lagen.nu

Förordning (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1991-07-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:970
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Anmälningsskyldighet

1 § Myndigheter under regeringen skall till försvarsdepartementet anmäla tjänsteresor till utlandet som innefattar besök vid en utländsk försvarsmakt.

Lagrumshänvisningar hit (3)

2 § Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall anmälan enligt 1 § göras senast tre veckor före avresan.

Undantag

3 § Anmälan enligt 1 § behöver inte göras för resa som görs till följd av regeringens beslut. Anmälan behöver inte heller göras för

  • 1. besättning vid flygning med statsluftfartyg,
  • 2. personal inom utrikesförvaltningen eller försvarsattachéer vid tjänstgöring och resor i tjänsten,
  • 3. resor som företas i syfte att förbereda, delta i och följa upp verksamhet inom ramen för överenskommelser mellan Sverige och andra stater om samarbete inom försvarsdepartementets verksamhetsområde,
  • 4. resor som görs med anledning av en myndighets verksamhet enligt förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet.

3 a § Anmälan enligt 1 § behöver inte göras av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk eller Totalförsvarets forskningsinstitut när de bedriver sådan verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsmakten behöver inte heller göra en sådan anmälan när den bedriver militär säkerhetstjänst. Förordning (2009:970).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:907, 2009:970, 2000:133

Bemyndigande

4 § Försvarmakten får meddela föreskrifter om underrättelse till svensk försvarsattaché i besökslandet beträffande resan. Förordning (1994:874).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:874

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1200

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1991-09-01
SFS-nummer
1991:1200

Förordning (1994:874) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:874
Rubrik
Förordning (1994:874) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Förordning (2000:133) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:133
Rubrik
Förordning (2000:133) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Förordning (2000:907) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:907
Rubrik
Förordning (2000:907) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Förordning (2009:970) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2009:970
Rubrik
Förordning (2009:970) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation