lagen.nu

Förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-10-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:503
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-19

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning är tillämplig i fråga om mål som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Ansökan

2 § Om en uppgift om parterna, som sökanden har lämnat i ansökningen eller på annat sätt, behöver ändras eller kompletteras, skall detta genast anmälas till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:770).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:770

3 § Om sökanden begär ränta på huvudfordringen, bör han ange vilket belopp räntefordringen uppgår till när ansökan görs. Om någon sådan uppgift inte har lämnats, får Kronofogdemyndigheten förelägga sökanden att göra det vid påföljd att ansökningen i den delen annars avvisas. För ett sådant föreläggande gäller det som anges i 20 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Förordning (2006:770).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:770

4 § Om sökandens anspråk grundas på ett löpande skuldebrev eller en annan handling, vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller kräva fullgörelse av annan förpliktelse, skall det anges i ansökningen att anspråket grundas på en sådan handling. Förordning (1997:376).

5 § Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens personnummer eller organisationsnummer.

I mål om avlägsnande behöver sådana uppgifter lämnas endast om de är kända för sökanden. Förordning (2017:470).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:470

6 § Kronofogdemyndigheten får medge undantag från kravet på underskrift för ansökningar som ges in elektroniskt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:954, 2006:770, 2018:503

7 § Undantag enligt 6 § får innebära tillstånd att ge in en ansökan elektroniskt utan underskrift. Ett sådant tillstånd får ges till någon som kan antas komma att på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Tillståndet får återkallas om det finns skäl för det. Förordning (2018:503).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:503

8 § En ansökan om avlägsnande ska så långt möjligt innehålla uppgifter om svarandenas antal, hur länge de har funnits på platsen och om ansökan kan antas avse barn.

Om sådana uppgifter om svaranden som avses i 18 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning saknas eller är ofullständiga, ska sökanden ange vad han eller hon har gjort för att få fram dessa uppgifter. Förordning (2017:470).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:954, 2017:470, 2006:770

8 a § Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en kopia av ansökan. Förordning (2006:770).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:770, 2004:595

9 § Vid en ansökan om avlägsnande ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta socialnämnden i den kommun där avlägsnandet enligt ansökan ska ske. Av underrättelsen ska det framgå om det kan antas att avlägsnandet avser barn. Förordning (2017:470).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:470, 2006:770
10 § Har upphävts genom förordning (2006:770).
11 § Har upphävts genom förordning (2006:770).

Föreläggande för svaranden m.m.

12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25–27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag.

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vilka upplysningar ett sådant föreläggande ska innehålla. Förordning (2011:160).

Ändringar/Förarbeten (5)

13 § Har upphävts genom förordning (2006:770).

Dagbok och aktbildning

14 § Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om hur dagbok i målen skall föras i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet regleras vilka uppgifter som får behandlas i databasen. Förordning (2006:770).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:954, 2006:770

15 § Skriftliga ansökningar och yttranden från parterna i målet skall föras samman till en akt. Delgivningsbevis skall föras samman för sig eller föras till akten. Förordning (1993:196).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:196

16 § Om ett mål skall överlämnas till en tingsrätt eller en annan myndighet med stöd av 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller efter ansökan om återvinning, skall Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis. Vid behov skall Kronofogdemyndigheten därvid ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen som förs enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ta fram utskrift av ansökan, förelägganden, beslut, utslag, dagbok och andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen. Handlingarna skall sedan ingå i den mottagande myndighetens akt.

Första stycket gäller även när ett utslag överklagas till tingsrätten. Förordning (2006:700).

Ändringar/Förarbeten (4)

Underrättelse till kreditupplysningsföretag

17 § Om en uppgift i ett mål om betalningsföreläggande eller handräckning har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget om uppgiften blockeras med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2008:275).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:275

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1339

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1339

Förordning (1993:196) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:196
Rubrik
Förordning (1993:196) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (1995:640) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:640
Rubrik
Förordning (1995:640) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (1997:376) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Omfattning
ändr, 4, 9, 10 §§
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:376
Rubrik
Förordning (1997:376) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2001:392) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:392
Rubrik
Förordning (2001:392) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2003:954) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 8, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:954
Rubrik
Förordning (2003:954) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2004:595) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 8 a §
Ikraft
2004-10-01
SFS-nummer
2004:595
Rubrik
Förordning (2004:595) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2006:770) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 9 §;ändr. 2, 3, 6, 8 a, 14, 16 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:770
Rubrik
Förordning (2006:770) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2006:1170) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2006-12-01
SFS-nummer
2006:1170
Rubrik
Förordning (2006:1170) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2008:275) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft
2008-06-15
SFS-nummer
2008:275
Rubrik
Förordning (2008:275) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2011:160) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:160
Rubrik
Förordning (2011:160) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2017:470) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;nya 8, 9 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:470
Rubrik
Förordning (2017:470) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2018:503) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:503
Rubrik
Förordning (2018:503) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation