lagen.nu

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:359
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård är en lag som är avsedd att komplettera hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) med föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård).

Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt

 1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller
 2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke.

Om chefsöverläkaren finner att patienten bör ges tvångsvård utöver fyra veckor från dagen för beslutet om intagning, ska chefsöverläkaren enligt 7 § LPT före utgången av fyraveckorstiden ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till sådan vård.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven. Lag (2017:37).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:415, 2014:824, 2017:37

2 § Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten psykiatrisk tvångsvård eller, efter sådan vård, som öppen psykiatrisk tvångsvård. Vård som ges när patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning benämns sluten psykiatrisk tvångsvård. Annan vård enligt denna lag benämns öppen psykiatrisk tvångsvård.

Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver. Lag (2008:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:415

2 a § Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas.

Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten. Lag (2000:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:353

2 b § Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att frivilligt medverka till vård. De får inte användas i större omfattning än vad som är nödvändigt för att förmå patienten till detta. Lag (2000:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:353

Förutsättningar för tvångsvård

3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt

 • 1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller
 • 2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke.

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket utgör enbart en utvecklingsstörning.

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Lag (2008:415).

Rättsfall (8)

HFD 2015 ref. 64: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
HFD 2017 ref. 61: En person som bereds sluten psykiatrisk tvångsvård har under lång tid haft...
NJA 1995 s. 48: Ett tillfälligt tillstånd av psykotisk karaktär, utlöst av alkoholberusning,...
RÅ 1996 ref. 62: Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård - s.k....
RÅ 1998 ref. 51: Kravet i 3 § första stycket 2 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har...
RÅ 1999 ref. 64: Fråga i mål angående psykiatrisk tvångsvård om patienten, som samtyckt till...
RÅ 2002 ref. 40: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om fortsatt...
RÅ 2010 ref. 93: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:399, 2008:415

Intagning för tvångsvård

4 § Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats, av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda. Vårdintyget ska grundas på en särskild läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig anledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg. Lag (2008:415).

5 § Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen. Det ska, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg tillämpas bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900) även i fråga om läkare som utövar yrket enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget ska se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård ska prövas. Lag (2018:798).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:798

6 § En patient får, sedan vårdintyg har utfärdats, efter beslut av läkare hållas kvar på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts. Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att hindra patienten att lämna den del av vårdinrättningen där patienten skall vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.

Om det är nödvändigt får patienten, sedan beslut om att hålla kvar denne har fattats, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att denne inte bär på sig egendom som anges i 21 §. Föreskrifterna i 23 och 24 §§ skall därvid tillämpas. Lag (2000:353).

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 68: Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:1128)...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:353

6 a § I sådana fall som anges i 19 § eller 20 § får en patient som hålls kvar enligt 6 § kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning eller kortvarigt hållas avskild från de andra patienterna.

En patient som hålls kvar enligt 6 § får, om det finns en överhängande fara för patientens liv eller hälsa, ges nödvändig behandling.

Beslut enligt denna paragraf fattas av legitimerad läkare. Lag (2000:353).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:353

6 b § Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar efter dennes ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar.

Beslut om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat vårdintyget. Lag (2008:415).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:353, 2008:415

Tvångsvård efter beslut av rätten

7 § Om chefsöverläkaren finner att patienten bör ges tvångsvård utöver fyra veckor från dagen för beslutet om intagning, ska chefsöverläkaren före utgången av fyraveckorstiden ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till sådan vård. Chefsöverläkaren ska även ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt vård när han eller hon anser att den psykiatriska tvångsvården bör övergå i öppen eller sluten form.

I ansökan ska det anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård.

I ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka överväganden som har gjorts i fråga om vård i annan form för patienten. Till ansökan ska det fogas en redogörelse för det stöd och den behandling som planeras för patienten under och efter vistelsen på vårdenheten.

I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården, vilka särskilda villkor som rätten bör föreskriva och, så långt möjligt, patientens inställning till dessa villkor. Till ansökan ska det fogas en sådan samordnad vårdplan som avses i 7 a §. Lag (2017:369).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 40: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om fortsatt...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:415, 2009:809, 2017:369

7 a § En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om

– det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,

– beslut om insatser och, så långt möjligt, patientens inställning till insatserna i vårdplanen,

– vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för respektive insats, och

– eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller kommunen.

Vårdplanen ska upprättas av chefsöverläkaren, om han eller hon bedömer att patienten kommer att vara i behov av insatser enligt första stycket i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska så långt möjligt utformas i samråd med patienten och, om det inte är olämpligt, med dennes närstående. Vårdplanen ska utformas i samarbete mellan de enheter vid kommunen eller landstinget som svarar för insatserna. Vårdplanen är upprättad när den har justerats av enheterna.

Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting, kommun eller annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård. Lag (2017:369).

8 § Rätten ska på ansökan enligt 7 § besluta i frågan om fortsatt vård i form av sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård.

Om rätten bifaller ansökan, får vården pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för beslutet om intagning. Lag (2008:415).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 40: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om fortsatt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:415

9 § På ansökan av chefsöverläkaren får rätten medge att tvångsvården fortsätter i form av öppen eller sluten psykiatrisk tvångsvård utöver den längsta tiden enligt 8 §. Medgivande får lämnas för högst sex månader åt gången, räknat från den dag då förvaltningsrätten meddelar beslut i frågan.

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tiden för gällande beslut om tvångsvård har löpt ut. Föreskrifterna i 7 § andra-fjärde styckena och 7 a § tillämpas på en ansökan enligt denna paragraf.

Till ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård ska det fogas en uppföljning av den samordnade vårdplanen. Lag (2009:809).

Rättsfall (1)

RÅ 1998 ref. 51: Kravet i 3 § första stycket 2 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:415, 2009:809

10 § Har en ansökan enligt 7 eller 9 § kommit in till förvaltningsrätten, får tvångsvården fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut. Om vården fortsätter ska den ges i den form som föreskrivs i det senaste beslutet om tvångsvård. Avslår rätten ansökan, ska vården upphöra omedelbart. Lag (2009:809).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:415, 2009:809

11 § Om en patient är intagen på en sjukvårdsinrättning för frivillig psykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas besluta om sluten psykiatrisk tvångsvård när

 • 1. de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är uppfyllda, och
 • 2. patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan.

Ett sådant beslut får inte fattas utan att ett vårdintyg har utfärdats av en annan läkare än chefsöverläkaren. I fråga om vårdintyg gäller bestämmelserna i 4 § och 5 § första och andra styckena. Beslut om vård enligt första stycket ska fattas senast 24 timmar efter det att vårdintyg har utfärdats. Det som sägs i 6 och 6 a §§ gäller också vid övergång från frivillig vård till tvångsvård enligt första stycket. Lag (2008:415).

Rättsfall (2)

RÅ 1996 ref. 62: Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård - s.k....
RÅ 1999 ref. 64: Fråga i mål angående psykiatrisk tvångsvård om patienten, som samtyckt till...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:353, 2008:415

12 § När beslut har fattats om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 11 §, ska beslutet av chefsöverläkaren senast dagen efter beslutet underställas förvaltningsrättens prövning.

Anser chefsöverläkaren att tvångsvården bör fortsätta ska han eller hon senast inom fyra dagar från dagen för beslutet om sluten psykiatrisk tvångsvård ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt vård. Det som sägs i 7 § andra-fjärde styckena och 7 a § ska därvid tillämpas. Lag (2000:809).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:353, 2008:415, 2009:809

13 § Om rätten bifaller en ansökan enligt 12 § andra stycket, får tvångsvården pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för chefsöverläkarens beslut. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas samma bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §. Lag (2008:415).

Rättsfall (2)

RÅ 1996 ref. 62: Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård - s.k....
RÅ 1999 ref. 64: Fråga i mål angående psykiatrisk tvångsvård om patienten, som samtyckt till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:415

Övergång från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård enligt denna lag

14 § När rättspsykiatrisk vård ska upphöra i fall som avses i 15 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård får chefsöverläkaren besluta om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt denna lag trots att vårdintyg inte har utfärdats, om de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är uppfyllda.

Föreskrifterna i 6 b § gäller inte i de fall som avses i första stycket. I stället tillämpas föreskrifterna i 12 § andra stycket och 13 §, varvid ett beslut enligt denna paragraf jämställs med beslut enligt 11 §. Lag (2008:415).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:353, 2008:415

Gemensamma bestämmelser om vården

15 § Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på någon annan vårdinrättning. På en sådan inrättning ska tillämpas det som i denna lag sägs om sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting. Lag (2008:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:415

15 a § Vård enligt denna lag skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god säkerhet i verksamheten. Vid sjukvårdsinrättningen skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god säkerhet skall kunna tillgodoses i verksamheten. Det skall också finnas någon som har ansvaret för att sjukvårdsinrättningen säkerhetsanpassas och säkerhetsklassificeras samt för att säkerheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och upprätthålls (säkerhetsansvarig). Lag (2006:247).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:247

16 § En vårdplan skall upprättas snarast efter det att patienten har tagits in för tvångsvård. Vårdplanen skall ange de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att syftet med tvångsvården skall uppnås och för att resultaten av dessa insatser skall kunna bestå. Så långt möjligt skall planen upprättas i samråd med patienten. Om det inte är olämpligt skall samråd ske också med dennes närstående.

Chefsöverläkaren skall undersöka om patienten har behov av stöd från socialtjänsten. Så långt det är möjligt skall detta ske i samråd med patienten. Lag (2000:353).

Rättsfall (1)

RÅ 2000 ref. 39: En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:353

17 § I fråga om behandlingen under vårdtiden ska samråd äga rum med patienten när det kan ske. Samråd ska ske också med patientens närstående, om det inte är olämpligt.

Behandlingsåtgärderna ska anpassas till vad som krävs för att uppnå syftet med tvångsvården enligt 2 § andra stycket.

Om det är nödvändigt får patienten, efter chefsöverläkarens beslut, ges behandling utan samtycke. Lag (2017:369).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:353, 2008:415, 2017:369

Sluten psykiatrisk tvångsvård

18 § En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där han skall vistas.

Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att hindra patienten att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där denne skall vistas, för att upprätthålla ordningen på vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården. Lag (2000:353).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:982, 2000:353, 2008:415

18 a § Chefsöverläkaren ska, så snart patientens tillstånd tillåter det, se till att patienten erbjuds ett uppföljningssamtal efter genomförd tvångsåtgärd. Lag (2017:369).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:369

19 § Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning. Vårdpersonal ska vara närvarande under den tid patienten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får det beslutas att patienten ska hållas fastspänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket. Lag (2012:938).

Rättsfall (1)

RÅ 1998 ref. 14: Föreskriften i 19 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:938

20 § En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om avskiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom ett nytt beslut förlängas med högst åtta timmar.

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild mer än åtta timmar i följd, ska Inspektionen för vård och omsorg utan dröjsmål underrättas om detta. En patient ska under den tid han eller hon hålls avskild stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal. Lag (2012:938).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:938

20 a § Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada.

Den tekniska utrustning som möjliggör användningen får omhändertas under den tid beslutet gäller. Omhändertagen utrustning skall återlämnas till patienten senast när beslutet om inskränkning upphör att gälla. Lag (2006:663).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:663

21 § En patient får inte inneha

 • 1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
 • 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
 • 3. injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen,
 • 4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller
 • 5. annan egendom som kan skada honom eller henne själv eller någon annan eller vara till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen.

Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, ska den omhändertas. Lag (2014:522).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:53, 2014:522

22 § Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till en patient får undersökas för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som avses i 21 §. Granskningen av en försändelse får inte avse det skriftliga innehållet i brev eller annan skriftlig handling.

Om en ankommande försändelse innehåller egendom som inte får innehas enligt 21 §, får egendomen omhändertas.

22 a § Chefsöverläkaren får besluta att övervaka försändelser från en patient, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. För detta ändamål får chefsöverläkaren öppna, ta del av och kvarhålla försändelser från patienten.

En försändelse från en patient till en svensk myndighet, advokat, patientens offentliga biträde eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda skall vidarebefordras utan föregående granskning. Lag (2006:663).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:663

22 b § Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska chefsöverläkaren genast besluta att inskränkningen eller övervakningen ska upphöra. Frågan om upphörande ska övervägas fortlöpande.

Tiden för inskränkningen eller övervakningen får genom nytt beslut förlängas med högst två månader vid varje tillfälle.

Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut enligt 20 a, 22 a §§ eller enligt andra stycket. Lag (2014:522).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:938, 2014:522, 2006:663

23 § Om det är nödvändigt får en patient kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att han eller hon inte bär på sig sådan egendom som avses i 21 § eller, när det gäller en patient vars rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster är inskränkt, utrustning som avses i 20 a §. Om möjligt skall ett vittne närvara när åtgärden utförs.

Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Lag (2006:663).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:353, 2006:663

23 a § Bestämmelserna i 21 och 23 §§ ska gälla alla som vårdas vid en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten psykiatrisk tvångsvård. Lag (2014:522).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:522

23 b § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten psykiatrisk tvångsvård för vilken en förhöjd säkerhetsklassificering gäller, får vårdgivaren besluta att alla personer som passerar in i inrättningen eller på avdelningen ska kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med kontrollen ska vara att söka efter föremål som en intagen inte får inneha enligt denna lag eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ske genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller, om det finns särskilda skäl, på annat sätt.

Säkerhetskontroll vid domstolsförhandling på sjukvårdsinrättningen beslutas i enlighet med lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. Lag (2014:522).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:522
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

24 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan egendom påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det finns någon känd ägare till egendomen, skall chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, och i fråga om andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten. Lag (1999:53).

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

24 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan egendom påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för in- sprutning i människokroppen, och i fråga om andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten. Lag (2019:359).

25 § Chefsöverläkaren får ge en patient tillstånd att under en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i överensstämmelse med vårdplanen.

Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas med sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket.

Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket om förhållandena kräver det. Lag (2008:415).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:353, 2008:415
25 a § Har upphävts genom lag (2008:415).

Öppen psykiatrisk tvångsvård

26 § Den som ges öppen psykiatrisk tvångsvård får vistas utanför sjukvårdsinrättningen.

Vid beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård ska rätten föreskriva de särskilda villkor enligt 3 § första stycket 2 som ska gälla för vården. Rätten får överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om dessa villkor. När det finns skäl för det, får rätten återta denna beslutanderätt.

De särskilda villkoren får avse

 • - skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård eller behandling,
 • - skyldighet att hålla kontakt med en viss person,
 • - skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för vård eller behandling eller att besöka en vårdcentral eller anlita socialtjänsten,
 • - vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,
 • - förbud mot att använda berusningsmedel,
 • - förbud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss person, eller
 • - annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen. Lag (2008:415).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:415, 2000:353

26 a § Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård åter ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård om

 • 1. de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är uppfyllda, och
 • 2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.

Anser chefsöverläkaren att den slutna psykiatriska tvångsvården bör fortsätta, ska han eller hon senast fyra dagar från dagen för beslutet ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt sådan vård. Föreskrifterna i 7 § tredje stycket tillämpas på en sådan ansökan.

Har en ansökan enligt andra stycket kommit in till förvaltningsrätten, får den slutna psykiatriska tvångsvården fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.

Om rätten medger att den slutna psykiatriska tvångsvården ska fortsätta, får den pågå under högst sex månader räknat från den dag förvaltningsrätten meddelar beslut i frågan. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas samma bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §.

Om chefsöverläkaren inte ansöker om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård enligt andra stycket eller om rätten avslår chefsöverläkarens ansökan om sådan vård, ska det tidigare beslutet om öppen psykiatrisk tvångsvård kvarstå. Lag (2009:809).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:809, 2008:415

Tvångsvårdens upphörande

27 § När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, ska chefsöverläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Frågan om tvångsvårdens upphörande ska övervägas fortlöpande. Lag (2008:415).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:415

28 § Tvångsvården upphör, om inte en ansökan om medgivande till tvångsvård har kommit in till förvaltningsrätten inom den tid som anges i 7, 9 eller 12 §.

Tvångsvården enligt denna lag upphör också när beslut fattas som föranleder rättspsykiatrisk vård. Föreskrift om övergång till sådan vård finns i 4 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Lag (2009:809).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:809

29 § Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats om

 • 1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
 • 2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
 • 3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
 • 4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
 • 5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
 • 6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
 • 7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
 • 8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller
 • 9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone,

får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det begärs av den myndighet som ska verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap. 2 § utlänningslagen. Lag (2011:1171).

Ändringar/Förarbeten (5)

Stödperson

30 § Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Stödpersonen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

10 § om partsinsyn,

11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

23 § första och tredje styckena om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

– 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut. Lag (2018:798).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

31 § Chefsöverläkaren ska anmäla till en sådan nämnd som avses i 30 § när det kan finnas skäl att utse en stödperson.

Har en stödperson för patienten inte redan utsetts, ska anmälan alltid göras när

 • 1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård enligt 7, 12 eller 14 §,
 • 2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 b §,
 • 3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran om att tvångsvården ska upphöra.

I en sådan anmälan ska chefsöverläkaren ange patientens inställning till att få en stödperson. Nämnden ska, om patienten inte har uttryckt en klar uppfattning, kontakta patienten eller vårdpersonal med kännedom om patienten för att få besked om huruvida patienten vill ha en stödperson.

När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts, har upphört, ska chefsöverläkaren snarast möjligt underrätta nämnden om detta och om huruvida stödpersonens uppdrag fortsätter därefter. Lag (2008:415).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:564, 2000:353, 2008:415

31 a § Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag ska övergå till ett uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) när tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, ska den nämnd som avses i 30 § underrätta socialnämnden i den kommun där patienten är folkbokförd om patientens önskemål. Lag (2012:780).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:469, 2012:780, 2000:353

Överklagande

32 § Patienten får hos förvaltningsrätten överklaga chefsöverläkarens beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §. Ett sådant överklagande ska anses innefatta även en begäran om att tvångsvården ska upphöra.

Patienten får även överklaga chefsöverläkarens beslut enligt 26 a §. Ett sådant överklagande ska anses innefatta en begäran om att den slutna psykiatriska tvångsvården ska upphöra.

Innan förvaltningsrätten prövar ett överklagande enligt första eller andra stycket, ska rätten utan dröjsmål förelägga chefsöverläkaren att yttra sig i de hänseenden som anges i 7 § tredje stycket.

Patienten får hos förvaltningsrätten överklaga ett beslut om inskränkning enligt 20 a § eller om övervakning enligt 22 a §. Lag (2009:809).

Rättsfall (3)

RÅ 1996 ref. 62: Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård - s.k....
RÅ 1996 ref. 8: Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:1128)...
RÅ 1997 ref. 68: Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:1128)...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

33 § Patienten får hos förvaltningsrätten överklaga ett annat beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag som innebär

 • 1. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,
 • 2. förordnande enligt 24 § om förstöring eller försäljning av egendom,
 • 3. avslag på en begäran om tillstånd enligt 25 § att vistas utanför vårdinrättningens område eller meddelande av villkor i samband med en sådan vistelse,
 • 4. återkallelse enligt 25 § tredje stycket av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område, eller
 • 5. meddelande av villkor i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård enligt 26 § andra och tredje styckena.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas. Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, ska överklagandet ges in till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, ska förvaltningsrätten avvisa det, om förseningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet ska inte avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall ska chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra överklagandet till förvaltningsrätten. Lag (2009:809).

Handläggningen i domstol

34 § Frågor som skall prövas av förvaltningsrätt enligt denna lag prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen är belägen. Lag (2009:809).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:1100, 2009:809

35 § Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart en ansökan som avses i 28 § har kommit in till förvaltningsrätten, skall rätten pröva om ansökan har kommit in i tid. Har ansökan kommit in för sent, skall rätten skyndsamt underrätta chefsöverläkaren om detta.

Ett mål hos en förvaltningsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta dagar från den dag då ansökan eller överklagandet kom in till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten får förlänga denna tid, om det behövs ytterligare utredning eller om någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Förvaltningsrätten får även i fall som avses i 12 § första stycket förlänga den tid inom vilken prövningen skall ske, om chefsöverläkaren gör en ansökan enligt andra stycket i samma paragraf. Föreskrifterna i första och andra meningen gäller inte mål som avses i 33 § första stycket 2.

Förvaltningsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet avgörs. Lag (2009:809).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:353, 2009:809

36 § I ett mål enligt denna lag skall förvaltningsrätten hålla muntlig förhandling, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid prövning som avses i 12 § första stycket skall förvaltningsrätten hålla muntlig förhandling endast om patienten begär det eller om förvaltningsrätten finner skäl för det. Lag (2009:809).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:353, 2009:809
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

37 § Muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte särskilda skäl talar för något annat. Patienten skall vara närvarande vid förhandlingen, om det är möjligt med hänsyn till hans psykiska tillstånd. Patientens stödperson har rätt att närvara vid förhandlingen och skall om möjligt underrättas om den. Chefsöverläkaren skall höras vid förhandlingen, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall förvaltningsrätten i ett mål enligt denna lag höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling. Vid förhandlingen får den sakkunnige, i syfte att få upplysning rörande omständigheter som är av betydelse för dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläkaren och patienten.

Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. Lag (2009:809).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:353, 2009:809, 2019:302
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

37 § En muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte patienten deltar genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring enligt 14 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller särskilda skäl talar för något annat. Patienten ska vara närvarande vid förhandlingen, om det är möjligt med hänsyn till patientens psykiska tillstånd. Patientens stödperson har rätt att närvara vid förhandlingen och ska om möjligt underrättas om den. Chefsöverläkaren ska höras vid förhandlingen om det inte är uppenbart obehövligt.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska förvaltningsrätten i ett mål enligt denna lag höra en lämplig sakkunnig vid den muntliga förhandlingen. Vid förhandlingen får den sakkunnige, i syfte att få upplysning om omständigheter som är av betydelse för dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläkaren och patienten.

Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, får rätten besluta att patienten ska hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. Lag (2019:302).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:353, 2009:809, 2019:302
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

37 a § Vid sjukvårdsinrättningen ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god säkerhet ska kunna tillgodoses vid en muntlig förhandling som hålls där enligt 37 §. Lag (2019:302).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:302

38 § Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag skall nämndemän ingå i rätten. Detta gäller dock inte mål som angår enbart en fråga som nämns i 33 § första stycket.

38 a § Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål hos allmän förvaltningsdomstol, om målet gäller

 • 1. beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 § och om beslutet har överklagats,
 • 2. medgivande till fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 §,
 • 3. beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §,
 • 4. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,
 • 5. beslut om inskränkning enligt 20 a §, eller
 • 6. beslut om övervakning enligt 22 a §.

Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas att det inte finns något behov av ett biträde. Lag (2008:1059).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

39 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid sjukvårdsinrättningen med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en annan läkare vid sjukvårdsinrättningen, dock inte när det gäller

 • 1. beslut enligt 6 b § om intagning,
 • 2. beslut enligt 11 § om övergång från frivillig vård till tvångsvård,
 • 3. ansökan enligt 7, 9, 12 eller 14 § om medgivande till att tvångsvården fortsätter,
 • 4. beslut enligt 17 § första stycket sista meningen om behandlingen,
 • 5. beslut enligt 19 § andra stycket om fastspänning,
 • 6. beslut enligt 20 § andra stycket om avskiljande,
 • 7. beslut enligt 20 a § om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster,
 • 8. beslut enligt 22 a § om övervakning av försändelser,
 • 9. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som anges i 7 och 8, eller
 • 10. beslut eller ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §. Lag (2008:415).

40 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från kravet i 4 § på att läkare som utför undersökning för vårdintyg ska vara legitimerad och från kravet i 39 § på specialistkompetens.

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av ett landsting, ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, uppdra åt en erfaren läkare med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna att fullgöra de uppgifter som enligt denna lag ankommer på chefsöverläkare. Lag (2008:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:415

41 § Beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning samt ansökan enligt 7, 9, 12, 14 eller 26 a § och medgivande med anledning av en sådan ansökan fortsätter att gälla, om patienten överförs till en annan sjukvårdsinrättning utan att beslut har fattats om att tvångsvården ska upphöra. Lag (2008:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:415

42 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten. Lag (2008:415).

43 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1–5 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en patient som behövs för att chefsöverläkarens åligganden enligt denna lag ska kunna fullgöras. Detsamma gäller uppgifter om en patient som behövs för en sakkunnigs uppdrag eller ett yttrande av Socialstyrelsen. Lag (2009:449).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:244, 2009:449

44 § Om patienten har fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.

En patient som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och det kan antas att patienten inte tar skada av att höras.

45 § Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

46 § Vid delgivning med patienten i mål eller ärende enligt denna lag får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. Lag (2010:1961).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1961

47 § Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får Polismyndigheten tillfälligt omhänderta honom eller henne i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge honom eller henne sådan hjälp. Den omhändertagne får föras till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling.

Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon i fall som avses i 6, Kriminalvården ska lämna hjälp på begäran av

 • 1. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen för att han eller hon ska kunna genomföra en undersökning för vårdintyg,
 • 2. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen eller av chefsöverläkaren för att föra patienten till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats,
 • 3. chefsöverläkaren för att återföra en patient som har lämnat vårdinrättningen utan tillstånd,
 • 4. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om denne inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats,
 • 5. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om denne inte har återvänt dit sedan beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård har fattats,
 • 6. chefsöverläkaren för att i annat fall förflytta en patient som är intagen på en sjukvårdsinrättning med stöd av denna lag, eller
 • 7. Socialstyrelsen för att sända hem en patient som är utländsk medborgare och som vårdas enligt denna lag.

En begäran enligt andra stycket får göras endast om

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:415, 2014:754, 2017:134

47 a § Kriminalvården ska vid en transport enligt 47 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten. Lag (2017:134).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:134

47 b § Den som begär hjälp enligt 47 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om patienten som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. Lag (2017:134).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:134

48 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt

 • 1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,
 • 2. att anlita ombud eller biträde och
 • 3. att enligt 38 a § få offentligt biträde.

Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl synlig för patienterna. Lag (2000:353).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1650, 2000:353

49 § Chefsöverläkaren ska fortlöpande till Inspektionen för vård och omsorg lämna uppgifter om åtgärder som har vidtagits enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten enligt första stycket ska fullgöras. Lag (2012:938).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:938

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1128

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1128
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (gamla lagen) upphör att gälla.
 • 2. Ett vårdintyg, som uppfyller kraven i den gamla lagen, får längst till och med den 10 januari 1992 godtas som underlag för ett beslut om intagning för tvångsvård enligt den nya lagen.
 • 3. Om en patient vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning enligt 8 § i den gamla lagen, skall chefsöverläkaren senast den 3 januari 1992 avgöra frågan om patienten enligt 6 § i den nya lagen skall tas in för tvångsvård. Intill dess frågan om intagning har avgjorts, gäller den gamla lagen i tillämpliga delar.
 • 4. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning enligt 9 eller 10 § eller återintagen enligt 20 § i den gamla lagen skall anses intagen för tvångsvård enligt 6 § i den nya lagen. Vid tillämpning av den nya lagen skall beslutet om intagning anses ha fattats vid ikraftträdandet. Ett beslut enligt 20 a § andra stycket i den gamla lagen av en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden om fortsatt vård skall dock anses som ett beslut av länsrätten om medgivande till tvångsvård under sex månader enligt 9 § i den nya lagen.
 • 5. Har någon som genom dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård inte tagits in på en sjukvårdsinrättning för sådan vård före ikraftträdandet, skall han anses genom domen ha överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
 • 6. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning med stöd av den gamla lagen och beträffande vilken det enligt 17 § andra stycket samma lag ankommit på utskrivningsnämnd att besluta om utskrivning skall anses genomgå rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Vid tillämpning av sistnämnda lag skall beslut om rättspsykiatrisk vård anses ha fattats och blivit verkställbart vid ikraftträdandet. Ett beslut enligt 20 a § andra stycket i den gamla lagen av en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden i fråga om utskrivning skall dock anses som ett beslut av länsrätten enligt 16 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård. Lag (1991:1967).
 • 7. Är en patient vid ikraftträdandet utskriven på försök eller har han tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet, skall han anses ha tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden av vårdtiden respektive under del av vårdtiden enligt 25 § i den nya lagen eller, om det är fråga om en patient som avses i punkt 6 ovan, enligt 10 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Särskilda föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § första stycket eller 19 § andra stycket i den gamla lagen, liksom ett förordnande enligt sistnämnda lagrum att patienten skall ställas under tillsyn av lämplig person, skall därvid anses utgöra särskilda villkor enligt 25 § i den nya lagen eller, om det är fråga om en patient som avses i punkt 6 ovan, enligt 10 § lagen om rättspsykiatrisk vård.
 • 8. Om ett ärende hos en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden inte är slutligt avgjort av samma nämnd vid utgången av december 1991, skall med iakttagande av vad som anges i punkterna 9 och 10 rätten i stället pröva om det enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller, vid rättspsykiatrisk vård, enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård finns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård, för tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller för återkallelse av sådant tillstånd. Är det i ärendet fråga om en patient i samband med utskrivning på försök skall åläggas att iaktta särskilda föreskrifter eller ställas under tillsyn av lämplig person tillämpas dock föreskrifterna i den gamla lagen.

Den som har väckt ett ärende enligt den gamla lagen före ikraftträdandet får utföra talan i saken efter ikraftträdandet, även om han inte är behörig till det enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

 • 9. Ärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av den länsrätt vars domkrets omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde. Lag (1997:1100).
 • 10. Ärenden hos psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av kammarrätten i Stockholm.

Lag (1991:1967) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Förarbeten
1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Omfattning
ändr. 6 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1128
SFS-nummer
1991:1967
Rubrik
Lag (1991:1967) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1992:564) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Förarbeten
Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Omfattning
ändr. 30, 31 §§
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:564
Rubrik
Lag (1992:564) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1993:399) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Förarbeten
Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:399
Rubrik
Lag (1993:399) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1996:982) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Förarbeten
Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:982
Rubrik
Lag (1996:982) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1996:1650) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 48 §;ny 38 a §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1650
Rubrik
Lag (1996:1650) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1997:1100) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Förarbeten
Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Omfattning
ändr. 34 §, 9 p övergångsbest.
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1100
Rubrik
Lag (1997:1100) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1998:1663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1663
Rubrik
Lag (1998:1663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1999:53) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Omfattning
ändr. 21, 24 §§
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:53
Rubrik
Lag (1999:53) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
upph. 26 §;nuvarande 6 § betecknas 6 b §;ändr. 3, 4, den nya 6 b, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 48 §§;nya 2 a, 2 b, 6, 6 a, 25 a, 31 a §§
SFS-nummer
2000:353
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 • 2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får intagning beslutas på grundval av det och enligt äldre föreskrifter senast den 4 juli 2000.
 • 3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden av vårdtiden och som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller längst till dess att länsrätten beslutat om fortsatt vård.
Rubrik
Lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2001:469) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:469
Rubrik
Lag (2001:469) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2003:1163) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1163
Rubrik
Lag (2003:1163) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2005:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:373
Rubrik
Lag (2005:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykatrisk tvångsvård

Lag (2005:731) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2005:731
Rubrik
Lag (2005:731) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2006:247) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Omfattning
ny 15 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:247
Rubrik
Lag (2006:247) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2006:617) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:617
Rubrik
Lag (2006:617) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2006:663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342
Omfattning
ändr. 23, 32, 38 a, 39 §§;nya 20 a, 22 a, 22 b §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:663
Rubrik
Lag (2006:663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2007:244) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Omfattning
ändr. 4, 43 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:244
Rubrik
Lag (2007:244) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2008:415) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Ikraft
2008-09-01
Omfattning
upph. 25 a §;ändr. 1, 2, 3, 4, 6 b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 38 a, 39, 40, 41, 42, 47 §§, rubr. närmast före 15 §;nya 7 a, 26, 26 a §§, rubr. närmast före 18, 26 §§;omtryck
SFS-nummer
2008:415
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.
 • 2. En ansökan om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område ska prövas enligt äldre föreskrifter om den kommit in till chefsöverläkaren före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2008:415) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2008:1059) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62
Omfattning
ändr. 38 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1059
Rubrik
Lag (2008:1059) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2009:449) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:449
Rubrik
Lag (2009:449) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2009:809) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 7, 9, 10, 12, 26 a, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:809
Rubrik
Lag (2009:809) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2010:1961) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 46 §
SFS-nummer
2010:1961
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Rubrik
Lag (2010:1961) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2012-10-16
SFS-nummer
2011:1171
Rubrik
Lag (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Förordning (2012:578) om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1171
SFS-nummer
2012:578
Rubrik
Förordning (2012:578) om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2012:780) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:780
Rubrik
Lag (2012:780) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2012:938) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 19, 20, 22 b, 49 §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:938
Rubrik
Lag (2012:938) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2014:522) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Omfattning
ändr. 21, 22 b §§, nya 23 a, 23 b §§
Ikraft
2014-10-01
SFS-nummer
2014:522
Rubrik
Lag (2014:522) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2014:754) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:754
Rubrik
Lag (2014:754) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:824
Rubrik
Lag (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2017:37) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:37
Rubrik
Lag (2017:37) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2017:134) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Omfattning
ändr. 47 §;nya 47 a, 47 b §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:134
Rubrik
Lag (2017:134) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2017:369) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255
Omfattning
ändr. 7, 7 a, 17 §§;ny 18 a §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:369
Rubrik
Lag (2017:369) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2017:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:373
Rubrik
Lag (2017:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2018:798) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 5, 30 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:798
Rubrik
Lag (2018:798) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2019:302) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 37 §;ny 37 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:302
Rubrik
Lag (2019:302) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:359
Rubrik
Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation