lagen.nu

Lag (1991:1482) om lotteriskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1345
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-07-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1139

1 § Lotteriskatt skall betalas till staten för svenskt lotteri.

Lotteriskatt skall också betalas till staten för utländskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävlingar, om

 • 1. undantag medgetts för lotteriet enligt 38 § andra stycket lotterilagen (1994:1000),
 • 2. deltagandet sker via en svensk trav- eller galopporganisation, och
 • 3. det svenska speldeltagandet undantagits från lotteribeskattning i det land där lotteriet anordnas.

Beteckningen lotteri har samma betydelse i denna lag som i 3 § lotterilagen. Lag (2003:350).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

1 a § Lotteriskatt skall inte betalas för

 • 1. sådant lotteri som avses i lagen (1972:820) om skatt på spel,
 • 2. sådant lotteri som avses i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande, m.m.,
 • 3. vinstdragning på här i landet utfärdade premieobligationer,
 • 4. lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i 15 § lotterilagen (1994:1000),
 • 5. sådant lotteri och sådant spel enligt kasinolagen (1999:355) som har anordnats av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten, eller,
 • 6. lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar. Lag (2003:350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:350

1 b § Lotteriskatt tas ut med 35 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna.

Vid bestämmande av behållningen av sådant utländskt lotteri som avses i 1 § andra stycket ska endast insatser och vinster som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas. Motsvarande gäller för svenskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävlingar där deltagande sker via en utländsk trav- eller galopporganisation.

Med utbetalade vinster avses de vinster som betalats ut inom 90 dagar från skattskyldighetens inträde. Lag (2007:1383).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1383, 2003:350

2 § Skattskyldig är den som anordnar ett sådant lotteri för vilket skatt skall betalas enligt 1 §. I fråga om utländskt lotteri enligt 1 § andra stycket är sådan organisation som avses där skattskyldig. Lag (2003:350).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:491, 2002:414, 2003:350

3 § Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen eller, om denna har ägt rum före lottförsäljningens början, vid utgången av den tid som bestämts för lottförsäljningen.

Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varigenom vinsterna bestäms.

4 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1345).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:414, 2011:1345

5 § För varje redovisningsperiod skall redovisas

 • 1. skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda vinsterna enligt vinstplan eller annat beslut om att viss andel av insatserna skall betalas ut som vinster, och
 • 2. de vinster som inte har blivit utbetalda inom 90 dagar från skattskyldighetens inträde. Lag (2002:414).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:414, 1997:322

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1482

Departement
Finansdepartementet S2
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Prop. 1991/92:1, 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1482
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster och lagen (1984:351) om totalisatorskatt.
 • 3. Lagen om skatt på lotterivinster skall dock fortfarande tillämpas i sin lydelse före den 1 april 1986 i fråga om premieobligationer som getts ut före den dagen.
 • 4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om lotterier som påbörjats före den 1 januari 1992.

Lag (1993:491) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:491
Rubrik
Lag (1993:491) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (1994:1001) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förarbeten
Bet. 1993/94:KrU32, rskr. 1993/94:415
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1001
Rubrik
Lag (1994:1001) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (1996:588) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förarbeten
Prop. 1995/96:169, bet. 1995/96:FiU14, rskr. 1995/96:248
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1996:588
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1996:588) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (1997:322) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förarbeten
Prop. 1996/97:98, bet. 1996/97:SkU18, rskr. 1996/97:205
Ikraft
1997-07-01
Omfattning
ändr. 1 §;ny 5 §
SFS-nummer
1997:322
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1997:322) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (1998:292) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Förarbeten
Prop. 1997/98:140, bet. 1997/98:SkU25, rskr. 1997/98:219
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:292
Rubrik
Lag (1998:292) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (1999:357) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229
Ikraft
1999-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1999:357
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Bestämmelserna i 1 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1999.

Rubrik
Lag (1999:357) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (2002:414) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
SFS-nummer
2002:414
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:414) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (2003:350) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 2002/03:212
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;nya 1 a, 1 b §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:350
Rubrik
Lag (2003:350) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (2007:1383) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 1 b §
SFS-nummer
2007:1383
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2007:1383) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Lag (2011:1345) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1345
Rubrik
Lag (2011:1345) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

2018:1139

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1139
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation