. framställas, 4. förvärvas i överlåtelsesyfte, 5. bjudas ut till försäljning, 6. innehas, eller 7. brukas. Lag (1999:44).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:44

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2-7 döms för dopningsbrott till fängelse i högst två år.

Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden dopningsmedel samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om straff för olovlig införsel m.m. finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1245).

Rättsfall (1)

NJA 1995 s. 89: Fråga om påföljd för dopningsbrott (I och II).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:44, 2000:1245

3 a § Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2011:112).

4 § För försök eller förberedelse till sådant dopningsbrott som inte är att anse som ringa döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken, om gärningen gäller annan befattning än som avses i 2 § 6 eller 7.

Om flera har medverkat till brott som avses i 2 § 2-5, skall 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas. Lag (1999:44).

5 § Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

  • 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse, samt
  • 2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.

I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:303).

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

6 § Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 § gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som avses i 1 § denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Lag (1994:1426).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1426, 2019:360
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

6 § Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 § gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som avses i 1 § denna lag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet. Lag (2019:360).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1426, 2019:360

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1969

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1990/91:199, 1991/92:SoU7, rskr 1991/92:59
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1991:1969

Lag (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1994:1426
Rubrik
Lag (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§;ny 3 a §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:44
Rubrik
Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Lag (2000:1245) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1245
Rubrik
Lag (2000:1245) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Lag (2005:303) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:303
Rubrik
Lag (2005:303) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:4 bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Omfattning
ändr. 1, 3 a §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:112
Rubrik
Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:360
Rubrik
Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation