lagen.nu

Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-10-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § I statsskuldboken skall, under nedan angivna förutsättningar, skrivas in premieobligationer. Med premieobligationer avses i dessa föreskrifter obligationer vilka tillhör av staten genom Riksgäldskontoret utgivna lån, vars avkastning lottas ut genom vinstdragning. SFS (1995:343).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:57, 1995:343

2 § Premieobligationer, som står under föräldrars förmyndarförvaltning, skall efter beslut härom av överförmyndaren skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obligationerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke.

Premieobligationer, som står under en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning enligt föräldrabalken, skall skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obligationerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke. SFS (1995:343).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:57, 1995:343, 1995:343

3 § Vid inskrivningen skall premieobligationerna överlämnas till Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret utfärdar en bekräftelse när inskrivning har skett. SFS (1995:343).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:57, 1995:343

4 § Riksgäldskontoret vinstgranskar inskrivna premieobligationer efter varje dragning. SFS (1995:343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:343

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:978

Departement
Riksgäldskontoret
Ikraft
1990-11-15
SFS-nummer
1990:978

Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:57) om ändring i föreskrifterna (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 14, 18 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
1992-03-10
SFS-nummer
1992:57
Rubrik
Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:57) om ändring i föreskrifterna (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken

Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:343) om ändring i föreskrifterna (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken

Omfattning
upph. 5-20 §§, rubr. närmast före 2 §;ändr. 1, 2, 3, 4 §§;omtryck
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:343
Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995. För statsobligationer som har skrivits in före ikraftträdandet gäller 6--11 §§ i de äldre föreskrifterna fortfarande. För sparobligationer och fordringar på obligationskonton som har skrivits in före ikraftträdandet gäller fortfarande förbudet i 17 § respektive 20 § i de äldre föreskrifterna mot överlåtelse, pantsättning eller belåning av utfärdat bevis.

Rubrik
Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:343) om ändring i föreskrifterna (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation