lagen.nu

Förordning (1991:1932) om upphävande av vissa författningar om bostadslån och räntebidrag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:908
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
Följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991, nämligen
De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.
Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.
Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.
Hustyp räntesatsen, Höjning av den garanterade procentenheter
1. Lånet avser ett egnahem 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem 0,25 0,30
Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.
I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och
15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.
I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1932

Förarbeten
Jfr prop. 1991/92:56, 1991/92:BoU9, rskr. 1991/92:75
Ansvarig myndighet
Finansdepartementet
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1932

Förordning (1995:908) om ändring i förordningen (1991:1932) om upphävande av vissa författningar om bostadslån och räntebidrag

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:219, bet. 1994/95:BoU20, rskr. 1994/95:427
Omfattning
ändr.
Ikraft
1995-07-01
Rubrik
Förordning (1995:908) om ändring i förordningen (1991:1932) om upphävande av vissa författningar om bostadslån och räntebidrag
SFS-nummer
1995:908
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation